Η διαλεκτική ποικιλία της Φώκαιας στις πηγές του 20ου αιώνα: περιγραφή και στάσεις.

The dialectal variety of Phocaea in 20th century sources: description and attitudes. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 July 2023
 5. Ελληνικά
 6. 121
 7. Νικόλαος Λιόσης
 8. Λιόσης Νίκος | Ασημάκης Φλιάτουρας | Γεώργιος Ξυδόπουλος
 9. Γλωσσική ποικιλία, γεωγραφική ποικιλία, διάλεκτος, ιδίωμα, στάσεις, γλωσσικές προκαταλήψεις.
 10. Διάλεκτοι και γλωσσική εκπαίδευση / ΑΔΕ62
 11. 2
 12. 76
 13. 9
  • Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια να περιγραφεί η γλωσσική ποικιλία της Φώκαιας μέσα από πρωτογενές αρχειακό υλικό με αφηγήσεις προσφύγων από τη Φώκαια Μ. Ασίας και τα γύρω χωριά. Μέρος του υλικού χρησιμοποιήθηκε για να ανιχνευθούν οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στη διάλεκτο της περιοχής, και αν το ιστορικό, λαογραφικό, σημειωτικό περίβλημα επηρεάζει την γενικότερη διαπιστωμένη αρνητική στάση που υπάρχει απέναντι στα βόρεια ιδιώματα. Για τον σκοπό αυτό προτιμήθηκε η ποσοτική μέθοδος. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από το διαδίκτυο μέσα από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ερωτηματολόγιο απαρτίστηκε από ερωτήσεις κυρίως κλειστού τύπου και έγινε προσπάθεια να αναλυθούν τα δεδομένα τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Στην έρευνα συμμετείχαν 132 άτομα από 15- 70+ ετών. Τα πορίσματα της έρευνας έδειξαν μια ήπια θετική αξιολόγηση της ποικιλίας αλλά και την ταυτόχρονη αναπαραγωγή γλωσσικών στερεοτύπων τόσο στην ετεροαξιολόγηση όσο και στην αυτοαξιολόγηση. Συμπερασματικά, οι στερεοτυπικές αντιλήψεις συμβάλλουν στη γλωσσική υποχώρηση και την επικράτηση της ΚΝΕ.
  • This paper is an attempt to describe the linguistic variety of Phocaea through primary archival material with narrations of refugees from Phocaea, Asia Minor and the surrounding villages. Part of the material was used to trace the attitudes of the Greeks towards the dialect of the region, and whether the historical, folklore, semiotic envelope affects the general observed negative attitude towards northern idioms. For this purpose, the quantitative method was preferred. The data was collected from the internet through the completion of a questionnaire posted on social media. The questionnaire consisted of mostly closed-ended questions and an attempt was made to analyze the data both quantitatively and qualitatively. The study involved 132 people aged 15-70+. The findings of the research showed a mildly positive assessment of variation but also the simultaneous reproduction of linguistic stereotypes in both hetero-evaluation and self-evaluation. In conclusion, stereotypical perceptions contribute to the linguistic decline and prevalence of modern Greek.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές