«Αξιολόγηση των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σωματείου της Super League από την πλευρά των φιλάθλων. Μπορεί να προβλέψει την εμπιστοσύνη τους και την αφοσίωσή τους στο σωματείο;»

“Evaluation of the Super League club's Corporate Social Responsibility actions from the fans' point of view. Can it predict their trust and loyalty to the club?’ (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 76
 7. Τσίτσκαρη, Ευστρατία
 8. Φουντούκη, Αλεξάνδρα | Θεοδωράκης, Νικόλαος
 9. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, επαγγελματικό ποδοσφαιρικό σωματείο, φίλαθλοι, εμπιστοσύνη, αφοσίωση
 10. Αθλητικό Μάρκετινγκ/ ΔΑΘ 12
 11. 1
 12. 2
 13. 173
 14. Πίνακες
  • Η Εταιρική και Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί σήμερα πλέον ένα πολύ σημαντικό κομμάτι
   των δραστηριοτήτων κάθε επιχείρησης ανεξαρτήτως κλάδου. Μέσω των δράσεων της
   Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης οι επιχειρήσεις προσπαθούν να επιτύχουν μια σειρά από στόχους, που άλλοτε είναι ανιδιοτελείς καθώς επιθυμούν να αποτελέσουν μέρος της κοινωνίας που δραστηριοποιούνται και να προσφέρουν σ’ αυτή, και άλλοτε είναι ιδιοτελείς θέλοντας να αναπτύξουν την επωνυμία της επιχείρησης ή ακόμη και να την προστατεύσουν. Εξαίρεση σε αυτή την αυξανόμενη σημασία της Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης, δεν θα μπορούσαν να αποτελέσει η βιομηχανία του αθλητισμού και τα επαγγελματικά αθλητικά σωματεία και ιδιαίτερα οι επαγγελματικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν αξιολογήσει τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σωματείου ποδοσφαίρου που πρωταγωνιστεί στη Super League 1 από την πλευρά των φιλάθλων του. Επιπλέον στόχος ήταν να αξιολογηθεί η εμπιστοσύνη και η αφοσίωση των φιλάθλων στο σωματείο και να μελετηθεί αν και κατά πόσο οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως τις αντιλαμβάνονται οι φίλαθλοι, μπορούν να προβλέψουν αυτές τις δύο διαστάσεις της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Στην έρευνα συμμετείχαν 206 φίλαθλοι του συγκεκριμένου σωματείου που πρωταγωνιστεί στη Super League 1. Η συλλογή των δεδομένων έλαβε χώρα εντός της εγκατάστασης, μετά από τυχαία κλήρωση θέσεων. Για την αξιολόγηση των δράσεων ΕΚΕ αξιοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Park et al. (2015) με τρεις διαστάσεις και εννέα μεταβλητές: i) κοινωνική υπευθυνότητα, με 3 μεταβλητές, ii) περιβαλλοντική υπευθυνότητα, με 3 μεταβλητές και iii) οικονομική υπευθυνότητα, με 3 μεταβλητές. Η εμπιστοσύνη των πελατών αξιολογήθηκε με το ερωτηματολόγιο των Chaudhuri και Holbrook (2001), με τέσσερις μεταβλητές, ενώ η αφοσίωση με το ερωτηματολόγιο του Oliver (1999), μέσω τεσσάρων μεταβλητών. Όλες οι απαντήσεις δόθηκαν μέσω 5βάθμιας κλίμακας Likert και όλοι οι παράγοντες παρουσίασαν υψηλή εσωτερική συνοχή. Τα αποτελέσματα των περιγραφικών αναλύσεων έδειξαν ότι οι φίλαθλοι του σωματείου αξιολογούν πολύ θετικά την αφοσίωσή τους και τη διάσταση «κοινωνική υπευθυνότητα» της ΕΚΕ, αλλά μετρίως τις διαστάσεις «περιβαλλοντική» και «οικονομική» υπευθυνότητα, και την εμπιστοσύνη τους στον οργανισμό. Οι αναλύσεις παλινδρόμησης έδειξαν ότι η εμπιστοσύνη και η αφοσίωση των φιλάθλων μπορούν να προβλεφθούν από τους παράγοντες «κοινωνική» και «οικονομική» υπευθυνότητα που 
   οφείλει να αναπτύξει το σωματείο. Τα αποτελέσματα συζητούνται διεξοδικά, προς όφελος του συγκεκριμένου αθλητικού οργανισμού αλλά, πιθανά, και άλλων σωματείων της χώρας

  • Corporate and Social Responsibility constitutes nowadays a very important part of the
   activities of every business, regardless the sector. Through the actions of Corporate and Social Responsibility businesses try to achieve a series of goals, which are sometimes altruistic as they want to be part of the society in which they operate and contribute to it, and sometimes selfish by wanting to develop the company's brand or even to protect it. The sports industry and professional sports clubs could not be an exception to this growing importance of Corporate and Social Responsibility, and especially professional football clubs. The purpose of this paper was to evaluate the corporate social responsibility actions of a soccer club that plays a leading role in Super League 1 from the perspective of its fans. In addition, the objective was to evaluate the trust and loyalty of the fans in the association and to study whether and to what extent corporate social responsibility actions, as perceived by the fans, can predict these two dimensions of consumer behavior. The research involved 206 fans of the club that stars in Super League 1. The data collection took place inside the facility, after a random drawing of seats. For the evaluation of CSR actions, the questionnaire of Park et al. (2015) was used with three dimensions and nine variables: i) social responsibility, with 3 variables, ii) environmental responsibility, with 3 variables and
   iii) financial responsibility with 3 variables. Customer trust was assessed with the
   questionnaire of Chaudhuri and Holbrook (2001), with four variables, while loyalty with the questionnaire of Oliver (1999), with four variables. All responses were given via a 5-point Likert scale and all factors showed high internal consistency. The results of the descriptive analyzes showed that the club's fans evaluate their loyalty and the "social responsibility" dimension of CSR very positively, but moderately the "environmental" and "financial" responsibility dimensions, and their trust in the organization. Regression analyzes showed that fans' trust and loyalty can be predicted by the factors "social" and "financial" responsibility that the association must develop. The results are thoroughly discussed, for the benefit of the specific sports organization but also, possibly, of other clubs in the country.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές