Το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης (Flipped classroom) στη διδασκαλία του μαθήματος της Μουσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

The Flipped Classroom model in Music teaching in Secondary Education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 154
 7. Νικόλαος Κούκης
 8. Νικόλαος Κούκης | Σοφία Παπαδημητρίου | Ιωάννης Γκιόσος
 9. μικτή μάθηση | ανεστραμμένη τάξη | συνεργατικότητα | αλληλεπίδραση | ενεργή μάθηση
 10. Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής /ΕΤΑΔΕ
 11. 1
 12. 32
 13. 68
 14. Περιλαμβάνει: πίνακες, γραφήματα
  • Η ανεστραμμένη τάξη αποτελεί ένα ευέλικτο μοντέλο που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα αξιοποίησης διαφόρων εκπαιδευτικών στρατηγικών που οδηγούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών, όπως η συνεργασία, η δημιουργικότητα και οι κοινωνικές δεξιότητες. Σκοπό της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η προσπάθεια διερεύνησης, ανάδειξης και αξιολόγησης της αξιοποίησης του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης στη διδασκαλία του μαθήματος της μουσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η εν λόγω προσπάθεια πραγματοποιήθηκε με συνδυασμό μιας βιβλιογραφικής ανασκόπησης και της ανάλυσης των απόψεων των εκπαιδευτικών μουσικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί που δεν κατέχουν εξιδεικευμένες γνώσεις πάνω στο μοντέλο ή στη χρήση των νέων τεχνολογιών, όσο και εκείνοι που διαθέτουν, έχουν τη διάθεση να υποστηρίξουν την εφαρμογή του μοντέλου. Επιπλέον, αναδείχθηκαν τα ποικίλα οφέλη που μπορεί να προσφέρει το μοντέλο αυτό, καθώς και οι προκλήσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί, όπως η έλλειψη γνώσεων για το μοντέλο και σε μεγάλο ποσοστό η αδιάφορη στάση των μαθητών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αξιοσημείωτα είναι, επίσης, τα ευρήματα που προέρχονται κατά την ομαδοποίηση με βάση την ηλικία, καθώς και οι απόψεις των δύο φύλων, με τους άνδρες εκπαιδευτικούς να κρατούν μια πιο ουδέτερη στάση απέναντι στο μοντέλο σε σχέση με τις γυναίκες. Τέλος, διατυπώθηκαν από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς προτάσεις για τη βελτίωση του διδακτικού έργου, όπως η υποστήριξη από αρμόδιους φορείς για την ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών μάθησης, καθώς και η συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών κλάδων στο σχολικό περιβάλλον της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

  • The flipped classroom is a flexible model that allows teachers to use various educational strategies that lead to the development of students’ skills, such as collaboration, creativity, and social skills. The aim of the present dissertation is an attempt to investigate, highlight and evaluate the use of the flipped classroom model in music teaching in Secondary Education. This endeavor took place via a combination of a literature review and the analysis of music teachers’ aspects on the matter. According to the research, it has been observed that both teachers without specialized knowledge of the model or the use of new technologies, as well as teachers who possess it are willing to support the implementation of the model. Moreover, the study revealed the various benefits that the model can potentially provide, as well as the challenges that teachers are expected to face, such as the lack of knowledge about the model and a significant level of the students’ indifferent attitude in Secondary Education. Noteworthy are, also, the findings derived from grouping based on ages, as well as gender aspects, with the male teachers maintaining a more neutral attitude towards the model in comparison with women. Finally, the participating teachers formulated recommendations for the improvement of teaching practices, such as support from relevant authorities in developing proper learning strategies, as well as cooperation among the different disciplines in the school environment of Secondary Education.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές