«Διερεύνηση της ποιότητας υπηρεσιών στα ιδιωτικά γυμναστήρια της Χίου. Ο ρόλος της αξίας και της ικανοποίησης στην αφοσίωση των πελατών του γυμναστηρίου»

«Investigation of service quality of the private gyms of Chios. The role of value and satisfaction on gym customer loyalty». (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΥ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 112
 7. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 8. Φουντούκη, Αλεξάνδρα, Θεοδωράκης Νικόλαος
 9. Ποιότητα Υπηρεσιών, Αξία, Ικανοποίηση, Αφοσίωση πιστότητα, Ιδιωτικά Γυμναστήρια.
 10. Διοίκηση Αθλητισμού
 11. 3
 12. 5
 13. 61
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες
 15. Hellenic Open University
  • Η παροχή υψηλών υπηρεσιών ποιότητας από ένα ιδιωτικό γυμναστήριο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις προθέσεις και την αφοσίωση των πελατών προς αυτό και εξασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα. Τα στελέχη αθλητισμού πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πελάτες τους θα λαμβάνουν τις υπηρεσίες που αναζητούν και μια εμπειρία ξεχωριστή ώστε να αισθάνονται ικανοποιημένοι να έχουν αξία και να συνεχίζουν να ανανεώνουν όχι μόνο την συνδρομή τους, αλλά και να αγοράζουν επιπλέον υπηρεσίες, όπως και να προβάλλουν θετικά από στόμα σε στόμα την επιχείρηση. Το γεγονός αυτό έχει άμεση συνεπεία με την οικονομική απόδοση και τη κερδοφορία των ιδιωτικών γυμναστηρίων. Με τη παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται η διερεύνηση της ποιότητας υπηρεσιών στα ιδιωτικά γυμναστήρια της Χίου και εξετάζεται ο ρόλος της αξίας και της ικανοποίησης στην αφοσίωση των ασκούμενων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε δείγμα 207 ασκούμενων από ένα ιδιωτικό γυμναστήριο με την επωνυμία «POWER GYM». Οι ασκούμενοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια που διαμοιράστηκαν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη στατιστική επεξεργασία εξετάστηκε η αξιοπιστία όλων των κλιμάκων και η συσχέτιση της εξαρτημένης μεταβλητής «Αφοσίωση -Πιστότητα» με τις ανεξάρτητες μεταβλητές «4 διαστάσεις της Ποιότητας Υπηρεσιών, Ικανοποίηση, Αξία», εφαρμόστηκε ανάλυση παλινδρόμησης (regression analysis) προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούν να προβλέψουν τη «Αφοσίωση - Πιστότητα». Παράλληλα, έγινε έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί η πιθανή σχέση της εξαρτημένης μεταβλητής και των δημογραφικών στοιχείων ( φύλο, ηλικία, μηνιαίο εισόδημα). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από τις τέσσερις διαστάσεις της ποιότητας των υπηρεσιών, η ποιότητα εμπειρίας των ασκούμενων και η ποιότητα αποτελέσματος της υπηρεσίας επηρεάζουν την ικανοποίηση και έχουν θετικό αντίκτυπο στο παράγοντα «Αφοσίωση -Πιστότητα». Οι διαστάσεις αυτές επηρεάζουν θετικά την αξία του πελάτη και αυξάνουν το βαθμό της ευχαρίστησης και της ικανοποίησης. Οι ασκούμενοι που είναι ικανοποιημένοι, λαμβάνοντας αξία από μια επιχείρηση και εκπληρώνοντας τις προσδοκίες τους, είναι πιθανότερο να ανανεώσουν τη συνδρομή τους στο μέλλον. Ο παράγοντας ικανοποίηση αποδείχθηκε ότι επηρεάζει στενά τη σχέση που έχει ένας ασκούμενος με το ιδιωτικό γυμναστήριο, ενισχύει την αγοραστική μελλοντική, πρόθεση και οδηγεί στην αφοσίωση - πιστότητα.
  • «Investigation of service quality of the private gyms of Chios. The role of value and satisfaction on gym customer loyalty». The provision of high-quality services by a private gym greatly influences customer intentions and loyalty towards it and ensures financial viability. Sports executives need to ensure that their customers receive the services they are looking for, a distinctive experience that they feel satisfied, valued and continue to renew their membership, purchase additional services, as well as promote positively word of mouth for the firm. This fact has a direct consequence on the financial performance and profitability of private gyms. The purpose of this thesis is to investigate service quality in the private gyms of Chios and examines the role of value and satisfaction in the loyalty of the practitioners. For this purpose, a sample of 207 trainees from a private gym with the brand "POWER GYM" was used. The interns filled out questionnaires that were shared via social media. During the statistical processing, the reliability of all scales was examined and the correlation of the dependent variable "Loyalty" with the independent variables "4 dimensions of Service Quality, Satisfaction, Value", a regression analysis was applied in order to find out which independent variables may predict "Loyalty". At the same time, a check was made in order to establish the possible relationship between the dependent variable and the demographic data (gender, age, monthly income). The results showed that the four dimensions of service quality, practitioner experience quality and service outcome quality influenced satisfaction and had a positive impact on "Loyalty" factor. These dimensions positively affect customer value and increase the degree of pleasure and satisfaction. Practitioners, who are satisfied, receiving value from a business and meeting their expectations, are more likely to renew their membership in the future. The satisfaction factor was shown to closely influence the relationship an exerciser has with the private gym, enhancing future purchase intention and leading to Loyalty. Consumer loyalty in turn, leads to repurchase of a sports service and to the positive promotion - proposal from the customer in his wider environment.
 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές