Ψηφιακή Αφήγηση και Δημιουργική Γραφή στο Νηπιαγωγείο: Γνωριμία με τα Limerick του Γεώργιου Σεφέρη

Digital Storytelling and Creative Writing in Kindergarten: Introduction to the Limericks of George Seferis (english)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 23 July 2023
 5. Ελληνικά
 6. 67
 7. ΒΑΚΑΛΗ, ΑΝΝΑ
 8. ΜΟΥΛΑ , ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ , ΕΛΕΝΗ
 9. Ψηφιακή Αφήγηση, Δημιουργική Γραφή, Ποίηση, Σεφέρης, Limerick, Νηπιαγωγείο
 10. Δημιουργική Γραφή/ΔΓΡ63
 11. 2
 12. 56
 13. 11
 14. Περιλαμβάνει: Φωτογραφίες
  • Η Ψηφιακή αφήγηση ως καινοτόμο διδακτικό εργαλείο εφαρμόζεται όλο και περισσότερο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η αξιοποίησή της για τη διδασκαλία του ποιητικού είδους των Limerick του Γεώργιου Σεφέρη στην τάξη του Νηπιαγωγείου αποτελεί το κύριο θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

   Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας γίνεται επισκόπηση των όρων αφήγηση, ψηφιακή αφήγηση, δημιουργική γραφή και Limerick, καθώς και της εφαρμογής τους στην προσχολική εκπαίδευση. Παρουσιάζονται τα βήματα που ακολουθούνται για τη δημιουργία μιας ψηφιακής αφήγησης και αναφέρονται στοιχεία για τον ποιητή Σεφέρη, τη δομή αλλά και τη σημασία των Limerick για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται πως τα παιδιά μέσω ψηφιακής αφήγησης και οργανωμένων δραστηριοτήτων προσέγγισαν δημιουργικά την ποίηση, συνέθεσαν τα δικά τους Limerick και τα μετέτρεψαν σε ψηφιακή ιστορία με την υποστήριξη της νηπιαγωγού. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την υλοποίηση της διδακτικής πρότασης.


  • Digital storytelling as an innovative teaching tool, is being implemented in all grades of education and is gaining momentum altogether. The utilization of George Seferis' Limerick poetic genre for teaching purposes in the kindergarten classroom is the main subject of this thesis.

   In the theoretical part of the thesis, an overview is provided on the terms narration, digital storytelling, creative writing, and Limerick, as well as their application in preschool education. The steps followed for creating a digital storytelling are presented, along with information about the poet Seferis, the structure, and the significance of Limericks for kindergarten children. In the second part of the thesis, it is presented how children creatively approached poetry through digital storytelling and organized activities. They composed their own Limericks and transformed them into digital stories with the support of the kindergarten teacher.

   Finally, the conclusions derived from the implementation of the teaching proposal are provided.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές