Έρευνα χρήσης εργαλείων συμμετοχικής δημοσιογραφίας στα Ελληνικά Μ.Μ.Ε

Research on the use of participatory journalism tools in the Greek media (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΛΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 95
 7. Βέγλης, Ανδρέας
 8. Δέσποινα , Χρονάκη | Γεωργία Γιολτζίδου
 9. Συμμετοχική δημοσιογραφία | Web 2.0 | Περιεχόμενο που παράγεται από τους χρήστες | Εφαρμογές | Εργαλεία | Ελληνικές Εφημερίδες
 10. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές ΣΔΣ62
 11. 2
 12. 33
 13. 89
 14. Πίνακες, Εικόνες
  • Η παρούσα εργασία μελετά τα εργαλεία συμμετοχικής δημοσιογραφίας και τον ρόλο του κοινού στους ειδησεογραφικούς δικτυακούς τόπους της Ελλάδας. Βάσει ορισμένων ημερήσιων εφημερίδων, οι οποίοι διαθέτουν δικτυακούς τόπους διεξάγεται η βασική έρευνα της μελέτης.

   Αρχικά, παρουσιάζονται οι πρώιμες μορφές της συμμετοχικής δημοσιογραφίας, η εξέλιξη της στο διαδίκτυο και η ανάδειξη νέων όρων στην διαδικασία παραγωγής ειδήσεων. Επιπλέον, προβάλλεται η επικράτηση του Web 2.0, οι αλλαγές που επέφερε τόσο στον ρόλο του χρήστη  όσο και στο περιεχόμενο που παράγεται από τους χρήστες, η έντονη ανάπτυξη της συμμετοχικής δημοσιογραφίας και η ανάλυση της. Η ανάδειξη των συμμετοχικών εργαλείων, η εφαρμογή τους από χρήστες και δημοσιογράφους, καθώς και τα προβλήματα που προκύπτουν μέσω της εφαρμογής, εξετάζονται στην πορεία της μελέτης.

   Τέλος, πραγματοποιείται η έρευνα στους ελληνικούς ημερήσιους δικτυακούς τόπους των εφημερίδων και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της.

  • This paper studies the tools of participatory journalism and the role of the public in news websites in Greece. Based on some daily newspapers, which have websites, the basic research of the study is conducted.

   Firstly, the early forms of participatory journalism, its evolution on the internet and the emergence of new terms in the news production process are presented. In addition, are presented the prevalence of Web 2.0, the changes it has brought about both in the role of the user and in the content produced by users, the strong development of participatory journalism and its analysis are highlighted.

   The emergence of participatory tools, their application by users and journalists, as well as the problems arising through the application, are examined in the course of the study.

   Finally, the research is carried out on the Greek daily newspaper websites and its results are presented.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές