Λαθρεμπόριο Καπνικών και Οργανωμένο Έγκλημα. Η εξέλιξη του φαινομένου από την Οικονομική Κρίση και έπειτα.

Tobacco smuggling and organised crime. The evolution of the phenomenon from the financial crisis to present. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 76
 7. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
 9. Λαθρεμπόριο καπνικών, Οργανωμένο Έγκλημα, Οικονομική Κρίση, Αντεγκληματική Πολιτική, Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης.
 10. ΠΕΔΔΕ
 11. 65
 12. 71
  • Η παρούσα εργασία επιχειρεί να μελετήσει το λαθρεμπόριο καπνικών στην χώρα μας, συσχετίζοντας την εν λόγω παράνομη δραστηριότητα με το οργανωμένο έγκλημα. Ως χρονικό πεδίο μελέτης έχει επιλεχθεί η περίοδος από την οικονομική κρίση και έπειτα, ώστε να εντοπιστεί εάν η οικονομική κρίση συνέβαλε στην επέκταση του φαινομένου.  


   Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται μια γενική αναφορά για το λαθρεμπόριο στη χώρα μας. Παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες της χώρας που ευνοούν το φαινόμενο, γίνεται αναφορά στη φορολόγηση στα καπνικά (ΕΦΚ), και συνοπτικά παρουσιάζεται η νόμιμη αγορά, και οι διακρίσεις των παράνομων καπνικών προϊόντων. 


   Στο δεύτερο κεφάλαιο το οποίο πραγματεύεται το οργανωμένο έγκλημα, γίνεται μια προσέγγιση και εννοιολόγηση του φαινομένου μέσα από διεθνή κείμενα. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις θεωρητικές προσεγγίσεις του Οργανωμένου Εγκλήματος.  


   Στο τρίτο κεφάλαιο προσεγγίζεται ο τρόπος οργάνωσης των εγκληματικών οργανώσεων με έμφαση στα σύγχρονα δεδομένα που αναδεικνύουν ότι προτιμώνται πιο χαλαροί δεσμοί και δικτυακού τύπου αλληλεπιδράσεις. Επίσης γίνεται αναφορά στην χρήση διαφθοράς από τις εγκληματικές οργανώσεις. 


   Το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα μας. Παρατίθενται στοιχεία από τις ετήσιες εκθέσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και γίνεται αναφορά στην οικονομική κρίση ως παράγοντα που ευνόησε την ανάπτυξη συγκεκριμένων εγκληματικών δραστηριοτήτων όπως το λαθρεμπόριο.  


   Στο πέμπτο κεφάλαιο προσεγγίζεται το «modus operandi» των εγκληματικών οργανώσεων,  με αναφορά στις τεχνικές, στις μεθόδους και γενικότερα στον τρόπο δράσης των οργανώσεων. Aναφέρονται ειδικότερα ζητήματα όπως οι μέθοδοι απόκρυψης των προϊόντων, οι διαδρομές, ο κατακερματισμός των φορτίων, οι  διαρκείς μεταφορτώσεις και  και το τέχνασμα των εικονικών εξαγωγών.  


   Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην πρόσφατη οικονομική κρίση που επηρέασε  τη χώρα μας, και πως αυτό το γεγονός επηρέασε το λαθρεμπόριο καπνικών και το οργανωμένο έγκλημα. Επιπλέον, προσεγγίζεται υπό την εγκληματολογική διάσταση η συσχέτιση οικονομικής κρίσης και οργανωμένου εγκλήματος. 


   Το έβδομο κεφάλαιο μελετά την αντιμετώπιση του Οργανωμένου Εγκλήματος και την Αντεγκληματική Πολιτική. Παρουσιάζονται ανασχετικοί παράγοντες οι οποίοι εμποδίζουν την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Προσεγγίζεται το νομοθετικό πλαίσιο και επιχειρείται η ανάδειξη προτάσεων και βελτιώσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου.  

  • The objective of this paper is to examine the phenomenon of tobacco smuggling in Greece as one manifestation of organized criminal activity. The study will cover the period from the Greek financial crisis onwards, identifying whether the financial crisis contributed to the expansion of the phenomenon.  


   In the first chapter of the paper, a general overview is made on smuggling in Greece. The particularities of the country that favor the phenomenon are being presented, tobacco taxation and the legal market is briefly outlined and also the differentiation of illegal tobacco products is covered.  


   The second chapter deals with organized crime. A conceptualization and approach is formulated through a review of international law papers on the topic. In addition,  theoretical approaches to organized crime are being presented.  


   In the third chapter, the way criminal organizations are structured and operate is approached with an emphasis on contemporary data that highlight the preference for looser ties and network-type interactions. Reference is also made to the use of corruption by criminal organizations.  


   The fourth chapter deals with organized crime in Greece. Figures from the Hellenic Police annual reports are being presented and the economic crisis is approached as a factor that favored the development of specific criminal activities such as smuggling.  


   In the fifth chapter, the modus operandi of criminal organizations is approached;  with reference to the techniques, methods, and in general the way the organizations operate. Specific issues such as the methods of concealing the products, the routes, the fragmentation of the loads, the use of continuous transshipments and also the use of fraudulent exports are mentioned. 


   In the sixth chapter, reference is made to the recent economic crisis that affected Greece and how this development affected tobacco smuggling and organized crime.In addition, the correlation between the economic crisis and organized crime is approached under the prism of criminological theory.  


   The seventh chapter examines Anti-Crime policy and the response to Organised Crime.  Ιnhibitory factors are presented which impede the response to smuggling activity. The legislative framework is approached and an attempt is made to highlight proposals and improvements that could lead to a more effective response to the phenomenon.  

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές