Οι ειδικές ανακριτικές πράξεις του άρθρου 254 ΚΠΔ : Η ανακριτική διείσδυση

The special investigative acts of article 254 CPC: investigative penetration (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 70
 7. Βασίλειος Πετρόπουλος
 8. Ειρήνη Σταμούλη
 9. Ειδικές ανακριτικές πράξεις, ανακριτική διείσδυση, κεκαλυμμένη δράση, συνταγματικές εγγυήσεις, αστυνομική παγίδευση, δίκαιη δίκη
 10. Εγκληματολογικές και Ποινικές Προσεγγίσεις της Διαφθοράς, του Οικονομικού και του Οργανωμένου Εγκλήματος
 11. 34
 12. 5
  • Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελούν οι ειδικές ανακριτικές πράξεις και πιο συγκεκριμένα αυτή της ανακριτικής διείσδυσης (άρθρο 254 ΚΠΔ παρ 1 στ. β) καθώς και το πέπλο προστασίας των δικαιωμάτων που έχει δημιουργηθεί με σκοπό την προστασία των θιγόμενων προσώπων και την εξασφάλιση της νόμιμης διενέργειας αυτών. Προς τον τη διεξοδικότερη ανάλυση τους, γίνεται αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, μια ιστορική αναδρομή στο αρχικό άρθρο 253Α ΚΠΔ, το οποίο σε συνδυασμό με τους ανά περίπτωση εφαρμοζόμενους ειδικούς ποινικούς νόμους, προέβλεπε τη διενέργεια των ως άνω ανακριτικών πράξεων. Έγινε έτσι φανερή και η πρώτη προσπάθεια του νομοθέτη να εισαχθεί ο θεσμός των πράξεων αυτών αυτοτελώς στον Κώδικα της Ποινικής Δικονομίας καθώς και να περιγραφούν λεπτομερώς οι προϋποθέσεις που απαιτούνταν για τη διενέργεια των ως άνω πράξεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αυτής, αναλύεται το άρθρο 254 παρ. 1 στ. β ΚΠΔ, το οποίο αφορά την ειδική ανακριτική πράξη της ανακριτικής διείσδυσης, η οποίο εντάχθηκε στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 4947/2022. Συγκεκριμένα, αναλύεται τόσο η νομική φύση της ως άνω πράξης όσο και οι προϋποθέσεις που τίθενται εκ του νόμου και είναι απαιτούμενες κατά την εφαρμογή των ειδικών ανακριτικών πράξεων, όπως είναι η τέλεση ενός από τα περιοριστικά στο άρθρο αυτό αναφερόμενα εγκλήματα, η ύπαρξη σοβαρών ενδείξεων ενοχής, η έκδοση ειδικά αιτιολογημένου βουλεύματος από το συμβούλιο, η υποχρεωτική εποπτεία ολόκληρης της διαδικασίας από τις εκάστοτε αρμόδιες δικαστικές αρχές κλπ. Επιπλέον, αναφέρονται επίσης και οι συνταγματικές επιταγές που επιβάλλουν τους απαραίτητους περιορισμούς κατά την διεξαγωγή αυτών, με σκοπό την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, αναλύεται μέσω της νομολογίας της ΕΔΔΑ αλλά και των εθνικών και γερμανικών δικαστηρίων, τα κριτήρια βάσει των οποίων κρίνεται το κατά πόσο η δράση των κεκαλυμμένων δρώντων προσώπων και κυρίως των κρατικών αρχών θεωρείται ότι εκφεύγει των νόμιμων ορίων και καταλήγει από ειδική ανακριτική πράξη, στην αξιόποινη πράξη της αστυνομικής παγίδευσης παραβιάζοντας το δικαίωμα της δίκαιης δίκης που προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ.
  • The subject of this dissertation are the special investigative acts and specifically the investigative penetration (article 254 CPC par 1 f. b) as well as the veil of protection of rights that has been created with the aim of protecting the affected persons and ensuring the legal execution of these. In order to analyze them more thoroughly, initially in the first chapter of this dissertation, a historical review is made of the original article 253A of the Code of Criminal Procedure, which, in combination with the specific criminal laws applied on a case-by-case basis, provided for the execution of the aforementioned investigative acts. So, the first attempt of the legislator to introduce the institution of these acts independently into the Code of Criminal Procedure as well as to describe in detail the conditions required for the execution of the above acts became apparent. In the second chapter, it is analyzed the article 254 par. 1 f. b CPD and the special investigative act of investigative penetration, which was added after the amendments of Law 4620/2019 to the Code of Criminal Procedure. Specifically, the legal nature of the above act and the conditions set by law and required for the implementation of special investigative acts are analyzed, as the commission of one of the restrictive crimes referred to in this article, serious evidence of guilt, the existence of a specific and detailed will, the supervision of the entire process by the respective competent judicial authorities, etc. as well as the constitutional imperatives that impose restrictions on the conduct of these, in order to protect the fundamental rights of people. Finally, in the third chapter of this, t is analyzed through the jurisprudence of the ECtHR but also of the national and German courts, the criteria based on which it is judged whether the action of the covered actors and mainly of the state authorities is considered to deviate from the legal limits and results from a special investigative act, to the criminal act of police entrapment in violation of the right to a fair trial provided for by article 6 par. 1 of the ECHR.
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές