Χειραγώγηση στα χρόνια της πανδημίας: η στράτευση των μέσων για το κοινό καλό

Manipulation in the Pandemic Years: Mobilizing the Media for the Common Good (english)

 1. MSc thesis
 2. ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 1 August 2023
 5. Ελληνικά
 6. 61
 7. Βόγλη, Ελπίδα
 8. Αντωνοπούλου, Παναγιώτα και Παπαργυρίου, Ελένη
 9. Χειραγώγηση, Πανδημία
 10. Δημιουργική Γραφή / ΔΓΡΔΕ
 11. 38
 12. 2
  • Η εργασία έχει θέμα τη χειραγώγηση στα χρόνια της πανδημίας από τα μέσα μαζικής
   ενημέρωσης. Σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι να αναλυθούν οι τρόποι (ιδίως από
   γλωσσολογικής άποψης) με τους οποίους η χειραγώγηση συντελέστηκε αλλά και τους
   απώτατους σκοπούς της.
   Η παρούσα πτυχιακή χωρίζεται σε τρία μέρη.
   Το πρώτο μέρος αφορά την περίοδο άνοιξη και καλοκαίρι του 2020, κατά την οποία ο
   ιός έκανε την εμφάνισή του στην Ελλάδα και εφαρμόστηκαν τα πρώτα περιοριστικά
   μέτρα.
   Στο δεύτερο μέρος αποτιμάται η επιχείρηση Ελευθερία, δηλαδή η προσπάθεια πειθούς
   που συντελέστηκε από τα τέλη του 2020 μέχρι τα τέλη του 2021 για εντατικοποίηση των
   εμβολιασμών.
   Στο τρίτο μέρος της εργασίας ενσωματώνεται ένα διήγημα, ώστε μέσω της μυθοπλασίας
   να αποτυπωθεί το δίλημμα που αντιμετώπισαν πολλοί δημοσιογράφοι: προώθηση των
   μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας ή ειδήσεων που θα προσείλκυαν τον κόσμο (κλικς
   στις ιστοσελίδες, φύλλα για τις εφημερίδες, τηλεθέαση και ακροαματικότητα για
   τηλεόραση και ραδιόφωνο αντίστοιχα) άσχετα από το αν θα εξέφραζαν αντίρροπες του
   εμβολιασμού τάσεις.
   Η εργασία βοήθησε στο να εξαχθούν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τους
   τρόπους – θεμιτούς και αθέμιτους - που μεταχειρίζονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
   και οι πολιτικοί, ώστε να πείσουν. Ως ικανό αντιστάθμισμα, η εγρήγορση από τη μεριά
   του πολίτη είναι απαραίτητη.

  • This thesis is about manipulation in the years of the pandemic by the mass media. The
   purpose of this analysis is to analyze the ways (especially from a linguistic point of view)
   in which the manipulation was carried out as well as its ultimate purposes.
   This thesis is divided into three parts.
   The first part concerns the period of spring and summer of 2020, during which the virus
   made its appearance in Greece and the first restrictive measures were implemented.
   The second part evaluates Operation Eleftheria, i.e. the persuasive effort that took place
   from the end of 2020 to the end of 2021 to intensify vaccinations.
   In the third part of the work, a short story is integrated, so that through fiction the
   dilemma faced by many journalists is captured: promoting the measures to deal with the
   pandemic or news that would attract people (clicks on the websites, sheets for the
   newspapers, television viewing and audience for television and radio respectively)
   regardless of whether they would express trends counter to vaccination.
   The work helped to draw some useful conclusions about the ways - legitimate and
   illegitimate - that the mass media and politicians use to persuade. As an effective
   countermeasure, vigilance on the part of the citizenry is essential.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές