«Η καλλιέργεια της λεπτής κινητικότητας στο νηπιαγωγείο κατά την περίοδο του κορωνοϊού: Μελέτη περίπτωσης σε νηπιαγωγούς του νομού Θεσσαλονίκης»

« The development of fine motor skills in kindergarten school during the coronavirus pandemic: Case study of kindergarten teachers’ in the city of Thessaloniki » (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΟΡΙΔΟΥ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 93
 7. Φίλιππος Ευαγγέλου
 8. Ευαγγελία Μανούσου | Στέφανος Αρμακόλας | Φίλιππος Ευαγγέλου
 9. λεπτή κινητικότητα, δεξιότητες, προσχολική ηλικία, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, απόψεις νηπιαγωγών, μεθοδολογία, έρευνα, δάσκαλοι, κορωνοϊός, κηδεμόνες
 10. Ανοικτή και εξ Αποστάσεως εκπαί΄δευση
 11. 1
 12. 13
 13. 65
  • Τα παγκόσμια εκπαιδευτικά συστήματα έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την πανδημία, με αποτέλεσμα την εφαρμογή διαφορετικών τρόπων εξ αποστάσεως μάθησης. Η χρήση της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (εξΑΕ) ως μέσου εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχει συμβάλει καθοριστικά στη διασφάλιση της αδιάλειπτης μάθησης. Ωστόσο, προκύπτουν ορισμένες δυσκολίες στο πλαίσιο της καλλιέργειας λεπτών κινητικών δεξιοτήτων σε μικρά παιδιά. Ο συντονισμός των μικρών μυών στα χέρια και τα δάχτυλα είναι αναγκαίος για τις λεπτές κινητικές δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για δραστηριότητες όπως το γράψιμο, το σχέδιο και ο χειρισμός αντικειμένων. Υπό το πρίσμα της πρόσφατης σταθεροποίησης και επανέναρξης των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, είναι επιτακτική και βιώσιμη η αναζήτηση των προοπτικών των εκπαιδευτικών, της πρώιμης παιδικής ηλικίας, σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει απόψεις νηπιαγωγών, σχετικά με την επίδραση της τηλεκπαίδευσης, σε μαθητές της προσχολικής ηλικίας, αναφορικά με την λεπτή κινητικότητα, κατά την περίοδο του κορωνοϊού. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, εκπονήθηκε μικτή έρευνα, βιβλιογραφική ανασκόπηση και πρωτογενής συλλογή δεδομένων με ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η τηλεκπαίδευση είχε αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας στους μαθητές του νηπιαγωγείου καθώς η εξΑΕ δεν ήταν το ίδιο αποτελεσματική με την δια ζώσης εκπαίδευση, κι έτσι η πρώτη δεν θα μπορούσε να αντικαταστήσει την δεύτερη. Επιβεβαιώνεται, ότι κάθε παιδί έχει ξεχωριστά χαρακτηριστικά και ότι η ανάπτυξη και η πρόοδός του μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές. Έτσι, η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της κατάλληλης υποστήριξης και καθοδήγησης για την ανάπτυξη των λεπτών κινητικών δεξιοτήτων κατά την εξΑΕ. Επιπλέον, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, είναι πλεονεκτικό να προσφέρονται ευκαιρίες για συναντήσεις αφής μάθησης και διαπροσωπικές εμπλοκές για την περαιτέρω αύξηση των λεπτών κινητικών ικανοτήτων κατά το πρώιμο αναπτυξιακό στάδιο.

  • The global education systems have been considerably affected by the COVID-19 pandemic, resulting in the implementation of diverse modes of remote learning such as virtual classes and home-based education. The utilization of distance learning as a mode of education during the pandemic has been instrumental in ensuring uninterrupted learning. However, it poses certain difficulties in the context of fostering fine motor skills in young children. The coordination of small muscles in the hands and fingers is essential for fine motor skills, which are necessary for activities such as writing, drawing, and manipulating objects. In light of the recent stabilization and resumption of academic activities, it is imperative and viable to solicit the perspectives of early childhood educators regarding the challenges they encountered during the remote learning paradigm. The purpose of this research is to consider kindergarten teachers’ views, about the effect of distance education  at kindergarten students, regarding the fine motor skills, during the coronavirus pandemic. In order to achieve the aforementioned purpose, a literature review and primary data collection with a questionnaire tool were prepared. The results of the research, showed that distance education effected the development of fine motor skills negatively. Distance education can not be as efficient as the traditional and face to face education, so the first one could not replace the second one at this point. It is affirmed that it is imperative to fully understand that each child is unique and that their development and progress may differ. Effective communication between parents/guardians/caregivers and teachers is essential to ensure appropriate support and guidance for the development of fine motor skills during distance education. In addition, when conditions permit, it is advantageous to provide opportunities for tactile learning encounters and interpersonal engagements to further increase fine motor skills during the early developmental stage.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές