Οι παρεμβάσεις στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία υπό το πρίσμα του άρθρου 17 § 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Interventions on property rights in accordance with the article 17 § 1 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΚΚΟΥ
 3. Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΕΔΙ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 60
 7. Βασιλική Καραγκούνη
 8. Βασίλειος Τζέμος | Παναγιώτης Δέγλερης | Βασιλική Καραγκούνη
 9. άρθρο 17 § 1 ΧΘΔΕΕ | δικαίωμα στην ιδιοκτησία | στέρηση της ιδιοκτησίας | περιορισμός στη χρήση της ιδιοκτησίας | δίκαιη αποζημίωση | αρχή της αναλογικότητας
 10. Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 11. 2
 12. 40
 13. 1
 14. Γενική θεωρία θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όψεις της πολυεπίπεδης προστασίας στον ευρωπαϊκό χώρο. Τζούλια Ηλιοπούλου Στράγγα
  • Στην παρούσα μελέτη αναλύεται το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, το οποίο διατυπώνεται στο άρθρο 17 § 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελώντας ένα θεμελιώδες δικαίωμα στενά συνυφασμένο με τον κατεξοχήν οικονομικό προορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύεται και οι αποδεκτοί περιορισμοί του τελούν υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου.

   Με στόχο τις επιτρεπόμενες παρεμβάσεις υπό το πρίσμα του δικαιώματος στην ιδιοκτησία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ενωσιακά όργανα και τα κράτη μέλη, η μελέτη ξεκινά με την ιστορική ανάλυση της έννοιας της ιδιοκτησίας με διεθνείς και εθνικές αναφορές και τη σχέση της με το προστατευτικό πεδίο του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στη συνέχεια, διατυπώνεται το πεδίο εφαρμογής της διάταξης και οι δικαιούχοι με αναφορές στη συναφή νομολογία των ενωσιακών δικαστηρίων προκειμένου να οδηγηθούμε στις επιτρεπόμενες παρεμβάσεις και προϋποθέσεις που τίθενται, όσον αφορά στην επιτρεπτή στέρηση της ιδιοκτησίας και στους περιορισμούς στη δυνατότητα χρήσης και άσκησης του δικαιώματος με γνώμονα τη συναφή νομολογία. Η ειδικότερη ανάλυση της περιπτωσιολογίας για την προστασία του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των κυρώσεων σε διεθνές επίπεδο μαζί με την οικονομική κρίση αποτελεί το έναυσμα για την οριοθέτηση της αρχής της αναλογικότητας από την ενωσιακή νομολογία, καθώς και την αποζημίωση όταν διαπιστώνεται προσβολή του δικαιώματος στην ιδιοκτησία.

   Σε αυτό το πλαίσιο εξάγονται συμπεράσματα, όσον αφορά στην επαρκή προστασία του δικαιώματος στην ιδιοκτησία σύμφωνα με το άρθρο 17 § 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους επιτρεπόμενους περιορισμούς του με κριτική αποτίμηση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας.

  • The study analyzes the right to property under the article 17 § 1 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Being a fundamental right, closely intertwined with the economic purpose of the European Union it is protected and its limitations are subject to the conditions of the article.

   Aiming at the permissible interventions of the right to property by the European Union, the Union institutions and the Member States, the study begins with the historical analysis of the concept of property with international and national references and its relationship with the protective field of article 1 of Protocol number one to the European Convention on Human Rights. Then the scope of application of the provision and the beneficiaries is formulated with references to the relevant jurisprudence as to be guided to the permitted interventions and conditions set, regarding the permitted deprivation of property and the restrictions on the possibility of using and exercising the right. The specific analysis of the case law for the protection of the environment, the fight against terrorism and the sanctions at the international level together with the economic crisis is the trigger for the delimitation of the principle of proportionality from the EU jurisprudence as well as the right to fair compensation when the violation of the right to property is established.

   In this context conclusions are drawn regarding the adequate protection of the right to property in accordance with the article 17 § 1 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and its permitted limitations with an evaluation of the relevant legislation and jurisprudence.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές