Κριτική προσέγγιση της διαφθοράς μέσω οργανωμένης δράσης στη Δημόσια Διοίκηση – Η περίπτωση του ΙΚΑ Καλλιθέας

Critical approach to corruption through organized action in Public Administration - The case of Kallithea Social Security Institute (I.K.A.) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΤΖΗΚΑ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 102
 7. Μιχελή, Παναγιώτα
 8. Χλούπης, Γεώργιος
 9. Δημόσια Διοίκηση, διαφθορά, απάτη, Ι.Κ.Α., εγκληματική οργάνωση, συμμορία, οικονομικός εγκληματίας
 10. ΠΕΔΔΕ-Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
 11. 1
 12. 93
 13. 10
 14. Περιλαμβάνει γραφήματα,διαγράμματα, συνέντευξη & ερωτηματολόγιο
  •     Η δημόσια διοίκηση διαχειρίζεται δημόσιες υποθέσεις εξυπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον, ενώ ο δημόσιος υπάλληλος ως όργανο του κρατικού μηχανισμού προστατεύει τη δημόσια περιουσία με ειδική αυξημένη ευθύνη.

        Ως διαφθορά ορίζεται η κατάχρηση μιας δημόσιας θέσης, εξουσίας ή αρχής με σκοπό το ιδιωτικό κέρδος, στους κόλπους δε της δημόσιας διοίκησης σχετίζεται άρρηκτα με την έννοια της κακοδιοίκησης. Ταυτόχρονα, συνιστά έκφραση της διοικητικής δράσης, αλλά και υποκατηγορία του αδικήματος της απάτης.  Παράγοντες, που εξηγούν αλλά και αναπαράγουν τη διαφθορά στη δημόσια διοίκηση, συνιστούν οι πελατειακές σχέσεις, το υπερτροφικό κράτος, οι ανεπαρκείς ελεγκτικοί μηχανισμοί και η παράμετρος της ατιμωρησίας, καθώς και η ανοχή και η κοινωνική αποδοχή της διεφθαρμένης συμπεριφοράς.  Ως φαινόμενο δε εξετάζεται τόσο βάσει θεωρητικών προσεγγίσεων όσο και ως είδος οικονομικής εγκληματικότητας.

         Η υπόθεση του Ι.Κ.Α. Καλλιθέας, ως μελέτη περίπτωσης της παρούσας εργασίας, αφορά τη χορήγηση παράνομων επιδομάτων και συνιστά ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα απάτης κατά του ελληνικού Δημοσίου με κύρια χαρακτηριστικά την πολυετή και καλά οργανωμένη δράση των υπαιτίων και την εμπλοκή ασφαλισμένων του οργανισμού. Περιγράφεται αναλυτικά μέσα από σχετικά δημοσιεύματα αλλά και με βάση την αμετάκλητη δικαστική απόφαση εκδίκασής της και ενισχύεται βιωματικά μέσα από τη συνέντευξη της επικεφαλής στην έρευνα εξιχνίασής της και βασικής μάρτυρα.

       Με εφαλτήριο τα συμπεράσματα του ερωτηματολογίου με συμμετέχουσες/οντες στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας γίνεται προσπάθεια κριτικής προσέγγισης της υπόθεσης με κυριότερους προβληματισμούς γύρω από την καταχρηστική εφαρμογή του άρ. 187 § 1 Π.Κ. (σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση), τη θέση του ποινικού νόμου σε θεωρία και πράξη και το συσχετισμό μεταξύ εγκλήματος, κοινωνικής αντίδρασης και ποινικής νομοθέτησης. Τέλος, διατυπώνονται συμπερασματικές διαπιστώσεις και προτάσεις αναφορικά με την αποτελεσματική πάταξη του φαινομένου της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση.


  •       The public administration manages public affairs serving the public interest, while the civil servant as an organ of the state apparatus protects public property with special increased responsibility.

         Corruption is defined as the abuse of a public position, power or authority for the purpose of private gain, and within public administration it is inextricably related to the concept of maladministration. At the same time, it constitutes an expression of administrative action, but also a subcategory of the offense of fraud. Factors that explain but also reproduce corruption in public administration are client relationships, the hypertrophic state, insufficient control mechanisms and the parameter of impunity, as well as the tolerance and social acceptance of corrupt behavior. As a phenomenon, it is examined both based on theoretical approaches and as a type of economic crime.

          The case of Kallithea Social Security Institute (I.K.A.), as a case study of this paper, concerns the granting of illegal benefits and constitutes one of the biggest fraud scandals against the Greek State with the main characteristics being the multi-year and well-organized action of the culprits and the involvement of the organization's insured. It is described in detail in relevant publications but also in the irrevocable court verdict of her trial and is reinforced experientially through the interview of the head of the investigation and a key witness.

          Using as a springboard the conclusions of the questionnaire with participating officers of the Economic Police, an attempt is made to critically approach the case with the main concerns surrounding the abusive application of article 187 § 1 P.C. (founding and participating in a criminal organization), the position of the criminal law in theory and practice and the correlation between crime, social reaction and criminal legislation.

          Finally, conclusive findings and proposals are formulated regarding the effective suppression of the phenomenon of corruption in the public administration. 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές