Οι ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες των καθηγητών – συμβούλων (ΚΣ) του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Επιστήμες της Αγωγής του ΕΑΠ

The digital competencies and skills of the tutor-councellor (TC) of the postgraduate study program Educational Sciences of the EAP (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΙΝΑ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 105
 7. Κελεσίδης Ευάγγελος
 8. Κελεσίδης, Ευάγγελος | Χαρτοφύλακα, Αντωνία-Μαρία | Γκιόσος, Ιωάννης
 9. ψηφιακά εργαλεία | ψηφιακές ικανότητες | ψηφιακές δεξιότητες | ΚΣ
 10. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
 11. 4
 12. 32
 13. 116
 14. Πίνακα
  • Οι ψηφιακές δεξιότητες κατέχουν εξέχουσα θέση στο εκπαιδευτικό σκηνικό, αφού αποτελούν μία από τις πιο βασικές ικανότητες που πρέπει να κατέχουν οι εκπαιδευτικοί στη σημερινή κοινωνία. Ιδιαίτερα αυξημένο είναι το ενδιαφέρον για τη γνώση της κατάστασης των ψηφιακών ικανοτήτων των καθηγητών πανεπιστημίου, δηλαδή των συνολικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου ο εκπαιδευτικός να κάνει αποτελεσματική χρήση των τεχνολογιών. Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να αποτυπώσει την τρέχουσα κατάσταση της γνώσης σχετικά με τις ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες των καθηγητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν σε προγράμματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρήθηκε η διερεύνηση των ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των καθηγητών – συμβούλων (ΚΣ) του ΕΑΠ, δηλαδή των ικανοτήτων τους να αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες αποτελεσματικά κατά τη διδασκαλία τους και ο τρόπος χρήσης αυτών των εργαλείων, οι αντιλήψεις τους για την ανάγκη επιμόρφωσης στις ΤΠΕ και τα οφέλη από την αξιοποίηση αυτών στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Για τη διερεύνηση του σκοπού αυτού επιλέχθηκε η ποιοτική προσέγγιση και η δημιουργία ενός οδηγού συνέντευξης που περιελάβανε ερωτήσεις σχετικές με το θέμα. Τα ευρήματα από τη θεματική ανάλυση των συνεντεύξεων κατέδειξαν σημαντικά στοιχεία για τις γνώσεις και τις δεξιότητες των ΚΣ σχετικά με τις ΤΠΕ. Πρώτα απ’ όλα, τα ψηφιακά εργαλεία που διατίθενται από το ίδρυμα είναι ευρέως γνωστά από τους ΚΣ, με μεγάλη χρήση. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ευρεία χρήση διάφορων ψηφιακών εργαλείων και ιδίως των συστημάτων διαχείρισης μάθησης και των τηλεδιασκέψεων τόσο για διοικητικές δραστηριότητες αλλά και για δραστηριότητες σχετικές με τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Επίσης, αναγνωρίσθηκαν οι ικανότητες των ΚΣ να αξιοποιούν αποτελεσματικά διάφορα ψηφιακά εργαλεία στα πλαίσια του διδακτικού τους έργου. Τέλος, επισημάνθηκε η ανάγκη συνεχής εκπαίδευσης και κατάρτισης των ΚΣ για επικαιροποίηση των γνώσεων σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και ιδιαίτερα η προώθηση της εκπαίδευσης τους εκ μέρους του ιδρύματος. Όλα αυτά τα δεδομένα καταδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων των ΚΣ του ΕΑΠ.
  • Digital skills occupy a prominent place in the educational landscape, as they are one of the most essential competencies that educators must possess in today's society. Particularly increased is the interest in knowing the state of digital competences of university professors, i.e. the overall knowledge, skills and attitudes necessary for the teacher to make effective use of technologies. The purpose of this research was to capture the current state of knowledge regarding the digital competencies and skills of higher education teachers teaching in distance learning programs. More specifically, an attempt was made to investigate the digital competencies and skills of the tutor-counsellors (CS) of the EAP, i.e. their abilities to use digital technologies effectively during their teaching and the way of using these tools, their perceptions of the need for training in ICT and the benefits of using them in distance learning. To investigate this purpose, the qualitative approach was chosen and the creation of an interview guide that included questions related to the topic. The results from the thematic analysis of the interviews showed significant evidence of TCs' ICT-related knowledge and skills. First of all, the digital tools available from the institution are widely known by TCs, with a lot of use. In particular, a wide use of various digital tools and in particular learning management systems and teleconferences was found both for administrative activities and for activities related to the teaching and learning process. Also, the abilities of the TCs to effectively utilize various digital tools in the context of their teaching work were recognized. Finally, it was pointed out the need for continuous education and training of TCs to update knowledge about digital skills and especially the promotion of their education on behalf of the institution. All these data demonstrate the high level of digital skills of the EAP TCs.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές