«Ειδικές Ανακριτικές Πράξεις και θεσμός Δικαστικής Αστυνομίας-Νομιμότητα έναντι σκοπιμότητας»

«Special Investigative Acts and the institution of the Judicial Police – Legality versus expediency» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΜΑΡΙΑ ΝΑΚΟΥ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 61
 7. ΚΟΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΛΑΖΑΡΟΣ
 8. ΣΟΦΙΑ ΒΙΔΑΛΗ
 9. Προδικασία, ανάκριση, προανάκριση, ειδικές ανακριτικές πράξεις, Δικαστική Αστυνομία, νομιμότητα, σκοπιμότητα, απονομή δικαιοσύνης.
 10. ΠΕΔ60 Έλεγχοι, έρευνα και ανάκριση για τη διαφθορά, το οικονομικό και οργανωμένο έγκλημα.
 11. 42
 12. 9
 13. δεν έχουν χρησιμοποιηθεί διαγράμματα και πίνακες.
  • Η εν λόγω διπλωματική εργασία πραγματεύεται το επίκαιρο θέμα του θεσμού της Δικαστικής Αστυνομίας, το οποίο πρωταγωνιστεί στην ελληνική επικαιρότητα από το τέλος του Ιουλίου του 2022. Με εκκίνηση από την προδικασία της ποινικής δικονομίας και δη την προανάκριση και την ανάκριση, θα αναλυθούν οι γενικές και περισσότερο οι ειδικές ανακριτικές πράξεις που αφορούν τόσο τις εγκληματικές και τρομοκρατικές οργανώσεις όσο και τα εγκλήματα διαφθοράς και θα συνδεθούν με το έργο που θα επιτελεί η Δικαστική Αστυνομία στην Ελλάδα. Μέσα από μια σύντομη αναφορά στα πρότυπα Δικαστικής Αστυνομίας άλλων χωρών, την επαναλαμβανόμενη ανά τα χρόνια προσπάθεια σύστασης του ως άνω θεσμού και στην Ελλάδα, αλλά και τις απόψεις του δικηγορικού, δικαστικού και πολιτικού προσωπικού των δικαστηρίων, καταλήγουμε στην παρουσίαση της Δικαστικής Αστυνομίας στην Ελλάδα με βάση το νέο νόμο περί ίδρυσής της (4963/2022). Μέσα από αυτόν, θα αναφερθεί ο σκοπός σύστασής της, ο ρόλος και οι αρμοδιότητές της και θα επισημανθούν κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα του θεσμού. Επίσης, θα συνδεθεί ο ρόλος της Δικαστικής Αστυνομίας με τις ειδικές ανακριτικές πράξεις και την ανάκριση, ως η σωτήρια επέμβαση για τη διόρθωση σφαλμάτων των διαδικασιών αυτών και θα οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι αφού διαχωριστεί από την υπόλοιπη ΕΛ.ΑΣ. και οργανωθεί σωστά με κίνητρο τη νομιμότητα και όχι τη σκοπιμότητα, θα μπορέσει να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά, αλλά και να διασφαλίσει την ορθότητα στην απονομή της δικαιοσύνης.
  • The diplomatic work in question deals with the topical issue of the institution of the Judicial Police, which has been playing a leading role in the Greek current affairs since the end of July 2022. Starting from the pre-trial of the criminal procedure, namely the preliminary investigation and the interrogation, the general and more the special investigative acts that concern both criminal and terrorist organizations as well as corruption crimes and will be connected to the work that will be carried out by the Judicial Police in Greece. Through a brief reference to the Judicial Police standards of other countries, the repeated effort over the years to establish the aforementioned institution in Greece as well, as well as the opinions of the legal, judicial and political staff of the courts, we conclude with the presentation of the Judicial Police in Greece with based on the newly created law on its establishment (4963/2022). Through it, the purpose of its establishment, its role and responsibilities will be mentioned and some observations regarding the effectiveness of the institution will be highlighted. Also, the role of the Judicial Police will be connected with the special investigative acts and the interrogation, as the saving intervention for correcting the errors of these procedures and we will be led to the conclusion that after it is separated from the rest of the EL.AS. and properly organized with a motive of legality rather than expediency, it will be able to fight organized crime and corruption, but also ensure fairness in the administration of justice.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές