Το ζήτημα της παραπληροφόρησης στο Ρώσο-ουκρανικό πόλεμο

The issue of misinformation in the Russian-ukrainian war (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΖΙΟΡΑ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 62
 7. Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος
 8. Χρονάκη, Δέσποινα | Γεωργία Γιολτζίδου
 9. misinformation | media | Russian-Ukrainian war | fact-checking | propaganda | fake news
 10. ΣΔΣ 62
 11. 19
 12. 69
 13. Περιλαμβάνει πίνακες, διαγράμματα και φωτογραφία
  • Η παραπληροφόρηση έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια με την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Φαινόμενα παραπληροφόρησης εντοπίζονται τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια του πολέμου ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της παραπληροφόρησης στον Ρώσο-ουκρανικό πόλεμο αναφορικά με τους παράγοντες οι οποίοι επιδεινώνουν το φαινόμενο, όπως η ρωσική και ουκρανική προπαγάνδα. Ακόμη εξετάζεται ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης, Μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και Μέσων επαλήθευσης πληροφοριών (fact-checking) αναφορικά με το ζήτημα. Στο ερευνητικό μέρος εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται το ελληνικό κοινό το ζήτημα της παραπληροφόρησης και τη σχέση του με τα Μέσα ενημέρωσης.

  • Misinformation has increased rapidly in recent years due to the use of social media. Phenomena of misinformation are found both before and during the war between Russia and Ukraine. The purpose of this study is to analyze the issue of misinformation in the Russian-Ukrainian war regarding the factors that aggravate the phenomenon, such as Russian and Ukrainian propaganda. In addition, the role of media, social networking media, as well as fact-checking media is examined. In the research part, the way in which the Greek public perceives the issue of misinformation and its relationship with the media is being considered.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές