Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια: σχεδιασμός, αξιοποίηση και πλεονεκτήματα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση της Ελλάδας

Digital educational games: design, use and benefits in Greek distance education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΣΤΑΝΑ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 135
 7. Νιάρη, Μαρία
 8. Ιωακειμίδου, Βασιλική
 9. εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια | εκπαιδευτικός σχεδιασμός | Εξ Aποστάσεως Eκπαίδευση | παιχνιδοποίηση | παιχνιδοκεντρική μάθηση
 10. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – Επιστήμες της αγωγής» (ΕΤΑ)
 11. 78
 12. 72
 13. Περιλαμβάνει: Πίνακες και Εικόνες
  • Η παρούσα Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία αφορά τις κατηγορίες των ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο σχεδιασμός ή η αξιοποίηση ήδη υπαρχόντων ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών και τα πλεονεκτήματα της αξιοποίησης των ψηφιακών παιχνιδιών στην εξ αποστάσεως εκ-παίδευση. Τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια διακρίνονται σε παιχνίδια εικονικών κόσμων, εικονικής πραγματικότητας και προσομοίωσης, στα πολυχρηστικά παιχνίδια, στα παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας και παιχνίδια απόδρασης-διαφυγής. Ει-δικοί/-ές επιστήμονες από διαφορετικά επαγγέλματα πρέπει να συμμετέχουν στον σχε-διασμό ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών και τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Τα πλεο-νεκτήματα της αξιοποίησης των ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην εξ αποστά-σεως εκπαίδευση είναι περισσότερα και σημαντικότερα συγκριτικά με τα μειονεκτή-ματα, οπότε προτείνεται η αξιοποίησή τους από τους εκπαιδευτικούς και τα εκπαιδευ-τικά Ιδρύματα. Η μεθοδολογία που ακολουθεί η παρούσα Μεταπτυχιακή διπλωματική Εργασία είναι η βιβλιογραφική έρευνα. Τα σημαντικότερα ευρήματα είναι αρχικά ότι ο σχεδιασμός νέων εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συνεργασίας πολλών ειδικών, προκειμένου να επιτευχθεί ένα όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα, και ότι τα μειονεκτήματα και οι κίνδυνοι των εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών σύμφωνα με τους ερευνητές ήταν πολύ λιγότερα συγκριτικά με τα οφέλη, είτε μπορούσαν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν με τρόπους οι οποίοι επίσης αναφέρθηκαν. Στη συνέχεια, αφενός τα πλεοενκτήματα της αξιοποίησης των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση αφορούν κυρίως τους/τις εκπαιδευόμενους/-ες και αφετέρου τα μειονεκτήματα ή τα εμπόδια της παιχνιδοκεντρικής μάθησης, της παιχνιδοποίησης και των εκάστοτε ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών είναι κατά πολύ λιγότερα συγκριτικά με τα οφέλη που αυτά προσφέρουν και σχετίζονται κυρίως με το οικονομικό κόστος και το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τον σχεδιασμό τους.

  • This Master's thesis deals with the categories of digital educational games, the charac-teristics that should be taken into account when designing or using existing digital games in distance education and the advantages of using digital games in distance ed-ucation. Digital educational games can be divided into virtual worlds, virtual reality and simulation games, multi-player games, augmented reality games and escape games. The design and use of digital educational games must involve experts from different professions and require an investment of time and money by educational institutions and educators. The advantages of using digital games in distance education are more and more important compared to the disadvantages, so it is recommended to use them. The methodology followed in this Master's thesis is the literature research. The most important findings are firstly that the design of new educational digital games should be the result of a collaboration of many experts in order to achieve the best possible outcome, and that the disadvantages and risks of educational digital games according to the researchers were much less compared to the benefits, either they could be eliminated or reduced in ways that were also mentioned. Then, on the one hand, the benefits of using digital games in education mainly concern the learners and, on the other hand, the disadvantages or obstacles of game-centred learning, gamification and digital educational games are much less compared to the benefits they offer and are mainly related to the financial costs and the long time needed for their design.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές