Εμπλουτισμός της Διδασκαλίας με Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και Εκπαιδευτική Ρομποτική στην εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση

Enrichment of Teaching with Information Technologies and Communication and Educational Robotics in Distance School Education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΗ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 211
 7. Παπαδημητρίου, Σοφία
 8. Παπαδημητρίου, Σοφία | Καρατράντου, Ανθή | Ιωάννης Γκιόσος
 9. Εκπαιδευτική Ρομποτική | Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση | ΤΠΕ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | Μικτή μάθηση | Επαυξημένη πραγματικότητα
 10. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής
 11. 1
 12. 40
 13. 93
 14. Η Διπλωματική περιλαμβάνει πίνακες, σχήματα και σχεδιαγράμματα
  • Η τεχνολογία στη σημερινή εποχή έχει κάνει άλματα προόδου προσφέροντας πολλά τόσο στην κοινωνία όσο και στην εκπαίδευση. Αυτό έχει αυξήσει φυσικά τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις και στην αγορά εργασίας αλλά και στον τομέα της εκπαίδευσης. Οι διδάσκοντες καλούνται να αναλάβουν ένα νέο ρόλο και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τις νέας εποχής και της τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, με αφορμή την πανδημία Covid 19, η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση εντάχθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις ομαλά και σε άλλες με δυσκολία στην εκπαίδευση. Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση έχει να προσφέρει πολλά στη διδασκαλία και αυτά σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες μπορούν να δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες για την μελλοντική εξέλιξη των εκπαιδευόμενων. Η Εκπαιδευτική Ρομποτική έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά έχει ενταχθεί διστακτικά στη διδασκαλία τα τελευταία χρόνια χωρίς όμως να αξιοποιούνται και να εφαρμόζονται οι δυνατότητές της στο έπακρο. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρήθηκε η διερεύνηση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και των ΤΠΕ στο πλαίσιο της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης κατά την μικτή μάθηση στη σχολική εκπαίδευση και πως αυτός ο συνδυασμός μπορεί να εμπλουτίσει την διδασκαλία με πρωτοποριακό και καινοτόμο τρόπο. Επιπλέον, η παρούσα έρευνα διερεύνησε με ποιον τρόπο μπορούν τα εργαλεία Τεχνολογίας, Πληροφοριών και Επικοινωνίας να συνδυαστούν με την Εκπαιδευτική Ρομποτική. Εφαρμόστηκαν δύο τρόποι έρευνας, η βιβλιογραφική έρευνα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια κ.ά και η ποιοτική έρευνα. Το δείγμα στην ποιοτική έρευνα αποτελείται από 10 εκπαιδευτικούς εμπειρογνώμονες στον τομέα της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Εκπαιδευτική Ρομποτική μπορεί να συνδυαστεί δημιουργικά με την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στα πλαίσια της Μικτής Μάθησης, με ποικίλα εργαλεία και πλατφόρμες. Υπάρχουν φυσικά και προκλήσεις κατά την εφαρμογή εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικής Ρομποτικής αλλά με την λήψη κατάλληλων μέτρων και την σωστή κατάρτιση των διδασκόντων μπορούν να αποφευχθούν. Υπήρχαν περιορισμοί στην έρευνα αλλά αυτό ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω διερεύνηση στο μέλλον.

  • Technology in the present era has made significant advancements, offering numerous benefits to both society and education. This has naturally increased the demands and challenges in the labor market as well as in the field of education. Educators are called upon to assume a new role and meet the demands of the new era and technology. In this context, with the onset of the Covid-19 pandemic, distance education has been integrated smoothly in some cases, while encountering difficulties in others. Distance education has much to offer in terms of teaching, and in combination with new technologies, it can create suitable conditions for the future development of learners. Educational robotics has experienced considerable growth in the field of education, yet it has been cautiously integrated into teaching in recent years, without fully harnessing and implementing its capabilities. In this framework, an exploration was undertaken regarding Educational Robotics and Information and Communication Technologies (ICT) within the context of Distance Education, specifically in the context of blended learning in school education, and how this combination can enrich teaching in an innovative and pioneering way. Additionally, this study examined how ICT tools can be combined with Educational Robotics. Two research methods were applied: a literature review in international scientific journals, conferences, etc., and qualitative research. The sample for the qualitative research consisted of 10 experienced educators in the fields of Distance Education and Educational Robotics. The results demonstrated that Educational Robotics can be creatively combined with distance education within the framework of blended learning, utilizing various tools and platforms. Naturally, challenges exist when implementing distance educational robotics, but with appropriate measures and proper training of educators, they can be overcome. There were limitations to this research, opening the door for further exploration in the future.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές