Τα εγκλήματα της δωροδοκίας και της δωροληψίας ως βασικά εγκλήματα διαφθοράς και οι συνεχείς νομοθετικές τροποποιήσεις της τελευταίας δεκαετίας.

The crime of bribery (active – passive) as basic crime of corruption and the continuous legal amendments of the last decαde. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΓΟΥΡΟΥ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 1 Αυγούστου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 73
 7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΛΟΥΠΗΣ
 8. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΛΟΥΠΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΠΥΡΑΚΗΣ
 9. διαφθορά, δωροδοκία, δωροληψία, υπάλληλος, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, η καθαρότητα και το αχρημάτιστο της δημόσιας υπηρεσίας
 10. ΠΕΔΔΕ
 11. 45
 12. 3
 13. Τα εγκλήματα της δωροδοκίας και της δωροληψίας ως βασικά εγκλήματα διαφθοράς και οι συνεχείς νομοθετικές τροποποιήσεις της τελευταίας δεκαετίας
  • Στις μέρες μας, εποχή της παγκοσμιοποίησης, παρατηρείται μεγάλη έξαρση σε διάφορα φαινόμενα, τα οποία συνέδραμαν καθοριστικά στην επέκταση της σοβαρής εγκληματικότητα, όπως για παράδειγμα το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και την τρομοκρατία, που δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν εντός ενός στενού νομικού πλαισίου, καθόσον ενέχουν ευρύτερη κοινωνικοπολιτική διάσταση. Ειδικότερα, στην Ελλάδα κυριαρχεί ένα κράτος ιδιαιτέρως παρεμβατικό, που διαθέτει ευρύ δημόσιο τομέα και η δεσπόζουσα θέση της διοίκησης, πρωταγωνιστεί στην επίτευξη των σκοπών του καθώς και στην ικανοποίηση των πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων, ενώ την καθιστούν αντικείμενο δράσης τόσο του οργανωμένου όσο και του οικονομικού εγκλήματος, τα οποία συνιστούν φαινόμενα άρρηκτα συνδεδεμένα με το φαινόμενο της διαφθοράς. Συνεπεία όλων των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι τα εγκλήματα της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα αποτελούν ένα κυρίαρχο μέρος της ποινικής καταστολής. Αναφέρεται δε πως η εντονότερη κοινωνική και ηθική ένταση εμπεριέχεται στη διαφθορά, όταν αυτή εισχωρεί στους κόλπους της δικαιοσύνης, καθόσον βάλλει κατά του πυρήνα της κρατικής μηχανής, συνιστά εμπόδιο στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πλήττει την εύρυθμη λειτουργία του κράτους δικαίου και γενικά τη δημοκρατία. Η ιδιαίτερη σημασία του φαινομένου της διαφθοράς στην αντιμετώπιση της βαριάς εγκληματικότητας αντικατοπτρίζεται στην αγωνιώδη προσπάθεια, που καταβάλλεται  από τα κράτη τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο και εμφαίνεται μέσα από μια σειρά αλλεπάλληλων τροποποιήσεων στις ποινικές διατάξεις, οι οποίες έχουν στενή σχέση με τις πράξεις της διαφθοράς και κατά κύριο λόγο αυτές της δωροδοκίας και της δωροληψίας.

   Στην παρούσα διπλωματική εργασία, που δομείται σε τέσσερα κεφάλαια, γίνεται μία προσπάθεια στο πρώτο εξ αυτών να αναδειχθεί το φαινόμενο της διαφθοράς, να αποδοθεί ως έννοια και να αναλυθούν τα κύρια εγκλήματα αυτής, ήτοι η δωροληψία – δωροδοκία, αλλά και κάποιες ειδικότερες μορφές τους που φέρουν διακεκριμένο χαρακτήρα. Εν συνεχεία στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται το προστατευόμενο έννομο αγαθό των εν λόγω εγκλημάτων και στο τρίτο αναφέρονται οι τροποποιήσεις που επήλθαν στην ελληνική νομοθεσία και δη στις αξιόποινες πράξεις της δωροληψίας και της δωροδοκίας από το έτος 2013 μέχρι σήμερα. Στο τελευταίο δε κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε κάποια διεθνή και ευρωπαϊκά νομοθετικά κείμενα για τα ανωτέρω αδικήματα, που κρίνονται μείζονος σημασίας.

  • Nowadays, era of globalization, there has been an increase in various phenomena which had a great impact on the development of serious criminality as the organized crime, terrorism, corruption which cannot be addressed by a close legal framework since they are involved in a wide social and political dimension. Especially in Greece with an interventionist state and a wide public sector, the executive position of administration plays a major role on the implementation of the state goals and on the achievement of the political and the financial interests whereas at the same time this makes it look like a part of the organized and financial crime phenomena closely related with the phenomenon of corruption. For this reason, crimes of corruption of public services consist one of the main parts of criminal repression. It is also referred that corruption in justice is more socially and morally reprehensible because it derogates the core of the state, it hinders the protection of human rights and causes problems to the operation of the rule of law and in general terms the democracy. The significance for the repression of the corruption effectively is depicted on behalf of the states both on national and international level on a series of amendments of the relative articles of the Penal Code, which are closely related to the acts of corruption and mostly with the active and passive corruption.

   In this thesis which consists of four chapters, the first chapter deals with the phenomenon of corruption and its meaning as well as the main crimes of it, active and passive corruption, but also some distinct forms of it. The second chapter develops the protected legal right for these offences. Τhe third chapter presents the legislative amendments which have been  brought on  the active and passive corruption to the Greek  legal order from 2013 till today. Finally, the fourth chapter of this thesis there has been a reference on some International and European legislative texts on the above mentioned offences which are considered to be of highly importance.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές