Η υπερηφάνεια, τα συναισθήματα και η προσωπικότητα της ομάδας και η συμβολή τους στην ανάπτυξη ταύτισης των φιλάθλων με τοπικές αθλητικές ομάδες: η περίπτωση του Αλμωπού Αριδαίας

The brand pride, brand emotions and personality of the team and their contribution to the development of fans identification with local sports teams: the case of Almopos Aridaia (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΠΙΔΗΣ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 68
 7. Χαριτωμένη Τσορδιά
 8. Νικόλαος Παπαχαραλάμπους | Νικόλαος Θεοδωράκης
 9. Ταύτιση με την ομάδα | Συναισθήματα υπερηφάνειας για την επωνυμία της ομάδας | Συναισθήματα για την επωνυμία της ομάδας | Προσωπικότητα της ομάδας
 10. "Διοίκηση Αθλητισμού Διπλωματική Εργασία "/ ΔΑΘΔΕ
 11. 1
 12. 8
 13. 59
 14. Διάγραμμα, Πίνακες
  • Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση του βαθμού στον οποίο οι φίλαθλοι της ευρύτερης περιοχής της Αριδαίας διαθέτουν συναισθήματα υπερηφάνειας για την επωνυμία της τοπικής ομάδας του Αλμωπού, συναισθήματα για την επωνυμία της ομάδας, το πως αξιολογούν την προσωπικότητα αυτής, καθώς και το αν οι παράγοντες αυτοί μπορούν να προβλέψουν την ανάπτυξη ταύτισης με την ομάδα. Στα πλαίσια της εργασίας διερευνήθηκε η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών ανάλογα με το δημογραφικό προφίλ του δείγματος και συσχετίσεων μεταξύ των παραγόντων αυτών. Στην προσπάθεια να συγκεντρωθεί ένα όσο το μεγαλύτερο δυνατό αντιπροσωπευτικό δείγμα προτιμήθηκε η ποσοτική έρευνα και ως προς το ερευνητικό μέσο προκρίθηκε η χρήση ενός σύντομου, δομημένου ερωτηματολογίου με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με δημογραφικά στοιχεία του δείγματος, καθώς και μετρήσεις για τις μεταβλητές της έρευνας (συναισθήματα υπερηφάνειας για την επωνυμία της ομάδας, συναισθήματα για την επωνυμία της ομάδας, προσωπικότητα της ομάδας και ταύτιση με την ομάδα την ομάδα του Αλμωπού). Το ερωτηματολόγιο είχε ηλεκτρονική μορφή (Google Forms) και κοινοποιήθηκε σε ομάδες φιλάθλων και κατοίκων της περιοχής της Αριδαίας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε μια ηλεκτρονική τοπική εφημερίδα μεγάλης επισκεψιμότητας. Ο συνολικός αριθμός των ερωτηματολογίων που αξιοποιήθηκαν στην έρευνα ήταν 209. Αρχικά, εξετάστηκε η αξιοπιστία για τις κλίμακες μέτρησης των μεταβλητών, η στατιστική σημαντικότητα πιθανόν διαφορών ανάλογα με το δημογραφικό προφίλ του δείγματος και οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε ανάλυση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. Τα συναγόμενα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικά συναισθήματα ταύτισης με την ομάδας και συναισθήματα υπερηφάνειας για αυτή, ενώ χαμηλότερη ήταν η αξιολόγηση των συναισθημάτων και της προσωπικότητας. Επίσης, επιβεβαιωθήκαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και ισχυρές και στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών. Τα συναισθήματα υπερηφάνειας για την επωνυμία της ομάδας, τα συναισθήματα για την επωνυμία της ομάδας, και η προσωπικότητα της ομάδας προέβλεψαν σημαντικά την ταύτιση με την ομάδα και σε ποσοστό 56,8%. Τα συμπεράσματα της έρευνας είναι χρήσιμα για την ομάδα του Αλμωπού και ιδιαίτερα για τους υπεύθυνους μάρκετινγκ της ομάδας σε κάθε μελλοντική προσπάθεια ενίσχυσης και αύξησης της βάσης των φιλάθλων και της ταύτισης που νιώθουν οι φίλαθλοι με αυτήν. Επίσης, η παρούσα έρευνα μπορεί να αξιοποιηθεί για να γίνει περισσότερο κατανοητή η ταύτιση που νιώθουν οι φίλαθλοι με μια τοπική ποδοσφαιρική ομάδα στη χώρα μας και οι παράγοντες που την επηρεάζουν.
  • The purpose of this study is to assess the extent to which fans of the wider region of Aridaia have feelings of pride in the name of the local team of Almopos, feelings for the team's name, how they evaluate the team's personality, and whether these factors can predict the development of identification with the team. The study investigated the existence of statistically significant differences according to the demographic profile of the sample and correlations between these factors. In an effort to gather as large a representative sample as possible, quantitative research was preferred and as for the research instrument, the use of a short, structured questionnaire with closed-ended questions was preferred. The questionnaire included questions about demographic information about the sample, as well as measures for the survey variables (feelings of pride in the team’s name, feelings about the team’s name, personality of the sport club, and team identification with the team the Almopos team). The questionnaire had an electronic format (Google Forms) and was shared with groups of fans and residents of the Aridea region on social media and in an online local newspaper with high traffic. The total number of questionnaires utilized in the survey was 209. Initially, reliability for the measurement scales of the variables, statistical significance of possible differences according to the demographic profile of the sample and correlations between the variables were examined. Then, multiple linear regression analysis was applied. The inferred results showed significant feelings of identification with the group and feelings of pride for the group, while lower ratings of emotions and personality were found. Also, statistically significant differences according to demographic characteristics and strong and statistically significant correlations between variables were confirmed. Feelings of pride in the team brand, emotions about the team brand, and team personality significantly predicted identification with the team and at a rate of 56.8%. The findings of this study are useful for the Almopos team and especially for the team's marketing managers in any future efforts to strengthen and increase the fan base and the identification that fans feel with the team. Also, this research can be utilized to better understand the identification that fans feel with a local football club in our country and the factors that influence it.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές