«Ποινική καταστολή του οργανωμένου εγκλήματος σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και της πανδημίας: από τη θεωρία στην πράξη. Εκφάνσεις του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία: 2012-2022»

Criminal suppression of organized crime in economic crisis and pandemic conditions: from theory to practice. Manifestations of organized crime in Greece during the last decade: 2012-2022 (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΥ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 107
 7. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
 8. ΧΛΟΥΠΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Oργανωμένο έγκλημα, οικονομική κρίση, πανδημία, ποινική καταστολή.
 10. ΟΡΓΑΝΩΜΈΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
 11. 1
 12. 46
 13. 121
  • H παρούσα μελέτη επιχείρησε να εξετάσει την πορεία του οργανωμένου εγκλήματος μέσα από μία σειρά κρίσεων, ξεκινώντας από την οικονομική κρίση και την πανδημία και καταλήγοντας στον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση που αυτή δημιούργησε. Το οργανωμένο έγκλημα διαφάνηκε ότι σε κρίσεις όπως αυτές, έχει την ικανότητα να μεταβάλλεται και να εκμεταλλεύεται τις νέες συνθήκες επιδεικνύοντας μεγάλες ικανότητες προσαρμογής. Αυτό είναι εφικτό και από την ανεπάρκεια ελέγχου που υπάρχει, που παρέχει στο οργανωμένο έγκλημα μεγαλύτερο πεδίο δράσης. Ενώ θεωρητικά διαμορφώνονται πολιτικές και προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, στην πράξη αυτές δεν τηρούνται διαμορφώνοντας ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του οργανωμένου εγκλήματος.
  • The present study attempted to examine the course of organized crime through a series of crises starting with the economic crisis and the pandemic and ending with the war in Ukraine and the energy crisis it created. Organized crime has shown that in crises like these, it has the ability to change and take advantage of new conditions, showing great adaptability. This is also possible due to the lack of control that exists, however, which provides organized crime with a greater field of action. While theoretically policies and approaches are formulated to fight organized crime, in practice these are not followed creating favorable conditions for the development of organized crime.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές