Η πρόσβαση των γυναικών που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Μια συγκριτική ποιοτική μελέτη

The access to distance education for women who reside in rural areas in the Regional Units of Western Greece and Crete: A comparative qualitative study (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΟΥ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 87
 7. Αποστολίδου, Άννα
 8. Μπραΐλας, Αλέξιος | Ευαγγελία Μανούσου
 9. Εξ Aποστάσεως Eκπαίδευση | γυναίκες | εκπαίδευση | πρόσβαση | Αγροτικές Περιοχές
 10. Επιστήμες της Αγωγής/ΕΤΑΔΕ
 11. 2
 12. 9
 13. 166
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες, γραφήματα
  • Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το θέμα της πρόσβασης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση των γυναικών που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές στις Περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) και της Κρήτης. Πρωτίστως, με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προβάλλεται η σημασία της εκπαίδευσης στη σύγχρονη εποχή, η εξέλιξη της που διαφαίνεται με την έναρξη της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (4ης ΒΕ- Industry 4.0) και ο ρόλος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (εξΑΕ), ως μία θεμελιώδης παγκόσμια στρατηγική που συνδράμει, ώστε μερίδα ανθρώπων ευάλωτων κοινωνικά να επιλύσουν τα προβλήματα πρόσβασης στην εκπαίδευση. Εν συνεχεία, η έρευνα επικεντρώνεται στο φύλο «γυναίκα», στον ρόλο, στην ευαλωτότητα, στα στερεότυπα και στις κοινωνικές ανισότητες με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη, εστιάζοντας στις γυναίκες της υπαίθρου και πιο συγκεκριμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τις ευκαιρίες που έχουν για εκπαίδευση, όπως αποδεικνύεται μέσα από διάφορες μελέτες και στατιστικές αναλύσεις. Παράλληλα, στην ερευνητική προσπάθεια επιλέχθηκε η ποιοτική ανάλυση, ώστε να διερευνηθούν εις βάθος οι εμπειρίες, οι αντιλήψεις, οι στάσεις, οι ισχυρισμοί των συμμετεχουσών μέσω της ημιδομημένης συνέντευξης, υποβάλλοντας ερωτήσεις ανοικτού τύπου σε 12 γυναίκες, οι οποίες διαμένουν σε αγροτικές περιοχές των περιοχών μελέτης. Μέσα από τα ερευνητικά δεδομένα που συλλέχθηκαν, εξάχθηκε ως βασικό αποτέλεσμα η σημασία του ρόλου της εξΑΕ στην πρόσβαση του συγκεκριμένου προφίλ γυναικών στην εκπαίδευση. Διαφαίνεται ότι τα βασικά χαρακτηριστικά της εξΑΕ την καθιστούν ως σημαντική εναλλακτική λύση για ατομική, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών, ως ευάλωτη κοινωνική κατηγορία, πόσω μάλλον αυτών που διαβιούν σε απομακρυσμένες περιοχές.
  • This study addresses the issue of access to distance education for women who reside in rural areas in the Regional Units of Western Greece and Crete. By employing bibliographic review, it establishes the importance of education in the modern era is highlighted, its evolution that is evident with the beginning of the 4th Industrial Revolution and the role of distance education, as a fundamental global strategy that helps a part of socially vulnerable people to resolve the problems of access to education. Subsequently, the research focuses on the gender "woman", the role, the vulnerability, the stereotypes and the social inequalities it entails, focusing on rural women and more specifically on their special characteristics and the opportunities they have for education, such as proven through various studies and statistical analyses. For this research phase, the qualitative analysis was chosen in the research effort, in order to investigate in depth, the experiences, perceptions, attitudes, claims of the participants through the semi-structured interview, asking open-ended questions to 12 women, who live in rural areas of the study areas. Through the research data collected, the importance of the role of distance education (DE) in women's access to education was extracted as a key result, in reference to women who do not reside in big urban areas. As it becomes apparent from the research outcomes, the basic characteristics of DE make it an important alternative for personal, social and professional development of women, as a vulnerable social category, much more of those who living in remote areas.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές