Εργασιακά χαρακτηριστικά και ψυχική υγεία εργαζομένων σε δομές κοινωνικής υποστήριξης

Work characteristics and mental health of workers in social support services (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 119
 7. Αθηνά Οικονόμου
 8. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΞΕΣΦΙΓΓΗ ΣΟΦΙΑ
 9. Εργασιακή εξουθένωση, burnout, εργασιακή ικανοποίηση, ψυχική υγεία, χαρακτηριστικά προσωπικότητας
 10. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων / ΓΧΝ30
 11. 1
 12. 6
 13. 105
  • Εισαγωγή: Ο σύγχρονος άνθρωπος ζει σε ένα περιβάλλον διαδοχικών κρίσεων σε διάφορους τομείς, οικονομικό, κοινωνικό, με αποκορύφωμα την υγειονομική κρίση που προκλήθηκε από τον πανδημικό ιό COVID-19. Υπό αυτές τις συνθήκες, καλείται να ανταπεξέλθει σε μια σειρά απαιτήσεων, μεταξύ άλλον, στον τομέα της εργασίας. Επί πολλές δεκαετίες, παρατηρείται και μελετάται το φαινόμενο της εργασιακής εξουθένωσης (burnout), οι παράγοντες με τους οποίους σχετίζεται και οι επιπτώσεις που προκαλεί σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία, εστιάζει στα επαγγέλματα προσφοράς ανθρωπιστικών υπηρεσιών, όπως τα επαγγέλματα υγείας και ο κοινωνικός τομέας.
   Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την ύπαρξη εργασιακής εξάντλησης σε εργαζόμενους στον κοινωνικό τομέα στην Ελλάδα και την σχέση του με παράγοντες όπως η εργασιακή ικανοποίηση, η ψυχική υγεία και η προσωπικότητα.
   Μεθοδολογία: Για την αξιολόγηση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο 5 ενοτήτων, που συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά από 201 εργαζόμενους σε διάφορες δομές κοινωνικής υποστήριξης, οι οποίοι έλαβαν μέρος στην έρευνα εθελοντικά. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε ποσοτική ανάλυση δεδομένων μέσω του στατιστικού προγράμματος SPSS.
   Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η εργασιακή ικανοποίηση επηρεάζει την εργασιακή εξάντληση που βιώνουν τα άτομα, ενώ επηρεάζεται από το εργασιακό συμβόλαιο. Επίσης, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας φάνηκε να σχετίζονται τόσο με την εργασιακή εξουθένωση όσο και με την ψυχική υγεία των συμμετεχόντων, ενίοτε με αντιφατικό τρόπο. Με την ψυχική υγεία συσχετίζεται θετικά και η προϋπηρεσία.
   Συμπεράσματα: Από την ανάλυση, δεν προέκυψε σημαντική συσχέτιση των κοινωνικών, δημογραφικών και εργασιακών χαρακτηριστικών, με εξαίρεση την περιοχή κατοικίας, και των μεταβλητών που εξετάστηκαν. Οι σημαντικότερες συσχετίσεις εμφανίζονται μεταξύ των ίδιων των δεικτών ψυχικής κατάστασης σε σχέση με την εργασία των συμμετεχόντων. Αναμφίβολα, η εργασία αποτελεί σημαντικό τομέα της ζωής των ατόμων, που επηρεάζει την ψυχική υγεία και την κοινωνική τους ζωή. Περαιτέρω έρευνα είναι αναγκαία, με σκοπό την μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τόσο την εργασιακή ικανοποίηση όσο και την εξάντληση που βιώνουν οι εργαζόμενοι, καθώς και την διαμόρφωση αποτελεσματικών τρόπων πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου.

  • Introduction: Modern human beings live in an environment of successive crises in various sectors, economic, social, culminating in the health crisis caused by the pandemic virus COVID-19. Under these conditions, they have to cope with a number of requirements, among others, in the field of work. For many decades, the phenomenon of burnout has been observed and studied, the factors to which is related and the effects that causes on an individual and social level. The existing literature, focuses on professions providing human services, such as health professions and the social sector.
   Purpose: The purpose of this paper is to investigate the existence of burnout in workers in the social sector in Greece and its relationship with factors such as work satisfaction, mental health and personality traits.
   Methodology: To evaluate the research questions, a 5-section questionnaire was used, completed electronically by 201 workers in various social support services, that took part in the research voluntarily. Then, quantitative data analysis was performed through the SPSS statistical program.
   Results: The results of the research showed that job satisfaction affects the job burnout experienced by individuals, and is affected by the employment contract. Also, personality traits appeared to be related to both job burnout and participants' mental health, sometimes in a contradictory way. Work experience is also positively correlated with mental health.
   Conclusions: From the analysis, no significant association emerged between the social, demographic and work characteristics, except for the area of residence, and the variables examined. The most significant correlations are shown between the properties of mental state indicators in relation to the work of participants. Undoubtedly, work is an important area of people's lives, affecting their mental health and social life. Further research is necessary, in order to investigate the factors that influence both work satisfaction and burnout experienced by employees, as well as the protective factors of the phenomenon.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές