Η εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ελλάδα

The evolution of the legislative framework for money laundering in Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΙΖΟΣ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 60
 7. Βασίλειος Πετρόπουλος
 8. Βασίλειος Πετρόπουλος | Βασιλική Βασιλαντωνοπούλου
 9. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, νομοθετικό πλαίσιο, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
 10. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος /ΠΕΔ
 11. 72
 12. 11
 13. Βιδάλη, Σ., Κουλούρης, Ν. & Παπαχαραλάμπους, Χ. (2019). Εγκλήματα των ισχυρών. Διαφθορά, οικονομικό και οργανωμένο έγκλημα. Αθήνα : ΕΑΠ.
  • Με την παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται η αποτύπωση της εξέλιξης του νομοθετικού πλαισίου για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ελλάδα και η αξιολογική αποτίμηση της ελληνικής νομοθεσίας ως προς την αποτελεσματικότητά της. Γίνεται μια προσπάθεια οριοθέτησης της έννοιας του φαινομένου του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και μιας σύντομης ιστορικής αναδρομής. Ακολούθως καταγράφονται οι κυριότερες διεθνείς και ευρωπαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες και η λειτουργία της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το φαινόμενο του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος συνεχώς εξελίσσεται, ταυτόχρονα με την τεχνολογία, την πληροφορική και το παγκοσμιοποιημένο χρηματοοικονομικό σύστημα, παρά την υπερποινικοποίηση και τη συνεχή διεύρυνση του αξιοποίνου. Στα κράτη προωθείται μια αντεγκληματική πολιτική η οποία βασίζεται στις διεθνείς και ευρωπαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες, καθώς και στις επιβολές της FATF, ενώ οι εθνικές νομοθεσίες θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυτήν την αντεγκληματική πολιτική αναφορικά με την προώθηση ανταλλαγής πληροφοριών σε διεθνή κλίμακα, την ανάθεση ελεγκτικών εξουσιών στον ιδιωτικό τομέα και την αύξηση των ποινών. Σε εγχώριο επίπεδο η εφαρμογή του νόμου δυσχεραίνεται εξαιτίας των δυσλειτουργιών του θεσμικού πλαισίου, των οργανωσιακών προβλημάτων και της έλλειψης ειδικής κατάρτισης των αρμόδιων υπηρεσιών. Τέλος οι λανθάνουσες λειτουργίες της ποινικοποίησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος οδηγούν στην αναποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού.
  • This thesis attempts to capture the evolution of the legislative framework for money laundering in Greece and the evaluative assessment of the Greek legislation in terms of its effectiveness. An attempt is made to define the concept of the phenomenon of money laundering and a brief historical review. Next, the main international and European legislative initiatives and the operation of the Financial Action Task Force (FATF) in dealing with money laundering are recorded. The phenomenon of money laundering is constantly evolving, at the same time as technology, IT and the globalized financial system, despite hypercriminalization and the continuous expansion of the punishment. States are promoting an anti-crime policy based on international and European legislative initiatives, as well as FATF mandates, while national legislation should comply with this anti-crime policy regarding the promotion of information exchange on an international scale, the delegation of audit powers in the private sector and the increase in penalties. At the domestic level, the implementation of the law is hampered due to the dysfunctions of the institutional framework, organizational problems and the lack of special training of the competent services. Finally, the latent functions of the criminalization of money laundering lead to the ineffectiveness of dealing with this phenomenon.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές