«Η εξέλιξη της νομοθεσίας για τη διαφθορά στην Ελλάδα κατά την τελευταία τριακονταετία - εμφαινόμενες τάσεις και κριτική ανάλυση των πρόσφατων τροποποιήσεων»

“The evolution of corruption legislation in Greece over the last three decades - emerging trends and a critical analysis of recent amendments” (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΙΑΚΑ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 90
 7. Κουτσούκου, Ηλέκτρα
 8. Γασπαρινάτου, Μαργαρίτα
 9. Διαφθορά, δωροδοκία-δωροληψία, ποινικός κώδικας, τροποποιήσεις, εγκλήματα των ισχυρών
 10. ΠΕΔΔΕ
 11. 93
 12. 13
 13. "Εγκλήματα των ισχυρών: Διαφθορά, Οικονομικό και Οργανωμένο Έγκλημα", Σ. Βιδάλη, Ν.Κ. Κουλούρης και Χ. Παπαχαραλάμπους (επιμ.)
  • Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με το πολύπλευρο εγκληματικό φαινόμενο της διαφθοράς. Ειδικότερα, θα μας απασχολήσει η εξέλιξη της νομοθεσίας για τη διαφθορά κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια και κυρίως κατά την τελευταία δεκαετία. Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε εννοιολογικά τη διαφθορά, θα παραθέσουμε μορφές εκδήλωσης αυτής, ενώ θα αναφερθούμε συνοπτικά και στη σύνδεσή της με τα εγκλήματα των ισχυρών. Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα μας απασχολήσει η διαχρονικότητα του φαινομένου και στο τρίτο κεφάλαιο, οι αιτίες εκδήλωσης τέτοιων εγκληματικών συμπεριφορών, καθώς και οι συνέπειες αυτών για το κοινωνικό σύνολο. Στο τέταρτο κεφάλαιο, θα αναφερθούμε στο πότε και πώς ξεκίνησε αλλά και πώς αυξήθηκε το ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, στις πιέσεις που ασκήθηκαν από το διεθνή χώρο για συγκεκριμένες νομοθετικές επιλογές, καθώς επίσης και σε σκάνδαλα που έλαβαν χώρα και ανέδειξαν την ανάγκη για νομοθετικές μεταρρυθμίσεις αλλά και σε σκάνδαλα που λαμβάνουν χώρα σήμερα και αποδεικνύουν ότι η διαφθορά δυστυχώς παραμένει ένα επίκαιρο ζήτημα. Στο πέμπτο κεφάλαιο, θα ασχοληθούμε επισταμένως και λεπτομερώς με το κυρίως θέμα της παρούσης εργασίας, δηλαδή με την εξέλιξη της νομοθεσίας για τη διαφθορά στην Ελλάδα κατά την τελευταία τριακονταετία και κυρίως κατά την τελευταία δεκαετία. Στο έκτο και στο έβδομο κεφάλαιο, θα ασχοληθούμε με τον τρόπο αντιμετώπισης των δραστών εγκλημάτων διαφθοράς από το ποινικοκατασταλτικό σύστημα, καθώς και τους παράγοντες που ασκούν επιρροή στην εν λόγω αντιμετώπιση. Στο όγδοο κεφάλαιο, θα δούμε, υπό το πρίσμα της Κριτικής Εγκληματολογίας, πώς οι ανώτερες κοινωνικά τάξεις επηρεάζουν το νομοθετικό έργο και γιατί η σωστή νομοθέτηση αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες στην προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς. Τέλος, στο ένατο κεφάλαιο, θα παραθέσουμε συμπεράσματα που εξάγονται από τα επιμέρους κεφάλαια της παρούσης εργασίας, αλλά και προτάσεις για ένα καλύτερο μέλλον με λιγότερη διαφθορά.
  • In this paper we will deal with the multifaceted criminal phenomenon of corruption. In particular, we are concerned with the evolution of corruption legislation in the last thirty years and especially in the last decade. In the first chapter of this paper, we will try to approach corruption conceptually, we will list forms of its manifestation, while we will briefly refer to its connection with the crimes of the powerful. In the second chapter, we will be concerned with the timelessness of the phenomenon and in the third chapter, the causes of such criminal behaviors, as well as their consequences for society as a whole. In the fourth chapter, we will refer to when and how it started but also how the interest in dealing with corruption grew, the pressures exerted by the international arena for specific legislative options, as well as scandals that took place and highlighted the need for legislative reforms but also in scandals that take place today and prove that corruption unfortunately remains a topical issue. In the fifth chapter, we will deal carefully and in detail with the main topic of this paper, that is, with the evolution of corruption legislation in Greece during the last thirty years and especially during the last decade. In the sixth and seventh chapters, we will deal with the way of dealing with the perpetrators of corruption crimes by the criminal justice system, as well as the factors that have an influence on this treatment. In the eighth chapter, we will see, in the light of Critical Criminology, how the upper social classes influence the legislative work and why the correct legislation is one of the most important factors in the effort to fight corruption. Finally, in the ninth chapter, we will list conclusions drawn from the individual chapters of this work, as well as proposals for a better future with less corruption.
 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.