Ειδικότερα ζητήματα ως προς την ποινική αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Issues regarding the criminal treatment of money laundering from criminal activities. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΚΛΑ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 56
 7. Βούλγαρης, Δημήτριος
 8. Ειρήνη Σταμούλη
 9. Οργανωμένο έγκλημα | Νομιμοποίηση εσόδων | Μοντέλα | Νομοθεσία | Ποινικό Δίκαιο
 10. ΠΕΔ55 Η ποινική καταστολή του οργανωμένου εγκλήματος: διεθνής, ευρωπαϊκή και εθνική διάσταση
 11. 36
 12. 18
  • Η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αποτελεί σοβαρή απειλή για την κοινωνία και την οικονομία. Πρόκειται για τη διαδικασία μέσω της οποίας τα λαθραία ή παράνομα κεφάλαια μετατρέπονται σε νόμιμα εισοδήματα και αποκτούν λεγόμενη "νόμιμη" καταγωγή. Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, είναι σημαντικό να εφαρμόζονται αυστηρές ποινές και να υπάρχει συνεχής εκπαίδευση των διωκτικών αρχών. Επιπλέον, η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ διαφόρων χωρών μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Με την παρούσα διπλωματική θα παρουσιαστούν αρχικά οι ρίζες του οργανωμένου εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως επίσης και τα μοντέλα και οι τεχνικές του φαινομένου αυτού. Έπειτα θα υπάρξει μια ανάλυση στις Διεθνείς Νομοθεσίες αλλά και τον τρόπο που σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο προσπάθησαν με τα χρόνια να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα  ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ποινική αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων, αναφέρονται οι τρόποι που χρησιμοποίησε ο νομοθέτης ώστε να καταπολεμηθεί, όπως τα άρθρα σχετικά με τη δωροληψία, δωροδοκία, δέσμευση, δήμευση, προστασία μαρτύρων και διάφορους άλλους τρόπους. Τέλος θα παρατεθεί ο επίλογος με τις συνολικές αναφορές τις εργασίας.

  • Money laundering is a serious threat to society and the economy. This is the process through which clandestine or illegal funds are converted into legal income and acquire a so-called "legal" origin. In order to meet this challenge, it is important that strict penalties are applied and that there is continuous training of the law enforcement authorities. In addition, the development of cooperation between different countries can help to tackle this problem. This graduate thesis will initially present the roots of organized crime and money laundering, as well as the models and techniques of this phenomenon. Then there will be an analysis of International Legislation but also the way that at national and European level they have tried over the years to fight money laundering. Furthermore, the issues related to the Criminal treatment of money laundering are presented, the ways used by the legislator to combat it are mentioned, such as the articles on bribery, bribery, binding, confiscation, witness protection and various other ways. Finally, the epilogue will be presented with the overall references of the thesis.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές