Η συμβολή του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και των ψηφιακών μέσων στην ποιότητα της διαδικτυακής μάθησης

The contribution of digital educational material and digital media to the quality of online learning (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΡΙΝΤΖΙΛΑ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 102
 7. Χρήστος Μαλλιαράκης
 8. Ανθή Καρατράντου | Ιωάννης Γκιόσος
 9. Διαδικτυακή μάθηση, σύγχρονη και ασύγχρονη διάσταση διαδικτυακής μάθησης, ψηφιακό εκπαιδευτικό πακέτο, ψηφιακά εργαλεία μάθησης
 10. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε Συστήματα εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας και Μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 11. 72
 12. 40
 13. Περιλαμβάνει: Infographics, εικόνες, πίνακα, αφίσα
  • Περίληψη Στην εκπαιδευτική πραγματικότητα του 21ου αιώνα, οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις και οι διδακτικές μέθοδοι και πρακτικές επανεξετάζονται και αναδιαμορφώνονται σύμφωνα με έναν περισσότερο μαθητοκεντρικό χαρακτήρα και μέσα σε ένα τεχνολογικό πλαίσιο. Σημαντικό ρόλο στις μεταρρυθμίσεις αυτές διαδραματίζει η ανάπτυξη του διαδικτύου και της μάθησης που πραγματοποιείται μέσω αυτού. Στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η παρουσίαση και ανάλυση των μοναδικών χαρακτηριστικών της διαδικτυακής μάθησης, η οποία συνιστά μια καινοτόμα και συνάμα ολοκληρωμένη και επαρκή εκπαιδευτική διαδικασία. Με τον σχεδιασμό και τη χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και με την ανάπτυξη εύχρηστων ψηφιακών εργαλείων, η διαδικτυακή διδασκαλία μπορεί να υποστηρίξει ή να αντικαταστήσει αποτελεσματικά σε ειδικές περιπτώσεις τα δια ζώσης παραδοσιακά περιβάλλοντα μάθησης. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία της ενδελεχούς βιβλιογραφικής επισκόπησης, διερευνήθηκαν τα ερωτήματα της εργασίας τα οποία είναι, ποιος είναι ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και κατά πόσο τα ψηφιακά μέσα κατά την διαδικτυακή εκπαίδευση συμβάλλουν στη μάθηση, στη βελτίωση των γνωστικών επιδόσεων και στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων. Αναδείχθηκαν τα πλεονεκτήματα της διαδικτυακής μάθησης, ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται καθώς και ο ρόλος που διαδραματίζει το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά του υλικού και τα παιδαγωγικά οφέλη των δημοφιλέστερων ψηφιακών μέσων που χρησιμοποιούνται στη διαδικτυακή εκπαίδευση, η οποία αφορά και τις τρεις μορφές εκπαίδευσης, τυπική, μη τυπική και άτυπη και οδηγεί στη διαμόρφωση αναβαθμισμένων και βελτιωμένων μαθησιακών εμπειριών και γνωστικών ικανοτήτων, απαραίτητων στην ανταγωνιστική σύγχρονη κοινωνία. Στα συμπεράσματα επισημάνθηκαν οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας, ο νέος μαθητοκεντρικός χαρακτήρας που έχει η διαδικτυακή εκπαίδευση, η ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις αρχές και στη μεθοδολογία της διαδικτυακής μάθησης, και τέλος παρατέθηκαν οι προτάσεις για μελλοντική σχετικά με το επιστημονικό πεδίο μελέτη.
  • Abstract In the educational reality of the 21st century, pedagogical approaches and teaching methods and practices are being rethought and reshaped according to a more learner- centered character and within a technological context. The development of the Internet and the learning that takes place through it plays an important role in these reforms. The aim of this study is to present and analyse the unique characteristics of online learning, which constitutes an innovative yet comprehensive and adequate educational process. Through the design and use of digital learning materials and the development of easy-to-use digital tools, online teaching can support or effectively replace traditional face-to-face learning environments in specific cases. Following the methodology of a thorough literature review, the questions of the study were investigated, which are: what is the role and the characteristics that digital educational material should have and whether digital media in online education contribute to learning, to the improvement of cognitive performance and the cultivation of skills of learners. The advantages of onlinelearning, the way in which it is implemented and the role played by digital educational material were highlighted. The characteristics of the material and the pedagogical benefits of the most popular digital media used in online education were presented and analysed, which involves all three forms of education, formal, non-formal and informal, and leads to the formation of upgraded and improved learning experiences and cognitive skills, necessary in today's competitive society. The conclusions highlighted the limitations of the present research, the new learner-centered nature of online education, the need for training teachers in the principles and methodology of online learning, and finally, the suggestions for future relevant scientific field study were provided.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές