Ο Ρόλος των επίσημων εκπροσώπων παικτών (ατζέντηδων) στην επαγγελματική σταδιορδομία και εξέλιξη των Ελλήνων παικτω΄ν

 1. MSc thesis
 2. ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 62
 7. Μιχαήλ Αναγνώστου
 8. Έλληνας ατζέντης, αθλητικό μάνατζμεντ, Έλληνας Ποδοσφαιριστής
 9. Διοίκηση Αθλητισμού/
 10. 36
 11. 94
  • Η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού έχει αυξήσει τις απαιτήσεις και τις αξιώσεις
   όλων των φορέων που συμμετέχουν σε αυτή τη βιομηχανία. Οι ποδοσφαιρικές
   ομάδες επιδιώκουν την εύρεση και την ανάδειξη ταλέντων, ενώ και οι ίδιοι οι
   ποδοσφαιριστές αναζητούν την καταξίωση στην ελίτ του ποδοσφαίρου, γνωρίζοντας
   πως το ταλέντο από μόνο του δεν αρκεί για την ανάδειξή τους. Στην προσπάθειά τους
   αυτή αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα των επίσημων εκπροσώπων ποδοσφαιριστών
   (ατζέντηδων), μέλημα των οποίων είναι η εύρεση και η ανάδειξη ποδοσφαιρικών
   ταλέντων, καθώς και η καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση των πελατών τους μέσω της
   εξασφάλισης ευνοϊκότερων συμβολαίων. Στην Ελλάδα εδρεύουν και λειτουργούν
   εταιρίες εκπροσώπησης ποδοσφαιριστών, αλλά και αυτόνομοι ατζέντηδες, οι οποίοι
   λειτουργούν ως ανιχνευτές ταλέντων στην εγχώρια αγορά. Ωστόσο, οι ατζέντηδες δεν
   χαίρουν εκτίμησης στον χώρο και συχνά εκφράζεται ένα είδος αμφισβήτησης προς το
   πρόσωπό τους.
   Σκοπός της έρευνας ήταν να φανερωθεί κατά πόσο είναι επαρκής και ωφέλιμη η
   εκπροσώπηση των Ελλήνων ποδοσφαιριστών από Έλληνες ατζέντηδες. Παράλληλα
   να εξεταστεί η αμφισβήτηση και η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του Έλληνα
   ατζέντη σε συνδυασμό με τις ικανότητες που τον διακατέχουν.
   Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας ήταν
   αυτή των συνεντεύξεων. Οι απαιτούμενες για την έρευνα πληροφορίες συλλέχθηκαν
   και αναλύθηκαν με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης (Braun & Clark, 2006), ενώ
   τα ερευνητικά ερωτήματα χωρίστηκαν σε τέσσερις θεματικές ενότητες (αναγκαιότητα
   εκπροσώπων, ικανότητα Ελλήνων ατζέντηδων, ατζέντης αμφισβήτηση,
   εμπιστοσύνη).
   Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της θεματικής
   ανάλυσης.
   Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως, παρά τις φήμες και τις αντιλήψεις του
   παρελθόντος. ο Έλληνας ατζέντης χαίρει της εκτίμησης των Ελλήνων
   ποδοσφαιριστών. Έχει την ικανότητα και τις κατάλληλες δεξιότητες για να οδηγήσει
   τον πελάτη του στην καταξίωση, ενώ ταυτόχρονα έχει κερδίσει δικαίως την
   εμπιστοσύνη και την αναγνώριση των περισσότερων Ελλήνων ποδοσφαιριστών.
   Σημαντικός περιορισμός στην έρευνα υπήρξε η αδυναμία λήψης συνέντευξης από
   κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε μεγάλα Ευρωπαϊκά
   πρωταθλήματα, όπως επίσης και η έλλειψη σύγκρισης των ατζέντηδων του
   ποδοσφαίρου με αντίστοιχους συναδέλφους τους άλλων αθλημάτων

  • The commercialization of sport has increased the demands and demands of all actors
   involved in this industry. Football teams seek to find and promote talent, while
   footballers themselves seek recognition in the football elite, knowing that talent alone
   is not enough for their promotion. In their endeavor, they recognize the necessity of
   official representatives of football players (agents), whose concern is to find and
   highlight football talents, as well as the best possible representation of their clients by
   securing more favorable contracts. There are football player representation companies
   based and operating in Greece, as well as independent agents, who act as talent scouts
   in the domestic market. However, agents are not respected in the field and there is
   often a kind of skepticism expressed towards them.
   The purpose of the research was to reveal whether the representation of Greek
   football players by Greek agents is sufficient and beneficial. At the same time, the
   questioning and trust towards the person of the Greek agent should be examined in
   combination with the abilities that he possesses.
   The methodology followed to achieve the purpose of the research was that of
   interviews. The information required for the research was collected and analyzed
   using the method of thematic analysis (Braun & Clark, 2006), the research questions
   were divided into four thematic sections (necessity of representatives, ability of Greek
   agents, agent challenge, trust).
   The thematic analysis method was used to analyze the results. The results of the
   research showed that, despite the rumors and perceptions of the past. the Greek agent
   is happy with the appreciation of the Greek footballers. He has the ability and the
   right skills to lead his client to acclaim, while at the same time he has rightfully
   earned the trust and recognition of most Greek footballers

 12. Hellenic Open University
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές