Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και εγκλήματα των ισχυρών: Κριτική προσέγγιση του νομικού πλαισίου και των τάσεων του ποινικού δικαίου

Money laundering and crimes of the powerful: a critical approach on the legislative provisions and on the trend of criminal law (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΥΛΑ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 76
 7. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
 8. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ
 9. Ξέπλυμα χρήματος, ευρωπαϊκές Οδηγίες, απροθυμία, «εγκλήματα των ισχυρών», τάση ποινικού δικαίου
 10. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)/ΠΕΔ 55
 11. 36
 12. 48
 13. Περιλαμβάνει: Λέξεις-κλειδιά, περιεχόμενα, συντομογραφίες, κυρίως κείμενο, βιβλιογραφία
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία θέτει στο επίκεντρο την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στόχο έχει να σχολιάσει τις ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις αντιμετώπισης του φαινομένου, καταγράφοντας τις σύγχρονες τάσεις του ποινικού δικαίου, γεγονός που λαμβάνει χώρα στο τέταρτο κεφάλαιο. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται κάποιες εισαγωγικές πληροφορίες για το φαινόμενο, οι οποίες περιλαμβάνουν τον ορισμό του, ιστορική αναδρομή, τις φάσεις και τις πρακτικές του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Προχωρώντας στο δεύτερο κεφάλαιο, αυτό θέτει υπό συζήτηση την διεθνή και ευρωπαϊκή αντιμετώπιση του φαινομένου. Στο κομμάτι αυτό της εργασίας λαμβάνει χώρα τόσο η περιγραφή των διεθνών και ευρωπαϊκών προσπαθειών, όσο και κριτική των βασικότερων σημείων αυτής της προσπάθειας. Περνώντας στο τρίτο κεφάλαιο, σειρά έχει η ελληνική προσπάθεια αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων, με περιγραφή της νομοθεσίας από τον Ν. 2145/1993 έως το Ν. 4557/2018 με τις πρόσφατες τροποποιήσεις, και κριτική ανάλυσή τους. Τέλος, τόσο στο δεύτερο, όσο και στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται διασύνδεση του φαινομένου με τα «εγκλήματα των ισχυρών», εντός του περιεχομένου της κριτικής ανάλυσης.
  • The current thesis focuses on money laundering. It aims to comment on the current legislative provisions to deal with the phenomenon, recording the modern trends of criminal law, which takes place in the fourth chapter. Initially, the first chapter provides some introductory information on the phenomenon, which includes its definition, historical overview,the phases, and the practices of money laundering. Moving on to the second chapter, this brings into question the International and European confrontation with the phenomenon. In this part of the work, both the description of the international and European efforts takes place, as well as a critique of the main points of this effort. Moving on to the third chapter, it examines the Greek effort to deal with money laundering, with a description of the legislation from L. 2145/1993 to L. 4557/2018 with the recent amendments, and their critical analysis. Finally, both in the second and in the third chapter, the phenomenon is interconnected with the "crimes of the powerful", within the content of the critical analysis.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές