«Διδασκαλία των διαλεκτικών ποικιλιών στο Δημοτικό Σχολείο: η περίπτωση της ιμβριώτικης διαλεκτικής ποικιλίας - μια διδακτική προσέγγιση στη Στ' Δημοτικού»

«Teaching dialectal varieties in primary school: the case of the Imbrian dialectal variety - a didactic approach in the 6th grade (english)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΥΝΤΑΝΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 July 2023
 5. Ελληνικά
 6. 93
 7. ΚΑΤΣΟΥΔΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ
 8. ΚΑΤΣΟΥΔΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ, ΑΣΗΜΑΚΗΣ, ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. Διαλεκτική ποικιλία, Στάσεις μαθητών/τριών, ιμβριώτικη διαλεκτική ποικιλία, προγράμματα σπουδών Δημοτικού, διδακτική πλαισίωση, δραστηριότητες.
 10. ΑΔΕ62
 11. 4
 12. 54
 13. 4
  • Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των στάσεων των
   μαθητών/τριών Στ’ Δημοτικού απέναντι στις διαλεκτικές ποικιλίες, με αφορμή την περίπτωση
   της ιμβριώτικης διαλεκτικής ποικιλίας. Πολλές ήταν οι έρευνες του παρελθόντος που αναδείκνυαν την αξία και τη σημασία της πρότυπης γλώσσας, της κοινής νεοελληνικής, ενώ παράλληλα μέσω των ποικίλων ερευνών διαφαινόταν ο παραγκωνισμός και η υποτίμηση της αξίας
   των διαλεκτικών ποικιλιών. Πλέον, σύμφωνα με τις πρόσφατες έρευνες και βιβλιογραφικές
   αναφορές, έχει δοθεί περισσότερη έμφαση στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες τόσο στο σχολείο, όσο και στην ευρύτερη κοινωνική πραγματικότητα.
   Στο θεωρητικό μέρος παρουσιάζονται τα μορφολογικά, φωνολογικά, συντακτικά και λεξιλογικά στοιχεία της γλωσσικής ποικιλίας της Ίμβρου. Επίσης, αναφέρεται η θέση που κατέχει η
   διδασκαλία των διαλεκτικών ποικιλιών στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για το μάθημα
   της Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο.
   Η έρευνα που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, η οποία παρουσιάζεται στο
   ερευνητικό τμήμα της εργασίας έχει στόχο την ανάδειξη των γνώσεων και των εμπειριών των
   μαθητών/τριών της ΣΤ’ Δημοτικού αναφορικά με τους όρους διάλεκτος, διαλεκτικές ποικιλίες
   και ιδιώματα, καθώς και την παρουσίαση των στάσεων τους απέναντι στην ενσωμάτωση των
   διαλεκτικών ποικιλιών στο μάθημα της Γλώσσας. Τα αποτελέσματα που ανέκυψαν έρχονται
   σε αντίθεση με τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα απέναντι τόσο στις γεωγραφικές ποικιλίες, όσο και στους διαλεκτόφωνους πληθυσμούς. Η πλειονότητα των μαθητών/τριών έδειξαν
   αποδοχή και ενθουσιασμό σε ενδεχόμενη δυνατότητα διδασκαλίας περισσότερων διαλεκτικών
   ποικιλιών στο σχολείο. Στην τελευταία ενότητα, προσφέρονται διδακτικά σενάρια και δραστηριότητες για τη διδασκαλία της ιμβριώτικης διαλεκτικής ποικιλίας που απευθύνονται σε μαθητές/τριες ΣΤ’ Δημοτικού.

  • The object of the present thesis is the investigation of the attitudes of the students of the sixth
   grade towards dialectal varieties, based on the case of the Dialectal variety of Imvros. There
   were many researches in the past that highlighted the value and importance of the standard
   language, the common Modern Greek, while at the same time, through the various researches, the marginalization and the underestimation of the value of dialectal varieties was
   evident. Now, according to recent research and bibliographical references, more emphasis has
   been placed on the role that geographical linguistic varieties can play both in school and in
   the wider social reality.
   The theoretical part presents the morphological, phonological, syntactic and lexical elements
   of the linguistic diversity of the island of Imbros. The place of the teaching of dialectal varieties in the Analytical Curricula for the teaching of languages in primary schools is also mentioned.
   The research carried out in the context of the present study, which is presented in the research
   part of the thesis, aims to highlight the knowledge and experiences of the students of the sixth
   grade of primary school regarding the terms dialect, dialectal varieties as well as to present
   their attitudes towards the internalisation of dialectal varieties in the language lesson. The results that emerged contradict the preconceptions and stereotypes towards both geographical
   varieties and dialectal populations. The majority of the students showed acceptance and enthusiasm for the possibility of teaching more dialectal varieties at school. In the last section,
   interdisciplinary scenarios and activities for teaching the Imbrian dialectal variety are offered,
   aimed at sixth-grade students.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές