«Διαφθορά στον Ιδιωτικό Τομέα: Νομοθετική και Νομολογιακή Προσέγγιση»

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 88
 7. Κατσογιάννου, Μαριλένα
 8. διαφθορά, διαφθορά στον ιδιωτικό τομέα, προστατευόμενο έννομο αγαθό, επιχειρηματική δραστηριότητα, δήμευση, δέσμευση
 9. «Ποινική αντιμετώπιση της διαφθοράς: επιμέρους ζητήματα»
 10. 48
 11. 1
  • H διαφθορά αποτελεί ένα φαινόμενο που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον στον νομικό κόσμο και αυτό γιατί ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία γενικότερα. Θα λέγαμε ότι το φαινόμενο αυτό αποτελεί τροχοπέδη για την κοινωνική και οικονομική ζωή σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στο φαινόμενο της διαφθοράς, όπως αυτό αναπτύσσεται στον ιδιωτικό τομέα. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, χωρισμένο σε ενότητες, θα εξετάσουμε το φαινόμενο αυτό υπό το πρίσμα της διεθνούς, ευρωπαϊκής και εθνικής οπτικής και πώς οι έννομες τάξεις θέλησαν να αντιμετωπίσουν την διαφθορά μέσα από τα νομοθετικά τους κείμενα, ενώ εκτενής αναφορά θα γίνει και στο έννομο αγαθό που ο ποινικός νομοθέτης επιθυμεί να προστατεύσει. Παράλληλα, θα εξεταστεί η νομοτυπική μορφή του εγκλήματος της διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα, όπως αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 396 ΠΚ. Προχωρώντας στην ανάλυση του θέματος θα εξετάσουμε τα ζητήματα της απόπειρας, της συμμετοχής ενώ θα ερευνήσουμε και το  ζήτημα της συρροής του άρθρου 396 ΠΚ με άλλα εγκλήματα. Επιπλέον θα αναλυθούν η επαπειλούμενη ποινή του εγκλήματος, τα ευνοϊκά μέτρα, όπως αυτά προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα για το συγκεκριμένο έγκλημα ενώ εκτενής αναφορά θα γίνει και στην ποινική κύρωση της δήμευσης και της δέσμευσης. Τέλος, στο πλαίσιο της άνω ανάλυσης και στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας θα γίνει αναφορά σε αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων για το συγκεκριμένο αδίκημα.  

  • Corruption is a phenomenon that has attracted much attention because it poses serious risks to both the economy and society. We would say that this phenomenon is a hindrance to social and economic life at national and global level. This study focuses on the phenomenon of corruption as it develops in the private sector. In the first part of the paper, divided into sections, we will examine this phenomenon in the light of the international, European and national perspectives and how the legal orders wanted to deal with corruption through their legislative texts, while extensive reference will be made to the legal good that the criminal legislator wants to protect. At the same time, the legislative form of the crime of corruption in the private sector will be examined, as reflected in Article 396 of the Criminal Code. Moving on to the analysis of the subject, we will examine the issues of attempt, participation, while the issue of the confluence of Article 396 of the Criminal Code with other crimes will also be explored. In addition, we will analyze the implied penalty of the crime, the favorable measures as provided for in the Criminal Code for this crime, while extensive reference will be made to the criminal sanction of confiscation and freezing. Finally, in the context of the above analysis and in the second part of this paper, reference will be made to decisions of the Greek Courts on this particular offence.

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές