Δημόσιες Συμβάσεις και Καταπολέμηση της Διαφθοράς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας. Η περίπτωση της Ελλάδας

Public contracts and the fight against corruption in the Defense and Security sectors. The case of Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 72
 7. ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 8. ΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 9. Δημόσιες Συμβάσεις, Διαφθορά, Δημόσια Διοίκηση, Όργανα Καταπολέμησης της Διαφθοράς, Προμήθειες Αμυντικού Υλικο
 10. Εγκληματολογικές και Ποινικές Προσεγγίσεις της Διαφθοράς, του Οικονομικού και του Οργανωμένου Εγκλήματος
 11. 2
 12. 47
 13. 21
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα «Δημόσιες συμβάσεις και καταπολέμηση της διαφθοράς στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας. Η περίπτωση της Ελλάδας» αποσκοπεί σε μια συγκριτική επισκόπηση του υφιστάμενου καθεστώτος που ισχύει γενικά για τις δημόσιες συμβάσεις, σε σχέση με το αντίστοιχο ειδικό καθεστώς που ισχύει για τις προμήθειες αμυντικού υλικού. Επιπλέον, επιχειρείται μία πολύπλευρη και περιεκτική παρουσίαση του σύνθετου και διαχρονικού φαινομένου της διαφθοράς, αλλά και μια χαρτογράφηση των κινδύνων αυτής στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας. Μέσω της ανάλυσης διεθνώς αναγνωρισμένων δεικτών μέτρησης της διαφθοράς και ειδικότερα εκείνου της «Κυβερνητικής Ακεραιότητας επί των Αμυντικών Δαπανών» αναδεικνύονται οι ελληνικές παθογένειες, καθώς και η γενικότερη προβληματική γύρω από τη διαφάνεια στις δαπάνες αμυντικού υλικού. Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη μας καταλήγουμε στις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις προς ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου στις σχετικές συμβάσεις, αλλά και εν γένει για τον περιορισμό της διαφθοράς στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας.

  • This thesis on "Public contracts and the fight against corruption in the fields of Defense and Security. The case of Greece" aims at a comparative overview of the existing regime generally applicable to public procurement, in relation to the corresponding special regime applicable to the procurement of defense material. In addition, a multifaceted and comprehensive presentation of the complex and timeless phenomenon of corruption is attempted, as well as a mapping of its risks in the fields of defense and security. Through the analysis of internationally recognized corruption indicators, and in particular that of "Governmental Integrity on Defense Expenditures", the Greek pathologies are highlighted, as well as the more general problematic surrounding the transparency of defense material expenditures. Taking the above into account, we come to the proposed reforms to strengthen transparency and control in the relevant contracts, but also in general to limit corruption in the defense and security sectors.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές