Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της προσωπικότητας μιας επωνυμίας και της ενασχόλησης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η περίπτωση της εταιρείας Decathlon

Investigating the relationship between brand personality and social media engagement. The case of the Decathlon company (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΜΙΛΥ ΠΕΤΡΙΔΗ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 68
 7. Φουντούκη Αλεξάνδρα
 8. Προσωπικότητα της επωνυμίας, ενασχόληση, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 9. Μεταπτυχιακό
 10. 1
 11. 76
  • Είναι γεγονός πως σήμερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ίσως τα βασικότερα κανάλια επικοινωνίας μιας επιχείρησης με τους πελάτες της, καθώς προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες στους χρήστες τους (Dolan et al., 2016). Χωρίς την ενσωμάτωση των ψηφιακών μέσων καμία στρατηγική δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη, καθώς αποτελούν ένα πολύτιμο και με χαμηλό κόστος εργαλείο για τις εταιρείες σε σχέση με το παραδοσιακό μάρκετινγκ (Wu et al., 2020). Oι άνθρωποι ανταποκρίνονται και αλληλεπιδρούν περισσότερο όταν οι ιστοσελίδες παρουσιάζουν χαρακτηριστικά της ανθρώπινης προσωπικότητας παρά όταν έχουν μία απρόσωπη δομή (Chung & Ahn, 2007). Η ενασχόληση αποτελεί τη διαδικασία δημιουργίας συναισθηματικής συσχέτισης μεταξύ του καταναλωτή με το εμπορικό σήμα. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να διερευνήσει τη σχέσης μεταξύ της προσωπικότητας μιας επωνυμίας με την ενασχόληση των πελατών της, με τα μέσα κοινωνικής της δικτύωσης. Για την ικανοποίηση των αναγκών της εν λόγω μελέτης χρησιμοποιήθηκαν η κλίμακα των Tong & Su (2012) για την προσωπικότητα της επωνυμίας όπου αποτελείται από 7 διαστάσεις και 31 χαρακτηριστικά και η κλίμακα των Schivinski et al., (2019) η οποία αποτελείται από 3 βασικές διαστάσεις για την ενασχόληση των καταναλωτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το δείγμα αποτελούνταν από 411 ερωτηματολόγια τα οποία συλλέχθηκαν ηλεκτρονικά από ήδη πελάτες της εταιρείας αθλητικών ειδών Decathlon. Για να εξεταστεί η επίδραση της προσωπικότητας της επωνυμίας στην ενασχόληση των καταναλωτών με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πραγματοποιήθηκε γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης. Η κατανάλωση περιεχομένου προέβλεψε το 48,8% της διακύμανσης της προσωπικότητας της επωνυμίας όπου μόνο 2 διαστάσεις της προσωπικότητας, η ικανότητα και η αποφασιστικότητα είχαν στατιστικά σημαντική επίδραση. Η συμβολή στο περιεχόμενο προέβλεψε το 56,6% της διακύμανσης της προσωπικότητας της επωνυμίας όπου οι διαστάσεις της προσωπικότητας, ικανότητα, δραστηριότητα και αποφασιστικότητα είχαν στατιστικά σημαντική επίδραση. Τέλος, η δημιουργία περιεχομένου προέβλεψε το 52,9% της διακύμανσης της προσωπικότητας της επωνυμίας όπου οι διαστάσεις της προσωπικότητας, ικανότητα, δραστηριότητα και αποφασιστικότητα είχαν στατιστικά σημαντική επίδραση. Η διερεύνηση της προσωπικότητας της επωνυμίας μιας επιχείρησης μπορεί να αποτελέσει εργαλείο διαμόρφωσης της στρατηγικής του ψηφιακού μάρκετινγκ και να διαμορφώσει την ενασχόληση των πελατών της με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής της.

  • It is a fact that today, social media are perhaps the most basic communication channels of a business with its customers, as they offer multiple possibilities to their users (Dolan et al., 2016). Without the integration of digital media, no strategy can be considered complete, as they are a valuable and low-cost tool for companies compared to traditional marketing (Wu et al., 2020). People respond and interact more when web pages display characteristics of human personality than when they have an impersonal structure (Chung & Ahn, 2007). Brand Engagement, creates an emotional association between the consumer and the brand. The purpose of this particular study was to investigate the relationship between a brand's personality and its customers' social media engagement. To meet the needs of this study, the scale of Tong & Su (2012) was used for brand personality, which consists of 7 dimensions and 31 characteristics, and the scale of Schivinski et al., (2019) which consists of 3 basic dimensions of consumer engagement in social media. The sample consists of 411 questionnaires where data were collected via an online survey that was sent to customers where they had placed an online order on the website of the sports goods company Decathlon. For the examination of the effect of brand personality on consumer social media engagement, linear regression analysis was performed. Content consumption predicted 48.8% of the variance in brand personality, where only 2 personality dimensions, competence and determination had a statistically significant effect. Content contribution predicted 56.6% of the variance in brand personality where the personality dimensions competence, activity and determination had a statistically significant effect. Finally, content creation predicted 52.9% of the variance in brand personality where the personality dimensions competence, activity and determination had a statistically significant effect. Exploring a business's brand personality can be a tool to shape its digital marketing strategy and shape its customers' engagement with its social media

 12. Hellenic Open University
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές