Το αυτοβιογραφικό στοιχείο και ο αυτοαναφορικός λόγος στο λογοτεχνικό έργο του Ρώμου Φιλύρα

The autobiographical element and the self-referential discourse in the literary work of Romos Filiras (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΤΣΟΓΛΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 22 July 2023
 5. Ελληνικά
 6. 51
 7. ΦΑΛΑΓΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ΣΚΑΡΤΣΗ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΑΤΕΡΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ
 9. Αυτοβιογραφία, Αυτοαναφορικότητα, Ρώμος Φιλύρας, Γαλαζής, Πιερότος, Εγκλεισμός, Δρομοκαΐτειο, Υπερευαισθησία.
 10. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ / ΔΓΡ65
 11. 1
 12. 31
 13. 1
  • Ένα από τα σημαντικότερα  ζητήματα που έχουν τεθεί για το λογοτεχνικό έργο του Ρώμου Φιλύρα είναι η κυριαρχία του αυτοβιογραφικού στοιχείου. Εξίσου σημαντικό είναι και το αυτοαναφορικό στοιχείο, το οποίο εντοπίζεται τόσο σε ποιήματα όσο και σε πεζά αυτοβιογραφικά κείμενα του ποιητή Φιλύρα. Στην παρουσα εργασία θα εξεταστεί η ικανότητα του ποιητή να κινείται σε μια τροχιά εκφραστικής πρωτοτυπίας με κείμενα αφηγηματικού λόγου τα οποία «συνομιλούν» τόσο μεταξύ τους όσο και με τους στίχους της ποίησής του. Πρόκειται δηλαδή για μια λειτουργική συνοχή, παρά την πνευματική και ψυχική διαταραχή που τον διακατέχει, από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του.

   Θα παρουσιαστούν στιγμές και πληροφορίες τόσο της ζωής του όσο και του χαρακτήρα του, οι οποίες όχι απλά συνδέονται με τα κείμενα και τα ποιήματα του, αλλά αποτελούν το κύριο θέμα αυτών, δηλαδή ο ίδιος ο Φιλύρας είναι το αυτοβιογραφούμενο πρόσωπο. Αυτή η χρονική «ακολουθία» της ζωής του Φιλύρα, παρουσιάζοντας και εξετάζοντας ταυτόχρονα τα ομόλογα και ανάλογα στοιχεία από τα αυτοβιογραφικά κείμενά και ποιήματά του, γίνεται για να αποδειχθεί η μεταξύ τους ενότητα, η ενότητα δηλαδή ζωής και λογοτεχνικού έργου. Σε όλο το συγγραφικό έργο του Ρώμου Φιλύρα διακρίνονται ίχνη της ζωής του συγγραφέα, ο οποίος ανασυνθέτει τα βιώματά του και εξιστορεί τη ζωή του, τη μεγαλομανία του, τα ερωτικά του παραληρήματα, την απογοήτευση, τις φιλοσοφικές αναζητήσεις του και τις ενδόμυχες σκέψεις.

   Στο δημιουργικό μέρος, θα παρουσιαστούν ποιήματα ακολουθώντας τη μορφή, το περιεχόμενο και το ύφος των ποιημάτων του Ρώμου Φιλύρα. Επίσης συμπεριλαμβάνεται και ένα διήγημα γραμμένο στο ίδιο τολμηρό ύφος του λογοτέχνη.

  • One of the most important issues that have been raised for the literary work of Romou Fillyra is the domination of the autobiographical element.

   Equally important is the self-referencial  element which is found not only in poetry, but also in prose autobiographical texts of the poet Romou Fillyra .

   In the present work, we will examine the ability of the poet to move  in a trajectory of expressive originality ,with texts or narrative discourse which "converse ", not only between them, but also wjth his poems.

   It is about a functional coherence, despite his mental and spiritual disorder that he is possessed with from his early years.

   There will be presented moments and information not only of his life but also of his character, which are not only connected with his texts and poems, but they are also consist of the main topic of them. In other words he , himself is the autobiographical individual.

   This time sequence of his life , presenting and examining at the same time, bonds and related items from his autobiographical  texts and poems, is taking place in order to prove their unity.

   The unity lets say between his life and his literary work.

   Through out Romou  Fillyra's written work , are detected signs of his life. He recomposes his experiences and he recounts his life, his megalomania, his love delusions, his disappointment, his philosophical pursuits and his inner thoughts.

   In the creative part, poems will be introduced, following the form , the substance and the style of Romou Fillyra's poems.

   Also a short story is included, written in the same bold style of the writer.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές