Υποθέσεις υψηλής διαφθοράς στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα: αίτια, πρακτικές, αντιμετώπιση

Cases of high corruption in the modern Greek reality: causes, practices, treatment (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΟΛΓΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 94
 7. Μπακιρλή Εριφύλη
 8. Υψηλή διαφθορά | δωροδοκία | αίτια/πρακτικές διαφθοράς | αντιμετώπιση διαφθοράς | εγκλήματα των ισχυρών
 9. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος/ΠΕΔΔΕ
 10. 59
 11. 22
  • Η υψηλή διαφθορά, ως συνδεδεμένη με τα εγκλήματα των ισχυρών, παρ΄ ότι στερούμενη σαφούς και κοινώς αποδεκτού, εννοιολογικού προσδιορισμού, αποτελεί ένα διεθνές φαινόμενο, που απομυζεί την εθνική και την παγκόσμια οικονομία και προκαλεί διάχυτη κοινωνική βλάβη. Η κομβική σημασία αυτής της μορφής της διαφθοράς επιτάσσει, να εγκύψουμε, στα αίτια και στις πρακτικές εμφάνισης και εξάπλωσης του παθογόνου αυτού φαινομένου και να αξιολογήσουμε τον τρόπο αντιμετώπισης αυτής από εθνικούς και διεθνείς φορείς. Ειδικότερα, η υψηλή διαφθορά αποδίδεται σε αίτια που σχετίζονται με τις παθογένειες του δημοσίου τομέα. Έτσι αναφέρονται τα αίτια της πολιτικής, της δικαστικής και της αστυνομικής υψηλής διαφθοράς. Επίσης, αναφέρονται αίτια με θεωρητικές καταβολές γύρω από τα εγκλήματα των ισχυρών και το οργανωμένο έγκλημα (εφεξής ο.ε.) βλ. τη “θεωρία της συνωμοσίας των ξένων”, του D. Cressey και τη “θεωρία της συμβιωτικής σχέσης” της παρανομίας με τη νομιμότητα, του W. Chambliss. Περαιτέρω, οι πρακτικές της ανάπτυξης και της συγκάλυψης της υψηλής διαφθοράς συμπυκνώνονται, αφενός, στις σχέσεις αυτής με το ο.ε. και τα εγκλήματα των ισχυρών, αφετέρου στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με τη σύμπραξη του τραπεζοπιστωτικού συστήματος, της σκιώδους τραπεζικής και των εταιρικών οχημάτων, που αυτή εξυπηρετεί, με αρωγό τις υπεράκτιες εταιρείες, σε χώρες φορολογικούς παραδείσους. Ακόμη, αποτυπώνεται η αντιμετώπιση της υψηλής διαφθοράς μέσω της παράθεσης των εθνικών και διεθνών αρμόδιων φορέων προς την κατεύθυνση αυτή και μέσω της αναφοράς των τρόπων αντιμετώπισης από την ελληνική έννομη τάξη. Καταληκτικά, σταχυολογείται η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας αντιμετώπισης αυτής της μορφής της διαφθοράς και αναγνωρίζεται ο προσχηματικός πόλεμος κατά αυτής. Προς επίρρωση των ανωτέρω διαπιστώσεων, επιχειρείται περιπτωσιολογική προσέγγιση της υψηλής διαφθοράς στους τομείς της πολιτικής, της δικαιοσύνης και της αστυνομίας στην Ελλάδα, μέσα από την ανάλυση της υπόθεσης SIEMENS, της υπόθεσης του παραδικαστικού κυκλώματος και της υπόθεσης Greek Mafia, αντιστοίχως.

  • High corruption, as linked to the crimes of the powerful, despite lacking a clear and commonly accepted conceptual definition, is an international phenomenon, which drains the national and global economy and causes widespread social damage. The pivotal importance of this form of corruption requires us to investigate the causes and practices of the appearance and spread of this pathogenic phenomenon and to evaluate the way it is dealt with by national and international agencies. In particular, high corruption is attributed to causes related to the pathologies of the public sector. This is how the causes of political, judicial and police high corruption are mentioned. Also, reasons with theoretical origins surrounding the crimes of the powerful and organized crime (hereafter o.c.) are mentioned, see D. Cressey's "aliens conspiracy theory" and W. Chambliss's "symbiotic theory" of illegality and legality. Furthermore, the practices of the development and concealment of high corruption are concentrated, on the one hand, in its relations with the o.c. and the crimes of the powerful, on the other hand in the laundering of proceeds from criminal activities, with the collusion of the banking system, shadow banking and corporate vehicles, which it serves, with the help of offshore companies, in tax haven countries. Furthermore, the treatment of high corruption is reflected through the citation of the national and international competent bodies in this direction and through the reference of the methods of treatment by the Greek legal order. Finally, the assessment of the effectiveness of dealing with this form of corruption is collected and the sham war against it is recognized. In order to support the above findings, a case study approach of high corruption in the fields of politics, justice and the police in Greece is attempted, through the analysis of the SIEMENS case, the case of the pre-judicial circuit and the case of the Greek Mafia, respectively.

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές