Γλωσσικές επαφές και γλωσσικός δανεισμός της Ελληνικής κατά την αρχαία ελληνική και την ελληνιστική περίοδο: τα δεδομένα και η αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη

Language contact and loanwords in Greek during Ancient and Hellenistic era: the data and their utilization in teaching praxis (english)

 1. MSc thesis
 2. ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΑΝΩΛΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 July 2023
 5. Ελληνικά
 6. 55
 7. Συμεών Τσολακίδης
 8. Ευγενία Μαγουλά | Θεόδωρος Μαρκόπουλος
 9. Γλωσσική αλλαγή | Γλωσσικός δανεισμός | Ελληνική γλώσσα | Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής | Διδακτική αξιοποίηση
 10. Η σχέση της Αρχαίας με τη Νέα Ελληνική και η διδασκαλία της γλώσσας στο σχολείο / ΑΔΕ52
 11. 2
 12. 18
 13. 3
  • Η παρούσα εργασία μελετά τις γλωσσικές επαφές των Ελλήνων κατά την
   αρχαιότητα –και πιο συγκεκριμένα κατά τους αιώνες μεταξύ του 1400 π.Χ. περίπου και
   του 4ου/5ου αι. μ.Χ.– και αναδεικνύει τα λεξικά, κυρίως, δάνεια που εισέπραξε η
   ελληνική γλώσσα κατά τη διάρκεια όλων αυτών των αιώνων. Για τον σκοπό αυτό, έγινε
   εκτεταμένη αναζήτηση σε διάφορες πηγές και διαπιστώθηκε η ύπαρξη δανείων στην
   ελληνική γλώσσα από πολύ νωρίς στην ιστορία της. Έτσι, οι βασικότερες πηγές
   δανεισμού της Ελληνικής θεωρούνται διάφορες σημιτικές γλώσσες (π.χ. η γλώσσα των
   Φοινίκων), τα Περσικά, τα Αιγυπτιακά, τα Εβραϊκά και τα Λατινικά. Το πρώτο τμήμα της
   εργασίας, λοιπόν, ασχολείται με τα παραπάνω, ενώ, συμπληρωματικά, αναπτύσσει
   ορισμένες απόψεις σχετικά με τη γλωσσική αλλαγή και τον γλωσσικό δανεισμό, αλλά και
   με στάσεις γύρω από αυτά τα φαινόμενα γενικότερα.
   Το δεύτερο τμήμα της εργασίας είναι προσανατολισμένο στην πρακτική
   αξιοποίηση των πιο πάνω ευρημάτων και, ειδικότερα, στην εφαρμογή τους στην
   εκπαιδευτική διαδικασία. Οι κύριοι στόχοι είναι αφενός η επίγνωση της ιστορίας της
   ελληνικής γλώσσας σε συνδυασμό με τα γλωσσικά δάνεια αυτής και αφετέρου η άρση
   τυχόν αρνητικών στάσεων της μαθητικής κοινότητας και η καλλιέργεια θετικών
   αντιλήψεων όσον αφορά το φαινόμενο του γλωσσικού δανεισμού. Εδώ, ως μια πρώτη
   διδακτική δοκιμή, προτείνεται η χρήση εργαλείων των νέων τεχνολογιών για την
   αναζήτηση των γλωσσικών δανείων της Ελληνικής εκ μέρους των μαθητών/τριών, μέσω
   της ηλεκτρονικής έκδοσης του Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής. Ως μια δεύτερη
   διδακτική δοκιμή προτείνεται η δημιουργική αξιοποίηση των ευρημάτων των
   μαθητών/τριών, με την κατασκευή ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού γνώσεων που θα
   ενσωματώνει τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις. Εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα των εν λόγω
   δοκιμών θα ικανοποιήσουν τους στόχους μας.

  • The present dissertation is a contribution to the study of the language contacts of
   the Greek in Antiquity – and more specifically during the centuries between about 1400
   BC and the 4th/5th c. A.D. It mainly focuses on loanwords received by the Greek
   language during all these centuries. For this purpose, research was carried out in various sources and the existence of loans in the Greek language was found very early in its history. Thus, the main sources of borrowing in Ancient and Hellenistic Greek are
   considered to be various Semitic languages (e.g. the language of the Phoenicians), Persian, Egyptian, Hebrew and Latin. The first part of the thesis, therefore, deals with the above, while, in addition, it refers to some views on language change and language borrowing, but also on attitudes towards these phenomena in general.
   The second part of the thesis is oriented towards the practical utilization of the
   above findings and, in particular, their application in the educational process. The main
   objectives are, on the one hand, the awareness of the history of the Greek language in
   combination with its linguistic borrowings and, on the other hand, the removal of any
   negative attitudes of the student community and the cultivation of positive perceptions
   regarding the phenomenon of language borrowing. Here, as a first didactic test, it is
   proposed to use tools of new technologies to search for linguistic loans of Greek on behalf of students, through the electronic version of the Dictionary of Koine Modern Greek. As a second didactic scenario, the creative utilization of students' findings is proposed, by constructing a knowledge board game that will incorporate the newly acquired knowledge. It is estimated that the results of these tests will meet our objectives.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές