Τυπικός κοινωνικός έλεγχος της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα: Η συμβολή της αστυνομίας στην αντιμετώπιση της δωροδοκίας στο πλαίσιο της δράσης των εγκληματικών οργανώσεων (έργο, αποτελεσματικότητα, αδυναμίες).

Formal social control of corruption in the public sector: The contribution of the police to the fight against bribery in the context of the action of criminal organizations (work, effectiveness, weaknesses). (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΡΛΑΠΟΥΝΗ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 69
 7. Κουλούρης, Νικόλαος
 8. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΠΑ
 9. αστυνομία, οργανωμένο έγκλημα, εγκληματική οργάνωση, διαφθορά, δωροδοκία, κοινωνικός έλεγχος, αντεγκληματική πολιτική
 10. Εγκληματολογικές και ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος/ ΠΕΔΔΕ Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
 11. 55
 12. 14
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία αναλύει το θέμα του τυπικού κοινωνικού ελέγχου της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα, εξετάζοντας την συμβολή της αστυνομίας στην αντιμετώπιση της δωροδοκίας. Πιο συγκεκριμένα, θα ασχοληθεί με το πλαίσιο δράσης των εγκληματικών οργανώσεων. Επίσης, θα εστιάσει στο έργο, στην αποτελεσματικότητα, αλλά και στις αδυναμίες της συμβολής αυτής. Παράλληλα, πραγματοποιεί αναφορά σε υποθέσεις οικονομικού και οργανωμένου εγκλήματος.
   Το πρώτο κεφάλαιο εστιάζεται στην εννοιολογική προσέγγιση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Συγκεκριμένα, αναλύει τη δράση των εγκληματικών οργανώσεων, την κοινωνική οργάνωση του εγκλήματος και θεωρητικές προσεγγίσεις κάποιων κοινωνιολόγων και εγκληματολόγων. Ακόμα, παρουσιάζει την ιστορική εξέλιξη του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Έπειτα, ασχολείται με την έννοια της διαφθοράς και της δωροδοκίας στον δημόσιο τομέα.
   Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο κοινωνικός έλεγχος και η αντεγκληματική πολιτική. Γίνεται ανάλυση του τυπικού κοινωνικού ελέγχου σε συνάρτηση με την διαφθορά στον δημόσιο τομέα. Στην συνέχεια, εντοπίζονται οι όψεις του κοινωνικού ελέγχου στην Ελλάδα και ποια είναι η αντεγκληματική πολιτική που ακολουθείται σήμερα, καθώς και ποια είναι η διεθνής αντεγκληματική πολιτική. Η λειτουργία της αστυνομίας και το έργο της, όπως επίσης και το πόσο αποτελεσματική είναι στην αντιμετώπιση της δωροδοκίας, εξετάζονται σε αυτό το κεφάλαιο.
   Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει το νομοθετικό πλαίσιο, ξεκινώντας με το διεθνές και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Εν συνεχεία, παρουσιάζει το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο. Ασχολείται και αναλύει το έγκλημα της δωροδοκίας και της δωροληψίας δημοσίων υπαλλήλων και πολιτικών αξιωματούχων. Το παρόν κεφάλαιο κλείνει με το έννομο αγαθό που προσβάλλεται στις περιπτώσεις που εξετάζονται στην παρούσα εργασία.
   Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει κάποιες υποθέσεις οικονομικού και οργανωμένου εγκλήματος. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν την υπόθεση Novartis, την υπόθεση Siemens και το σκάνδαλο Κοσκωτά με την Τράπεζα Κρήτης. Τέλος, μετά την ανάλυση αυτών θα διεξαχθούν κάποια συμπεράσματα που συνδέουν τις υποθέσεις με το θέμα που πραγματεύεται η εργασία.

  • This thesis analyzes the issue of standard social control of corruption in the public sector, examining the contribution of the police to combating bribery. More specifically, it will deal with the framework of action of criminal organizations. Furthermore, it will focus on the work, the effectiveness, but also the weaknesses of this contribution. At the same time, it reports on financial and crime cases.
   The first chapter focuses on the conceptual approach of organized crime and corruption. Specifically, it elaborates on the activity of criminal organizations, the social structure of crime and some theoretical approaches of some sociologists and criminologists It also presents the historical development of organized crime in Greece. It then deals with the concept of corruption and bribery in the public sector.
   In the second chapter social control and anti-crime policy are presented. There is an analysis of standard social control in relation to corruption in the public sector. Then, the aspects of social control in Greece, the anti-crime policy that is adopted today, as well as the international anti-crime policy are identified. The functioning of the police and their work, as well as how effective they are in dealing with bribery, are to be found in this chapter.
   The third chapter presents the legislative framework, starting with the Greek legislative framework. It deals with and analyses the crime of bribery and accepting bribery of public servants and political officials. Then, it presents the international and European legislative framework. This chapter closes with the legally protected values that are offended in the cases examined in this work.
   The fourth chapter presents some cases of economic and organized crime. These cases concern the Novartis case, the Siemens case and the Koskotas scandal with the Bank of Crete. Finally, after the analysis of these, there will be some conclusions that connect the cases with the topic that the thesis deals with.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές