«Ψυχομετρική αξιολόγηση της κλίμακας ενασχόλησης των φιλάθλων με τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και η σχέση της με τις μελλοντικές προθέσεις συμπεριφοράς»

"Psychometric assessment of the scale of engagement of sports fans with social networking websites and its relationship with future behavioral intentions." (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΦΙΔΗΣ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 69
 7. κα Αλεξάνδρα Φουντούκη & κα Χαριτωμένη Τσορδιά
 8. κ Νικόλαος Θεοδωράκης & κα Αλεξάνδρα Φουντούκη
 9. Ενασχόληση, Ενασχόληση καταναλωτών, Ενασχόληση φιλάθλων, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Ενασχόληση φιλάθλων μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 10. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»
 11. 6
 12. 132
 13. Περιλαμβάνει πίνακες
  • Η τεχνολογία έχει γνωρίσει σημαντική και ραγδαία εξέλιξη σε πολλούς τομείς με σημαντικό αντίκτυπο σε διάφορες πτυχές της ζωής των ανθρώπων. Ένας αξιοσημείωτος τομέας που έχει υποστεί ουσιαστικές αλλαγές είναι η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων. Η εμφάνιση και η εξέλιξη των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης έχουν μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνδέονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε καθημερινή βάση (Thurairatnam, 2021). Αυτές οι εξελίξεις δεν επηρέασαν μόνο τις προσωπικές σχέσεις αλλά έχουν επίσης σημαντικό αντίκτυπο σε διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του αθλητισμού. Αθλητές, αθλητικές ομάδες, πρωταθλήματα και οργανισμοί έχουν αναγνωρίσει τις δυνατότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως ένα ισχυρό εργαλείο για τη σύνδεση με τους φιλάθλους, την προώθηση της επωνυμίας τους και την επέκταση της εμβέλειας τους. Τα κοινωνικά δίκτυα παρέχουν ένα έμμεσο και άμεσο κανάλι για τους αθλητές και τις αθλητικές οντότητες να επικοινωνούν με τους φιλάθλους τους, να μοιράζονται ενημερώσεις και να δημιουργήσουν μια ισχυρή βάση θαυμαστών. Επιπλέον, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δώσει τη δυνατότητα στους φιλάθλους να συμμετέχουν ενεργά σε αθλητικές συζητήσεις και να μοιράζονται τις απόψεις τους (Barnhart, 2020). Αυτός ο εκδημοκρατισμός της αθλητικής συνομιλίας έχει δώσει στους φιλάθλους φωνή και έχει βελτιώσει περαιτέρω τη συνολική αθλητική εμπειρία τους. Ο σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της κλίμακας ενεργού ενασχόλησης που αναπτύχθηκε από τους Santos et al. (2018), αναφορικά με τη χρήση ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης από φιλάθλους, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ερευνητές και τα διοικητικά στελέχη του χώρου αυτού. Επιπλέον, επιχειρήθηκε να διερευνηθεί εάν αυτή η κλίμακα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο πρόβλεψης για μελλοντικές συμπεριφορικές προθέσεις. Η μελέτη επικεντρώθηκε σε ένα δείγμα 340 φιλάθλων που συμμετείχαν ενεργά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την αξιολόγηση των ψυχογραφικών χαρακτηριστικών της κλίμακας, χρησιμοποιήθηκε επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση (CFA). Επίσης, χρησιμοποιήθηκε το τεστ LM για να εντοπιστεί τυχόν συνδιακύμανση σφάλματος. Τα αποτελέσματα του μοντέλου μέτρησης έδειξαν ικανοποιητική προσαρμογή στα δεδομένα. Η στατιστική του τεστ chi-square (Χ²) ήταν 75.066 με 40 βαθμούς ελευθερίας (df = 40) και η τιμή p ήταν μικρότερη από 0.001. Ο δείκτης συγκριτικής προσαρμογής (CFI) ήταν 0.986 υποδεικνύοντας καλή προσαρμογή. Το Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) ήταν 0.0448, το οποίο εμπίπτει στο αποδεκτό εύρος. Το διάστημα εμπιστοσύνης (confidence interval) του δόθηκε επίσης 0.033 έως 0.068. Η κλίμακα έδειξε ικανοποιητική αξιοπιστία, συγκλίνουσα εγκυρότητα και διακριτική εγκυρότητα. Τέλος, εξετάστηκε η προγνωστική ικανότητα της κλίμακας μέσω ανάλυσης γραμμικής παλινδρόμησης. Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης, διαπιστώθηκε ότι οι διαστάσεις της ενασχόλησης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες πρόβλεψης των «Μελλοντικών προθέσεων συμπεριφοράς» με τη «Σχέση μεταξύ φιλάθλων» να έχει το ισχυρότερο αντίκτυπο (Β= .424, p< .001). Επιπλέον το συνολικό μοντέλο παλινδρόμησης βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντικό (p < .001) και εξηγεί το 75.5% της διακύμανσης των «Μελλοντικών προθέσεων συμπεριφοράς». Οι πρακτικές συνέπειες αυτής της μελέτης υποδηλώνουν ότι η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να είναι πολύτιμη για τα στελέχη αθλητικού μάρκετινγκ στη διαμόρφωση στρατηγικών που στοχεύουν στην ενίσχυση της αξίας της επωνυμίας και την προώθηση της ενεργού ενασχόλησης των φιλάθλων με τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων της ομάδας.

  • The advancement of technology has undergone substantial and rapid progress across various domains, leading to significant repercussions on diverse facets of human existence. Notably, the realm of communication and interpersonal interaction has experienced pronounced transformations. The advent and evolution of social networking platforms have fundamentally revolutionized the daily modes of connection and engagement among individuals (Thurairatnam, 2021). These profound changes have not only exerted an impact on personal relationships but have also engendered significant implications for numerous sectors, including the field of sports. Athletes, sports teams, championships, and organizations have astutely recognized the potential of social media as a formidable instrument for establishing connections with fans, fostering brand promotion, and expanding their sphere of influence. By virtue of social networks, athletes and sports entities have gained access to both indirect and direct channels through which they can effectively communicate with their fan base, disseminate updates, and foster the growth of a devoted community of supporters. Moreover, social media has bestowed upon fans the agency to actively engage in sports-related discussions and articulate their perspectives (Barnhart, 2020). This process of democratizing sports discourse has bestowed upon fans a voice and augmented their overall sports involvement. The objective of this study was to explore the psychometric properties of the scale of active engagement developed by Santos et al. (2018) concerning the utilization of social networking websites by fans. The aim was to make this scale available for researchers and administrators in this field, while also investigating its potential as a predictive tool for future behavioral intentions. The study focused on a sample of 340 fans who actively engaged on social media. Confirmatory factor analysis (CFA) was employed to assess the psychographic characteristics of the scale, and the LM test was used to identify any error covariance. The results of the measurement model demonstrated a satisfactory fit to the data. The chi-square (χ²) statistic was 75.066 with 40 degrees of freedom (df = 40), and the p-value was less than 0.001. The comparative fit index (CFI) was 0.986, indicating a good fit. The Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) was 0.0448, which falls within an acceptable range. The confidence interval was also reported as 0.033 to 0.068. The scale exhibited satisfactory reliability, convergent validity, and discriminant validity. Lastly, the predictive ability of the scale was examined through linear regression analysis. Based on the results, it was found that the dimensions of engagement significantly predicted "Future behavioral intentions," with "Relationship with fans" having the strongest impact (β = .424, p < .001). Additionally, the overall regression model was found to be statistically significant (p < .001) and accounted for 75.5% of the variance in "Future behavioral intentions." The practical implications of this study suggest that the employed scale can be valuable for sports marketing executives in shaping strategies aimed at enhancing brand value and promoting active fan engagement with the team's social media platforms.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές