Η Αξιοποίηση της Τηλεδιάσκεψης στο Δημοτικό Σχολείο για μια Διδακτική Προσέγγιση στη Χημεία

The Utilization of Teleconference in Primary School for a Didactic Approach in Chemistry (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΜΑΡΑ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 30 Ιουνίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 355
 7. Αρμακόλας, Στέφανος
 8. Αρμακόλας, Στέφανος | Νιάρη, Μαρία | Μανούσου, Ευαγγελία
 9. τηλεδιάσκεψη | εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση | σχεδιασμός εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού | εφαρμογή εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού | Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση | Φυσικές Επιστήμες | Χημεία | teleconferencing | Distance Education | plan of distance learning material | implementation of distance learning material | Primary Education | Physical Sciences | Chemistry
 10. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαίδευση και τεχνολογίες σε συστήματα εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας και Μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 11. 24
 12. 49
 13. 48
 14. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
  • Η επιστήμη της Χημείας είναι ελάχιστα γνωστή στις μαθήτριες / στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στη μελέτη αυτή υλοποιήθηκε μια έρευνα δράσης σε επίπεδο μαθητριών / μαθητών Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου (11 – 12 ετών). Αξιοποιήθηκε η τηλεδιάσκεψη για μια εισαγωγική γνωριμία των παιδιών με την επιστήμη αυτή, στα πλαίσια του μαθήματος Φυσικών. Πραγματοποιήθηκαν πειράματα εξ αποστάσεως από τα ίδια τα παιδιά, ενώ για τις ανάγκες της τηλεδιάσκεψης αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε εκπαιδευτικό υλικό. Αποτυπώθηκαν οι απόψεις μαθητριών / μαθητών, γονέων / κηδεμόνων και εκπαιδευτικών ώστε να διερευνηθούν τα είδη αλληλεπίδρασης, η επίτευξη της μάθησης και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας κατά τη συμμετοχή των παιδιών σε τηλεδιασκέψεις. Η έρευνα αυτή ωφέλησε στην άρση σκοπέλων της παραδοσιακής εκπαίδευσης και στην καλλιέργεια του αναστοχασμού προς βελτίωση της διδακτικής πράξης, με παράλληλο όφελος και προς τις μαθήτριες / τους μαθητές.

  • The science of Chemistry is little known to students of Primary Education. In this study, action research was implemented at the level of 5th and 6th grade students of the Primary School (11 - 12 years old). The teleconference was used for an introductory acquaintance of the children with this science, within the Physics course. Distance experiments were carried out by the children themselves, while educational material was developed and applied for the needs of the videoconference. The views of students, parents / guardians and teachers were captured in order to explore the types of interaction, the achievement of learning and the development of creativity during children's participation in teleconferences. This research was beneficial in removing the barriers of traditional education, cultivating reflection to improve the teaching practice, with a parallel benefit to the students.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές