Μορφές του οργανωμένου εγκλήματος κατά τη τελευταία δεκαετία: η περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών και των συμβολαίων θανάτου

Forms of Organized Crime in the Last Decade: The Case of Drug Trafficking and Death Contracts (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΙΛΟΥ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 93
 7. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΛΚΙΑ
 8. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ
 9. διακίνηση ναρκωτικών, εξέλιξη, οργανωμένο έγκλημα, ποιοτική έρευνα, συμβόλαια θανάτου, προσαρμοστικότητα
 10. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 11. 01
 12. 54
 13. 27
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την μελέτη της εξέλιξης του οργανωμένου εγκλήματος τη τελευταία δεκαετία, ως πολυδιάστατο κοινωνικό φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται με μεγάλη ποικιλομορφία, μέσα από την έρευνα της οργανωμένης διακίνησης ναρκωτικών και των εκτελέσεων συμβολαίων θανάτου στην Ελλάδα. Η διακίνηση ναρκωτικών αποτελεί τη πιο προσοδοφόρα ενέργεια των εγκληματικών οργανώσεων ενώ η παροχή προστασίας και η εκτέλεση συμβολαίων θανάτου λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία δεδομένης της ανάγκης διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας των εγκληματικών δικτύων του οργανωμένου εγκλήματος.

  • This thesis aims to study the evolution of organized crime in the last decade, as a multidimensional social phenomenon which manifests itself with great diversity, through the research of organized drug trafficking and the execution of death contracts in Greece. Drug trafficking is the most profitable activity of criminal organizations, while providing protection and execution of death contracts act as communicating vessels given the need to ensure the smooth functioning of organized crime's criminal networks. 

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές