Εξέλιξη και Σύγχρονες Τάσεις της Ποινικής Πολιτικής στο ζήτημα της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες

Evolution and Contemporary Trends of Criminal Policy on the issue of Money Laundering (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 50
 7. Ιωάννης Πέτσας
 8. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΠΑ
 9. Νομιμοποίηση εσόδων, ξέπλυμα, υποχρέωση αναφοράς, δικαστική συνεργασία
 10. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 11. 60
 12. 37
 13. Εγκλήματα των ισχυρών, Αθήνα, Εκδόσεις ΕΑΠ.
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται να μελετηθεί το θέμα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες πηγές σε μία εξελικτική πορεία περίπου                   τριάντα ετών.

   Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αρχικά το νομοθετικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε σε σχέση με το ξέπλυμα σε διεθνές επίπεδο χωριζόμενο στις σημαντικότερες φάσεις εξέλιξης από τις οποίες πέρασε, επηρεαζόμενο κάθε φορά από τους σοβαρότερους κινδύνους που εμφανίζονταν κατά την εκάστοτε εποχή. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στους βασικούς ελληνικούς νόμους οι οποίοι τροποποιούνταν κατά περίσταση βάσει των ενωσιακών ρυθμίσεων και στον θεσμό του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος ως ειδικού εισαγγελέα για το χειρισμό των πολύ σοβαρών υποθέσεων οικονομικού περιεχομένου. Ακολούθως, αναλύονται οι διαχρονικές μεταβολές πέντε προσδιοριστικών παραγόντων της ποινικοποίησης του ξεπλύματος και προβάλλονται σχετικά σχόλια και προβληματισμοί.

   Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθενται τα μέτρα που αφορούν την πρόληψη του εγκλήματος. Καταρχάς, αναφέρονται τα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν για οποιαδήποτε ύποπτη ενέργεια την οποία διαπίστωσαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας καθώς και το πλαίσιο αναφοράς. Δεύτερον, αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνουν όσοι υποχρεούνται σε αναφορά προκειμένου να προλαμβάνουν την εκτέλεση συναλλαγών που έχουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που υπονοούν τη διενέργεια ξεπλύματος. Τρίτον, εκτίθενται οι φορείς που εποπτεύουν τα υπόχρεα πρόσωπα σε αντιστοιχία με την ιδιότητα και το επάγγελμα τους, οι συντονιστικοί φορείς καθώς και οι αρμόδιοι ευρωπαϊκοί φορείς. Τέταρτον, σχολιάζεται η δυνατότητα άρσης του δικηγορικού απορρήτου που αποτελεί ειδικότερη περίπτωση από το επαγγελματικό απόρρητο όταν υφίσταται υποχρέωση αναφοράς.

   Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε την εξέλιξη της συνεργασίας των κρατών μελών στον τομέα του ξεπλύματος ως προς τη διεξαγωγή έρευνας, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων. Στη συνέχεια αναφέρουμε φορείς συνεργασίας στην Ε.Ε., ενώ αναλύουμε τον τρόπο λειτουργίας της αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών που αποτελεί μία νέα μέθοδο συνεργασίας.

   Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παραθέτουμε τα συμπεράσματα της μελέτης για να καταλήξουμε σε ένα τελικό πόρισμα ως προς την αποδοτικότητα των μέτρων καταστολής και τις σύγχρονες τάσεις στο υπό εξέταση ζήτημα.

  • In this diploma thesis, an attempt is made to study the issue of money laundering from illegal sources in an evolutionary course of about thirty years.

   In the first chapter, the legislative framework developed in relation to money laundering at the international level is first presented, divided into the most important phases of development through which it passed, affected each time by the most serious risks that appeared at the time. Then, reference is made to the basic Greek laws which were amended from time to time based on the EU regulations and to the institution of the financial crime prosecutor as a special prosecutor for the handling of very serious financial cases. Subsequently, the changes over time of five determining factors of the criminalization of laundering are analyzed and relevant comments and concerns are presented.

   The second chapter lists the measures related to the prevention of crime. First of all, the persons who have an obligation to inform about any suspicious activity that they found during the performance of their duties or professional activity are mentioned, as well as the reference framework. Secondly, the measures taken by those who are required to report in order to prevent the execution of transactions that have the characteristics that imply laundering are mentioned. Thirdly, the bodies that supervise the obliged persons in accordance with their capacity and profession, the coordinating bodies as well as the competent European bodies are exposed. Fourthly, the possibility of lifting attorney confidentiality is commented on, which is a more special case than professional confidentiality, when there is an obligation to report.

   In the third chapter we present the evolution of cooperation between Member States in the area of money laundering in terms of investigation, information exchange and confiscation of assets. Then we mention cooperation bodies in the EU, while analyzing the operation of the automatic exchange of tax information, which is a new method of cooperation.

   In the fourth and last chapter we present the conclusions of the study to arrive at a final conclusion as to the efficiency of the repression measures and the current trends in the issue under consideration.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές