Ο βαθμός ικανοποίησης των εργαζομένων στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚΜ - Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και στην Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 1. MSc thesis
 2. ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΡΑΔΗ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 75
 7. ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ
 8. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΛΚΗΣΤΙΣ
 9. Δημόσιος τομέας, | επαγγελματική ικανοποίηση | Oικονομική κρίση
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ/ΔΑΘΔΕ
 11. 1
 12. 14
 13. 49
 14. ΠΙΝΑΚΕΣ,ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ,ΕΙΚΟΝΕΣ,ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
  • Οι περισσότερες επιχειρήσεις και οι περισσότεροι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί καλούνται να δραστηριοποιηθούν τις τελευταίες δεκαετίες σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το οποίο διακρίνεται για την πιο μεγάλη διεθνοποίηση των συναλλαγών, τη διαχείριση των πολυάριθμων πληροφοριών σε συνδυασμό με την ταχύτητα μετάδοσης αυτών των δεδομένων, αλλά και την ανάγκη προσαρμογής σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον. Η Διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά και κατά κύριο λόγο η Ελληνική οικονομική κρίση των τελευταίων ετών , φανέρωσαν παθογένειες, λειτουργικά προβλήματα, αλλά και δομικές αδυναμίες στον τρόπο διοίκησης των διαφόρων οργανισμών και επιχειρήσεων, αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την ανάγκη διερεύνησης της επαγγελματικής ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του. Με βάση αυτά τα στοιχεία και αξιοποιώντας την ποσοτική μέθοδο στην εργασία αυτή, μελετήθηκε το θέμα του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας - Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και στην Διεύθυνση Τουρισμού της Π.Κ.Μ. Συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετείχαν 40 εργαζόμενοι της Π.Κ.Μ., στους οποίους μοιράστηκε ένα ερωτηματολόγιο τον Απρίλιο του 2023. Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου, αφορά ερωτήσεις δημογραφικών χαρακτηριστικών και το δεύτερο αποτελείται από ερωτήσεις του γνωστού ερωτηματολογίου "Job Satisfaction Survey" του Paul Spector, που μετρά την εργασιακή ικανοποίηση. Τέλος τα ευρήματα αυτής της εργασίας αναδεικνύουν τους παράγοντες που καθορίζουν την επαγγελματική ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των συγκεκριμένων Δημόσιων Υπηρεσιών, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη προώθησης σημαντικών αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας τους.
  • Most companies and most public or private organisations are called upon to operate in the last decades in a constantly changing environment, which is characterized by the greater internationalization of transactions, the management of numerous information in combination with the speed of transmission of this data and the need to adapt to a constantly evolving technological environment. The international financial crisis, but mainly the Greek economic crisis of recent years, revealed pathologies, operational problems and structural weaknesses in the management of various organizations and businesses, thus highlighting the need to investigate the professional satisfaction of its human resources. Based on these data and utilizing the quantitative method in this paper, the issue of the degree of employee satisfaction in the Public Health & Social Care Directorate of the Region of Central Macedonia - Department of Social Care and the Tourism Directorate of the Region of Central Macedonia was studied. Specifically, the study involved 40 employees of the Region of Central Macedonia, who were given a questionnaire in April 2023. The first part of the questionnaire concerns demographic questions and the second consists of questions from Paul Spector's well-known "Job Satisfaction Survey" questionnaire, which measures job satisfaction. Finally, the findings of this study highlight the factors that determine the job satisfaction of the human resources of these Public Services, pointing out the need to promote significant changes in the way they operate.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές