Ο Ρόλος του Κράτους Δικαίου στην Αντιμετώπιση της Διαφθοράς στον τομέα των Δημόσιων Συμβάσεων

 1. MSc thesis
 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΡΑΚΗ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 91
 7. ΜΙΧΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 8. ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 9. Κράτος Δικαίου, Δημόσια Διοίκηση, Διαφθορά, Δημόσιες Συμβάσεις, Ανεξάρτητες Αρχές, ν. 4412/16, ν. 4782/21
 10. ΠΕΔ
 11. 40
 12. 5
 13. Διπλωματική Εργασία
  • Αντικειμενο της διπλωματικής είναι η μελέτη των δημόσιων συμβάσεων στην Ελλάδα καλύπτωντας τη χρονική περίοδο 2020-2022.Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο ρόλος του κράτους δικαίου ,η αναγνώριση των συνθετικών στοιχείων που απαρτίζουν τη διαφθορά καθώς και των πεδίων εκδηλώσής της.Επιπλέον μελετάτε η αποτελεσματικότητα και καινοτομία του ν.4412/16 καθώς και των προβλημάτων εφαρμογής του.

  • The subject of thiw thesis in the study of public contracts in Greece covering the period 2020-2022.Thiw paper presents thw role of the rule of the law,thw recognition of the synthetic elements that make up corruption as well as the fields of manifastation of it.In addition,studies of the effectiveness and innovation of law 4412/16 as well as its reforms and implementation problems.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές