Η συνεργατική μάθηση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης: Οι φοιτητές/τριες του ΜΠΣ: ΕΤΑ του ΕΑΠ

Cooperative learning in distance education. Case study: students of postgraduate study program: Education and Technologies in Distance Systems of teaching and learning-Educational Sciences of Hellenic Open University (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 10 Αυγούστου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 132
 7. ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ
 8. ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΑΝΟΥΣΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΚΙΟΣΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 9. Συνεργασία, Συνεργατική Μάθηση, ΕξΑΕ, Κοινότητες Μάθησης, Ηλεκτρονικές Συνεργατικές Δραστηριότητες, ΤΠΕ, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 10. ΕΤΑΔΕ
 11. 1
 12. 57
 13. 111
 14. Πίνακες, Σχήματα
  • Η συνεργατική μάθηση αποτελεί μια ευχάριστη μαθησιακή εμπειρία για τον εκπαιδευόμενο καθώς, μέσω αυτής, επιτυγχάνεται η απόκτηση διανοητικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, η καλλιέργεια και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας, η συνδημιουργία της γνώσης και η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή διερευνά τις απόψεις φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ): Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) για τη συνεργατική μάθηση. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν οι συνεργατικές δραστηριότητες, βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων, τα οφέλη που αποκόμισαν οι εκπαιδευόμενοι και τις προκλήσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν. Ταυτόχρονα, η παρούσα εργασία διερευνά τη συνεργατική μάθηση εντός ενός περιβάλλοντος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τον ρόλο που διαδραματίζουν τα ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές και ειδικότερα τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) στη συνεργατική μάθηση και κατ΄επέκταση την επίδοση των εκπαιδευομένων. Αρχικά, δημιουργήθηκε βιβλιογραφική επισκόπηση για τη διαμόρφωση του θεωρητικού πλαισίου της εργασίας, εξετάζοντας διαστάσεις όπως οι δεξιότητες του 21ου αιώνα, η αξιοποίηση της ομάδας στην εκπαίδευση, τα στοιχεία και οι προϋποθέσεις της συνεργατικής μάθησης, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της, οι κοινότητες μάθησης, η ανάπτυξη της συνεργασίας μέσω ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων και ο ρόλος των ΜΚΔ ως συνεργατικά και επικοινωνιακά εργαλεία. Κατόπιν, ακολούθησε μια ποσοτική έρευνα με τη διανομή ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε φοιτητές του ΜΠΣ: ΕΤΑ του ΕΑΠ. Συλλέχτηκαν 135 ερωτηματολόγια και από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε το συμπέρασμα ότι από τις συνεργατικές δραστηριότητες που εκπόνησαν οι φοιτητές/τριες με τους συμφοιτητές/τριες τους κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών, αποκόμισαν μια θετική εμπειρία και βελτίωσαν αρκετά τις δεξιότητες της συνεργασίας, της επικοινωνίας και της δημιουργικότητας. Παράλληλα, βελτίωσαν τη μαθησιακή τους πορεία. Η εξαγωγή συμπερασμάτων από τη συγκεκριμένη έρευνα αποδεικνύει την ανάγκη για τον σχεδιασμό και υλοποίηση περισσότερων συνεργατικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕξΑΕ).
  • Cooperative learning is a pleasant learning experience for the instructor (teacher) because through it, the acquisition of cognitive and emotional skills, the production and development of critical thinking and creativity, the co-creation of knowledge and the enhancement of student results are achieved. The present post-graduate thesis investigates the opinions of students in the Post-graduate Study Programme (PSP): Educational Sciences (ES) at the Hellenic Open University (HOU) with respects to cooperative learning. More specifically, it examines the methods by which these cooperative activities were designed and implemented, the benefits that the students gained and the challenges they were called to face. Simultaneously, the present study explores cooperative learning in the realm of distance-learning and the role that digital tools and applications, particularly, Social Networking Services (SNS) played in cooperative learning and hence, the performance of students. Initially, a literature review was formed in the theoretical framework of the assignment, examining aspects such as skills in the 21st century, the utilization of group learning, the elements and conditions of cooperative learning, its advantages and disadvantages, learning communities and the role of Social Networking Services (SNS) as collaborative and interactive tools. Subsequently, a quantitative investigation follows, with the distribution of an online questionnaire for students in the Post-graduate Study Programme: Educational Sciences at the Hellenic Open University. 135 questionnaires were collected and after the analysis of the findings, conclusions that were drawn showed that from the cooperative learning carried out by the students and their co-students during their post-graduate studies, they gained a positive experience and they considerably improved their skills in cooperation, interaction and creativity. At the same time, they improved their developmental learning. The extraction of the findings from the particular investigation illustrates the need for the design and materialization of further cooperative activities in the framework of e-learning.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές