Διερεύνηση καλών πρακτικών στην εξ αποστάσεως πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Investigating good practices in distance experimental teaching of Sciences in secondary education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 178
 7. Καράμπελα Μαρία, Μανούσου Ευαγγελία
 8. Μαρία Καράμπελα | Ευαγγελία Μανούσου | Ιωάννης Γκιόσος
 9. Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση | Σχολική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση | Πειραματική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση | Πείραμα | Προσομοιώσεις | Εικονικό Εργαστήριο | Εργαστήριο από απόσταση | Τηλε-εργαστήριο | Πραγματικά (χειραπτικά) πειράματα | Βιντεοσκοπημένα πειράματα | Διαδραστικά πειράματα | Πειράματα στο σπίτι με χρήση smartphone | Μοντελοποιήση
 10. ΕΤΑΔΕ
 11. 1
 12. 126
 13. 121
 14. Πίνακες, Γραφήματα
  • Περίληψη

   Στη σύγχρονη εποχή, καθώς η πανδημία Covid-19 και οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει τον εκπαιδευτικό τομέα, η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση έχει ενταχθεί και ενσωματωθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται στην εξ αποστάσεως διδασκαλία όλων των μαθημάτων.

   Η παρούσα διπλωματική εργασία επιδιώκει να αναδείξει θέματα που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως διδασκαλία στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έμφαση δίνεται στην χρήση πειραμάτων και στους τρόπους αξιοποίησης και εφαρμογής τους στην εξ αποστάσεως διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

   Για το σκοπό αυτό, αρχικά περιγράφονται έρευνες που έχουν εξετάσει θεωρητικά τις γενικές αρχές της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και τα μοντέλα εφαρμογής της στα σχολεία, με έμφαση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική επισκόπηση, μέσω της οποίας περιγράφονται καλές πρακτικές που έχουν χρησιμοποιηθεί στην πειραματική εξ αποστάσεως διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με έμφαση στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματά τους.

   Η έρευνα αφορά την αξιοποίηση κάποιων μορφών πειραμάτων ως καλών πρακτικών κατά την εξ αποστάσεως πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, γίνεται διερεύνηση των πλεονεκτημάτων τους και ανίχνευση των δυσκολιών στην εφαρμογή τους από τους εκπαιδευτικούς στην εξ αποστάσεως πειραματική διδασκαλία την περίοδο της πανδημίας Covid-19. Επίσης, μελετάται αν κάποιες από αυτές τις μορφές εκτέλεσης πειραμάτων συνεχίζουν να αξιοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστημών στη διδασκαλία των μαθημάτων της ειδικότητάς τους, όπως αυτή πραγματοποιείται σήμερα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τέλος, γίνεται μια αποτίμηση των θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων που άφησε η περίοδος της πανδημίας Covid-19 στην διδακτική των Φυσικών Επιστημών και ιδιαίτερα στη διδακτική των πειραμάτων. 

   Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, προκύπτει ότι παρόλες τις δυσκολίες που συνάντησαν στην εφαρμογή των ποικίλων μορφών εκτέλεσης πειραμάτων στην εξ αποστάσεως πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν την αξιοποίησή τους πολύ βοηθητική και αποτελεσματική για την υλοποίηση ποιοτικών μαθημάτων, τόσο εξ αποστάσεως, όσο και δια ζώσης, στο σχολείο.

  • Abstract

   Nowadays, as the Covid-19 pandemic and technological developments have affected the education sector, Distance Education has been integrated and incorporated in all the levels of education. New technologies are used in the distance teaching of all courses.

   This postgraduate thesis aims to highlight issues related to distance teaching in Science courses in Secondary Education schools. Emphasis is placed on the use of experiments and the ways of utilizing and applying them in distance teaching of Sciences in Secondary Education.

   For this purpose, researches that have theoretically examined the general principles of Distance Education and its application models in schools, with an emphasis on the teaching of Sciences, are initially described. In addition, a literature review is conducted, through which good practices that have been used in experimental distance teaching of Sciences in Secondary Schools are described, with an emphasis on their advantages and disadvantages.

   The research concerns the utilization of some forms of experiments as good practices during distance experimental teaching of Sciences in Secondary Education. Specifically, their advantages are investigated and the difficulties in their implementation by teachers in distance experimental teaching during the Covid-19 pandemic period are detected. Also, it is being studied whether some of these forms of performing experiments continue to be used by Science teachers in the teaching of the courses of their specialization, as it is carried out nowadays in Secondary Education. Finally, an evaluation is made of the positive and negative results left by the period of the Covid-19 pandemic in the teaching of Sciences and especially in the teaching of experiments.

   According to the results of the research, it appears that despite the difficulties encountered in the implementation of the various forms of performing experiments in the distance experimental teaching of Sciences, most teachers consider their utilization very helpful and effective for the implementation of quality lessons in distance teaching and in the classroom.


 15. Hellenic Open University
 16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.