Διερεύνηση Κινήτρων, Στάσεων και Συμπεριφορικών Προθέσεων Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με τη χρήση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία

Investigation of Motivations, Attitudes and Behavioral Intentions of Secondary Education Teachers regarding the use of ICT in the educational process (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 84
 7. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής
 8. Δρ. Ευγενία Πιερρή, Δρ. Αντωνία-Μαρία Χαρτοφύλακα
 9. στάσεις, κίνητρα, συμπεριφορικές προθέσεις, εκπαιδευτικοί, ΤΠΕ, εφαρμογή, διδασκαλία
 10. Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής
 11. 1
 12. 10
 13. 89
 14. πίνακες, ραβδογράμματα, πίτες, γραφήματα
 15. Hellenic Open University
  • Η συνεχής και ολοένα και περισσότερο ραγδαία ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνολογίας, τα τελευταία χρόνια, αποτελεί ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει σε βάθος τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Σε μια ψηφιακή εποχή, όπου οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θεωρούνται ένα βασικό εργαλείο για τη δημιουργία και την ανταλλαγή των γνώσεων, η καθημερινότητα των πολιτών φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά σε πολλούς τομείς δραστηριοποίησης, όπως το σχολικό πλαίσιο και το εργασιακό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, πολλές χώρες παγκοσμίως εντάσσουν την κατάκτηση των δεξιοτήτων ΤΠΕ, στο βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης τους, παράλληλα με τα προγράμματα ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής. Γίνεται, επομένως, λόγος για την κατάκτηση ενός ψηφιακού γραμματισμού, για την καλλιέργεια του οποίου σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί και ο βαθμός στον οποίο θα εντάξουν τις ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Στη παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί η θεωρητική βάση αλλά και η ερευνητική τεκμηρίωση γύρω από το ζήτημα των στάσεων, των κινήτρων και των συμπεριφορικών προθέσεων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προς την ενσωμάτωση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο πλαίσιο της διδασκαλίας τους. Η ποσοτική έρευνα σε δείγμα 100 συμμετεχόντων έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί κατέχουν υψηλές θετικές στάσεις απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ στη σχολική τους τάξη, θεωρώντας τα ένα πολύτιμο και ταυτόχρονα εύκολο εργαλείο προώθησης της μάθησης. Ανέδειξαν, ωστόσο, τη σημαντικότητα κατάρτισής τους σε τεχνολογικά ζητήματα, καθώς και την απαραίτητη υποστήριξη σε επίπεδο υποδομών, τα οποία δύναται να δυσχεράνουν τη πρόθεσή τους για αξιοποίηση της τεχνολογίας στη διδακτική πράξη.

  • The exponential growth of technology has subjugated every aspect of the contemporary society over the past few years. While ICT has become part and parcel of the digital age, as a way to create and share knowledge, people’s everyday life seems also to have been profoundly influenced in many areas of activity such as the school context and the working environment. As a result, a lot of countries around the world integrate the acquisition of ICT skills in their core education curriculum along with literacy and numeracy. There is, therefore, talk about the acquisition of digital literacy skills in the process of teaching and learning for the cultivation of which, teachers’ behavioral intentions to adopt and integrate ICT in their teaching practice is of paramount importance. The main focus of this research is to provide the theoretical framework as well as to identify the motivations, the attitudes and the behavioral intentions of secondary education teachers regarding the implementation of ICT in their teaching context. The quantitative research on a sample of 100 participants showed that teachers have high positive attitudes towards the use of ICT in their classroom, considering it a valuable and at the same time an easy tool to promote learning. However, they pointed out the importance of their training in technological issues, as well as the necessary support at the infrastructure level, which may hinder their intention to use technology in teaching practice.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές