Η Αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω της Ανεστραμμένης Τάξης: Μελέτη περίπτωσης

The Use of Augmented Reality in Primary Education, through the Flipped Classroom: A Case Study (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 133
 7. Παπαδημητρίου, Σοφία
 8. ΤΣΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΚΙΟΣΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 9. επαυξημένη πραγματικότητα, ανεστραμμένη τάξη, διαδραστικό υλικό, SchoolAR, κίνητρα, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υβριδική μάθηση
 10. ΕΤΑΔΕ Διπλωματική Εργασία
 11. 1
 12. 20
 13. 92
  • Η τεχνολογική εξέλιξη είναι συνυφασμένη με τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου. Πέρα όμως από αυτό, συμβάλλει και στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στη γνώση, αλλά και ποιοτικότερο εκπαιδευτικό υλικό. Στο παρόν πόνημα διερευνήθηκε η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας με τη χρήση της εφαρμογής στο μάθημα της Γεωγραφίας, της Στ΄ Δημοτικού. Η εκπαιδευτική παρέμβαση την οποία υλοποίησε ο ερευνητής πραγματοποιήθηκε διά μέσου της παιδαγωγικής μεθόδου της ανεστραμμένης τάξης, με τη χρήση έξυπνων κινητών συσκευών. Ο ερευνητής εφάρμοσε τη μελέτη περίπτωσης, η οποία ανήκει στην κατηγορία των ποιοτικών ερευνών, με σκοπό να μελετήσει την επίδραση που ασκεί η εφαρμογή της επαυξημένης πραγματικότητας πάνω στα κίνητρα, την αποδοχή και την επίδοση των μαθητών. Η συλλογή των δεδομένων των τριών προαναφερθέντων ερευνητικών ερωτημάτων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ημι-δομημένης συνέντευξης για τα κίνητρα και την αποδοχή, ενώ για την επίδοση ο ερευνητής προέβη στη δημιουργία ενός πρωτότυπου διαδραστικού τεστ αξιολόγησης, που περιέχει ερωτήσεις σωστού λάθους και πολλαπλών επιλογών, στην εκπαιδευτική ιστοσελίδα Kahoot. Για να αναλυθούν τα δεδομένα αξιοποιήθηκε η ερευνητική μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου. Το δείγμα της έρευνας αποτελούσαν οι εφτά (7) μαθητές ενός δημοτικού σχολείου. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι η εφαρμογή της επαυξημένης πραγματικότητας είχε θετική επίδραση στα τρία ερευνητικά ερωτήματα. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα κίνητρα οι μαθητές δήλωσαν ότι η εφαρμογή τους βοηθάει, τους διευκολύνει και θα την ξαναχρησιμοποιήσουν. Όσον αφορά την αποδοχή οι μαθητές απάντησαν ότι επιθυμούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή με μεγαλύτερη συχνότητα, ενώ όσον αφορά την επίδοση οι σωστές απαντήσεις των μαθητών ήταν περισσότερες από τις λάθος απαντήσεις, επαληθεύοντας με τον τρόπο αυτό και τα ευρήματα που εντόπισε ο ερευνητής κατά τη διάρκεια της βιβλιογραφικής του ανασκόπησης.

  • Technological development and improving the life quality of people have always been closely linked. However, apart from that, technological advancement also contributes to the enhancement of the educational process, as it provides students with easier access to knowledge and top-quality educational material. In the present thesis, the technology behind artificial intelligence is being researched with the use of the School AR application, regarding the school subject of Geography, of the 6th grade, primary school. The researcher has carried out an educational intervention, via the flipped classroom educational method, with the use of smart electronic devices, such as tablets and mobile phones. The researcher implemented the case study methodological approach, which belongs to the qualitative research method, with the purpose of studying the effects of the artificial intelligence application School AR on students’ motives, acceptance and performance. The collection of the data of the three aforementioned research questions was realized using the method of the semi-structured interview, as far as the motives and acceptance of students were concerned. To measure the performance of the students, the researcher created an original interactive evaluation quiz, which included right and wrong questions, as well as multiple choice questions, via the educational website Kahoot. In order to analyze the data, the content analysis method was selected. The research sample consisted of 7 6th grade students of a Primary School. The results of the data analysis show that the implementation of the School AR application in education has had a positive impact on the three research questions that were studied. More specifically, as far as the students’ motives are concerned, students declared that the School AR application facilitated their study and they intend to use it again in the future. As far as acceptance is concerned, students replied that they intend to use the application more frequently. Lastly, in terms of achievement, the students gave more right than wrong answers, thus verifying the researcher’s findings in the literature review.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές