Το φαινόμενο του Greenwashing στον τομέα της ενέργειας - Συνιστά τη μοντέρνα εκδοχή οικονομικού εγκλήματος;

Greenwashing in the energy sector - Does it represent the 'modern' version of financial crime? (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΕΛΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 53
 7. Κοροντζής, Τρύφων
 8. ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
 9. Greenwashing, sustainability, green energy, financial crime, πράσινη ενέργεια, εταιρική αειφορία, οικονομικό έγκλημα.
 10. Νομιμότητα έναντι σκοπιμότητας και εγκλήματα των ισχυρών:
 11. 15
 12. 64
  • Ο τομέας της ενέργειας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της
   περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, εν μέσω της διεθνούς πίεσης για περιβαλλοντική υπευθυνότητα και παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η εμφάνιση του greenwashing και η ενίσχυση του οικονομικού εγκλήματος θέτει σημαντικές προκλήσεις. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εξέταση της σχέσης μεταξύ του οικονομικού εγκλήματος και του greenwashing στον ενεργειακό κλάδο, διερευνώντας τη δυναμική, τις συνέπειες και τις ρυθμιστικές απαντήσεις τους.
   Το οικονομικό έγκλημα στην ενέργεια περιλαμβάνει ποικίλες παράνομες δραστηριότητες, όπως η δωροδοκία, η διαφθορά και το ξέπλυμα χρήματος. Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι η δωροδοκία σε αναθέσεις ενεργειακών συμβάσεων και η υπεξαίρεση επενδυτικών κεφαλαίων για ΑΠΕ. Τα οικονομικά κίνητρα πίσω από τέτοια εγκλήματασυχνά οδηγούνται από την επιθυμία για προσωπικό πλουτισμό ή την αποφυγή κανονιστικών κυρώσεων. Από την άλλη πλευρά, το greenwashing στα πλαίσια του ενεργειακού τομέα εκδηλώνεται, ανάμεσα σε άλλα, μέσω παραπλανητικών ισχυρισμών σχετικά την προέλευση των πηγών ενέργειας ή τις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη δραστηριότητα των ενεργειακών εταιριών. Συνέπεια του οικονομικού εγκλήματος και του greenwashing στην ενέργεια είναι η ανάσχεση της προόδου προς τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και η θέση σε κίνδυνο της φήμης των εταιριών, πλήττοντας την εμπιστοσύνη καταναλωτών και επενδυτών. Τέλος, πέρα από τις οικονομικές επιπτώσεις, επιρεάζονται άμεσα η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ο περιορισμός της κλιματικής αλλαγής. Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, οι κυβερνήσεις και οι εμπλεκόμενοι φορείς του κλάδου εφαρμόζουν διάφορα μέτρα, όπωςη ενίσχυση της νομοθεσίας και των ρυθμιστικών πλαισίων, η προώθηση της λογοδοσίας και της διαφάνειας και η ανάπτυξη τυποποιημένων συστημάτων πιστοποίησης. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων υπόκειται, ή τουλάχιστον θα έπερεπε, σε συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση, δεδομένης της εξελισσόμενης φύσης του οικονομικού εγκλήματος και του greenwashing.

  • The energy sector plays a pivotal role in shaping environmental sustainability and climate change. However, amid international pressure for environmental responsibility and renewable energy production, the emergence of greenwashing and the rise of financial crime poses significant challenges. The purpose of this paper is to examine the relationship between financial crime and greenwashing in the energy sector, exploring their dynamics, consequences and regulatory responses.
   Financial crime in energy includes a variety of illegal activities, including but not limited to bribery, corruption and money laundering. Examples of such cases are bribery in the
   awarding of energy contracts and embezzlement of investment funds for RES. The financial motivations behind such crimes are often driven by a desire for personal enrichment or to avoid regulatory penalties.
   Οn the other hand, greenwashing in the energy sector manifests itself through misleading claims about the reduction of greenhouse gas emissions, the origin of energy sources or the overall environmental impact of the activity of energy companies. The consequences of financial crime and greenwashing in energy is the delay to the progress of the goals of sustainable development and the risk of the reputation of companies, affecting the trust of consumers and investors. Finally, beyond the economic effects, environmental sustainability and the limitation of climate change are directly affected. To address these issues, governments and industry stakeholders have implemented various measures. These include strengthening legislation and regulatory frameworks, promoting accountability and transparency, and developing standardized certification systems. However, the effectiveness of these measures is, or at least would be, subject to continuous evaluation and improvement, given the evolving nature of financial crime and greenwashing.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές