Διερεύνηση των απόψεων και προθέσεων συμπεριφοράς των συμμετεχόντων σε υπηρεσίες Yoga Retreats σε ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς

Investigating the opinions and behavioral intentions of participants in Yoga Retreats services in Greek tourist destinations (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 47
 7. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 8. Παπαδόπουλος, Νικόλαος | Καραγιώργος, Θωμάς | Θεοδωράκης, Νικόλαος
 9. Yoga Retreats, Διασκέδαση, Ροή, Ποιότητα Υπηρεσιών, Ικανοποίηση, Προθέσεις Eπανεπίσκεψης, Fun, Flow, Service Quality, Satisfaction, Revisit Intentions
 10. Διοίκηση Αθλητισμού / ΔΑΘΔΕ
 11. 1
 12. 3
 13. 60
 14. Περιλαμβάνει: Εισαγωγή, Βιβλιογραφική ανασκόπηση, Μεθοδολογία έρευνας, Αποτελέσματα έρευνας, Συμπεράσματα, Πίνακες, Διαγράμματα, Ερωτηματολόγιο
  • Ο αθλητικός τουρισμός και ο τουρισμός ευεξίας είναι 2 μορφές τουρισμού που κερδίζουν έδαφος και τραβούν το ενδιαφέρον όλο και μεγαλύτερης μερίδας καταναλωτών μαζικού τουρισμού. Η Yoga έχει μπει δυναμικά στις ζωές των ανθρώπων του δυτικού πολιτισμού, ενώ τα Yoga Retreats αποτελούν ένα μείγμα αθλητικού τουρισμού και τουρισμού ευεξίας και απευθύνονται στην αντίστοιχη μερίδα πληθυσμού. Ενώ μετρήσεις δείχνουν ότι τουρίστες εξωτερικού προτιμούν την Ελλάδα ως προορισμό Yoga Retreat δεν είναι σαφές ότι ισχύει το ίδιο και για τους Έλληνες. O σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις και οι προθέσεις συμπεριφοράς των συμμετεχόντων σε υπηρεσίες Yoga Retreats σε ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς. Στην έρευνα πήραν μέρος 214 μαθητές – πελάτες σχολών yoga και απάντησαν με τη μέθοδο της δημοσκόπησης (έρευνα πεδίου) την εξέταση των εννοιών: α) Διασκέδαση, β) Ροή, γ) Ποιότητα Φυσικού Περιβάλλοντος, δ) Ποιότητα Αλληλεπίδρασης, ε) Ποιότητα Αποτελέσματος, στ) Ικανοποίηση ζ) Από Στόμα σε Στόμα και η) Πρόθεση Επίσκεψης Πάλι. Τα αποτελέσματα της έρευνας απέδειξαν ότι η διασκέδαση, η ροή, η ποιότητα υπηρεσιών με τις τρεις διαστάσεις της και η ικανοποίηση, μπορούν να επηρεάσουν τις προθέσεις συμπεριφοράς των συμμετεχόντων σε προγράμματα yoga retreats.

  • Sports tourism and wellness tourism are 2 forms of tourism that are growing up and
   attracting the interest of an increasing portion of mass tourism consumers. Yoga has
   entered dynamically into the lives of people in Western culture, while Yoga Retreat is a
   mix of sports tourism and wellness tourism and is aimed at the respective segment of the population. Although measurements show that foreign tourists prefer Greece as a YogaRetreat destination, it is not clear that the same is true for Greeks. The purpose of this paper is to investigate the opinions and behavioral intentions of participants in Yoga Retreats services in Greek tourist destinations. 214 students - clients of yoga schools took part in the research and answered with the poll method (field research) examining the concepts: a) Fun, b) Flow, c) Physical Environmental Quality, d) Interaction Quality, e) Outcome Quality, f) Event Satisfaction g) Word of Mouth and h) Re-visit Intentions. The results of the research proved that fun, flow, service quality with its three dimensions and satisfaction can influence the behavioral intentions of participants in yoga retreat programs.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές