Συγκρουσιακά Θέματα και Μνήμη. Η Μικρασιατική Καταστροφή στην εκπαίδευση μέσα από τον κινηματογράφο

Controversial issues and memory. The Asia Minor Catastrophe in education through the cinema (english)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 22 July 2023
 5. Ελληνικά
 6. 62
 7. Συριάτου, Αθηνά
 8. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΛΗΚΙΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
 9. Μικρασιατική καταστροφή, 1922, Ρόζα της Σμύρνης, Η Οδύσσεια ενός ξεριζωμένου
 10. ΔΙΣ62
 11. 32
 12. 9
  • Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η μνήμη του τραυματικού παρελθόντος του Μικρασιατικού Ελληνισμού όπως αποτυπώθηκε μέσα από τον κινηματογράφο και συγκεκριμένα μέσα από τις ταινίες «Η Οδύσσεια ενός Ξεριζωμένου», το «1922» και «Η Ρόζα της Σμύρνης». Ο κινηματογράφος λόγω της επίδρασής του στη διαμόρφωση συλλογικών αντιλήψεων γύρω από ένα θέμα αποτελεί αντικείμενο έρευνας στο οποίο οι ακαδημαϊκοί αποδίδουν ιδιαίτερο βάρος, ιδίως, όταν έχει να κάνει με σημαντικά και ευαίσθητα ζητήματα της πρόσφατης ιστορίας.

   Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη σχέση κινηματογράφου και ιστορίας και στον τρόπο που συνδέονται αυτές οι δυο έννοιες. Παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους ο κινηματογράφος μέσα από την απεικόνιση στιγμών και γεγονότων της ιστορίας παράγει και διαμορφώνει την ατομική και συλλογική μνήμη. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση της έννοιας του εθνικού κινηματογράφου αλλά και του «εθνικού μύθου» και τη σημασία τους για το κράτος στην Ευρώπη του 20ου αιώνα. Τέλος, γίνεται λόγος για την περίπτωση του Ελληνικού κινηματογράφου.

   Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ιστορικό πλαίσιο της Μικρασιατικής Καταστροφής όπως και η μνήμη και η λήθη του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Επίσης, προσεγγίζονται οι όροι ατομική και συλλογική μνήμη, ο τρόπος που αυτοί διαμορφώνονται και οι έννοιες της πολιτισμικής και προσθετικής μνήμης. Παράλληλα, σκιαγραφείται η σημασία του χώρου στη συγκρότηση συλλογικών και ατομικών ταυτοτήτων και ο ρόλος που έπαιξαν οι σύλλογοι στη διαδικασία αυτή.

   Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι τρεις ταινίες που επιλέξαμε. Στην ουσία θα δούμε με ποιον τρόπο παρουσιάζονται τα γεγονότα, τι αναφέρεται και τι όχι στις ταινίες συνεπώς που επιλέγει ο σκηνοθέτης να δώσει βάση, ποια εικόνα θέλει να μεταδώσει και ποιο μήνυμα θέλει να περάσει στο κοινό του.

   Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη συμβολή του κινηματογράφου στην εκπαίδευση. Επειδή η Μικρασιατική Καταστροφή αποτελεί ένα επίμαχο θέμα γίνεται παρουσίαση ορισμένων στρατηγικών διδασκαλίας που σε συνδυασμό με την προβολή των ταινιών μέσα στη σχολική αίθουσα θα βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να μεταδώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εκτός από τις ιστορικές πληροφορίες, τη μνήμη και το τραύμα του Μικρασιατικού Ελληνισμού.


  • The subject of the present study is in memory of the devastated past of Asia Minor Hellenism as depicted through the cinema and specifically through the films "The Odyssey of a Stranger", "1922" and "The Rose of Smyrna". Cinema, due to its effect on the formation of collective perceptions around a subject, is a subject of research to which academics attach particular weight, especially when it has to do with important and sensitive issues of recent history.

   In the first chapter, reference is made to the relationship between cinema and history and the way these two concepts are connected. The ways in which cinema, through the depiction of moments and events in history, produces and shapes individual and collective memory are presented. Then the concept of national cinema and the 'national myth' and their importance for the state in Europe in the 20th century are analyzed. Finally, the case of Greek cinema is discussed.

   The second chapter presents the historical context of the Asia Minor Catastrophe as well as the memory and oblivion of Asia Minor Hellenism. Also, the terms individual and collective memory are approached as well as the way they are formed. At the same time, the importance of space in the formation of collective and individual identities and the role played by associations in this process are outlined.

   In the third chapter, the three films we have chosen are analyzed. In essence, we will see how the events are presented, what is mentioned and what is not in the films, therefore what the director chooses to base it on, what image he wants to convey and what message he wants to convey to his audience.

   Finally, the fourth chapter mentions the contribution of cinema to education. Because the Asia Minor Catastrophe is a controversial topic, some teaching strategies are presented which, in combination with the screening of the films in the classroom, will help the teacher to transmit in the best possible way, apart from the historical information, the memory and the trauma of Asia Minor Hellenism.


 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές