«Διερεύνηση των κοινωνικών παραγόντων που σχετίζονται με την συμμετοχή των μαθητών γενικού λυκείου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η οικογένειας ως καταλυτικός παράγοντας επίδρασης

Investigation of social factors related to participation of students of general high school in e-learning:The crucial effect of family. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 97
 7. Αικατερίνη Αραβαντινού Φατώρου
 8. Αικατερίνη Αραβαντινού Φατώρου, Χαράλαμπος Μουζάκης, Ευαγγελία Μανούσου
 9. Κοινωνικοί παράγοντες, συμμετοχή στην εξΑΕ, οικογένεια, μαθητές, δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 10. ΕΤΑ 61Μεθοδολογία Έρευνας, σχεδιασμός και συγγραφή επιστημονικής εργασίας
 11. 1
 12. 6
 13. 28
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Διαγράμματα
  • Περίληψη Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει στόχο να παρουσιάσει τους κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την συμμετοχή των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, αναδεικνύεται ο ρόλος της οικογένειας ως καθοριστικός για την στάση που έχουν τα παιδιά απέναντι στην εξΑΕ. Το οικογενειακό περιβάλλον, η οικονομική κατάσταση και το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας είναι παράμετροι που εξετάζονται, εφόσον αποτελούν στοιχεία που συνθέτουν τον χαρακτήρα μια οικογένειας. Το πρώτο μέρος της εργασίας αποτελείται από μια σύντομη αναφορά στην εξέλιξη της εξΑΕ, καθώς επίσης και από την παρουσίαση των διάφορων κοινωνικών παραγόντων - σημαντικών για την κοινή αντίληψη για την εξΑΕ. Συγκεκριμένα, η έρευνα εστιάζει στην οικογένεια και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της, τα οποία επηρεάζουν καθοριστικά τόσο την συμμετοχή των παιδιών στην εξΑΕ, όσο και την γενικότερη αντίληψη τους για τα εξ αποστάσεως μαθήματα. Στο δεύτερο τμήμα της εργασίας, παρουσιάζεται το σχέδιο έρευνας. Ειδικότερα, περιγράφονται ο σκοπός, τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας και, στην συνέχεια, η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε. Επιπλέον, για την παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε ποσοτική προσέγγιση με ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Στην έρευνα συμμετείχαν 67 μαθητές της Α’ και Β’ τάξης του γενικού λυκείου Νεμέας, Κορινθίας. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, δείχνουν ότι η πλειοψηφία των μαθητών/τριών προέρχονται από πυρηνικές οικογένειες και κατοικούν στο ίδιο σπίτι με τουλάχιστον έναν αδερφό ή αδερφή. Γεγονός που δικαιολογεί την συνεχή παρουσία τουλάχιστον ενός από τους δύο γονείς στο σπίτι, κατά τη διάρκεια που οι μαθητές παρακολουθούν εξ αποστάσεως μαθήματα. Επιπλέον, οι πολυμελείς οικογένειες φαίνεται να αποτελούν επιβαρυντικό παράγοντα όσον αφορά την ηρεμία στο σπίτι. Επίσης, η καλή οικονομική κατάσταση της οικογένειας των μαθητών σχετίζεται με την υψηλής ποιότητας σύνδεσης με το διαδίκτυο αλλά και με το κατάλληλο τεχνολογικό μέσο συμμετοχής στην εξΑΕ. Επιπρόσθετα, όσο πιο υψηλό είναι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων τόσο πιο δεκτικοί φαίνεται να είναι και οι μαθητές ως προς την αντιμετώπιση της εξΑΕ. Ακόμη, τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι το ποσοστό συμμετοχής στην εξΑΕ εξαρτάται και από το φύλο των μαθητών, εφόσον τα κορίτσια συμμετέχουν περισσότερο συγκριτικά με τα αγόρια. Τέλος, η συμμετοχή των μαθητών στην εξΑΕ ήταν μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, συγκριτικά με την τρέχουσα περίοδο, μετά την πανδημία, με την πλειοψηφία των συμμετεχόντων να χαρακτηρίζει την εξΑΕ ανιαρή και κουραστική. Οι μαθητές αναγνωρίζουν την ανεπάρκεια της λόγω του έκτακτου χαρακτήρα της, ενώ τονίζουν και την έλλειψη κοινωνικοποίησης κατά τη διάρκεια της εξΑΕ ως επιβαρυντικού παράγοντα. Για τους παραπάνω λόγου, οι περισσότεροι μαθητές αποτρέπονται από το να παρακολουθήσουν σε κάποιο εξ αποστάσεως πρόγραμμα σπουδών στο μέλλον. Λέξεις – Κλειδιά Κοινωνικοί παράγοντες, συμμετοχή στην εξΑΕ, οικογένεια, μαθητές, δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • Abstract The present dissertation aims to present the social factors which affect the high school students’ participation in e-learning. Specifically, family plays a crucial role for the perception of students for e-learning. Family environment, financial status and the educational level of family are parameters which are explored, since they form the profile of a family. The first part of the paper consists of a brief summary in the evolution of e-learning, as well as of the presentation of different social factors-important for the common sense for e-learning. Especially, the study focuses on the family and its features which affect not only the participation of students in e-learning, but also the students’ attitude to e-learning lessons. In the second part of the paper, the research plan is presented. For example, the aim, the research questions and the applied methodology are described. Moreover, it is stated that the quantitative method was applied and for the data selection the questionnaire was used, in which 67 students of A and B class of high school in Nemea, Korinthias participated. The results of the present survey show that the majority of students come from nuclear family and they reside together with at least sibling. As a result, there is at least one parent at home during online lessons. In addition, extended families seem to be a factor which hinders the peace at home. Moreover, the good financial condition of families’ students is relevant to the high quality of connection to Internet and to the appropriate technological means of participation in online learning. Furthermore, as higher the educational level of parents as more receptive both parents and students to online learning. Also, survey’s data reveal that the percentage of students’ participation in online learning depends on the sex, since girls seem to participate more, compared to boys. Finally, the participation of students in online learning was higher during pandemic, in comparison with current period, after pandemic, with the majority of participants to find online learning boring and tiring. Students realize the lack of online learning due to its emergency character, while they highlight the lack of socialization, during online learning, as compounding factor. For the above reasons, the most students are prevented from participating in some online course in the future. Key words Social factors, participation in e-learning, family, students, secondary education
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές